MIHI VEEBILEHE TINGIMUSED JA PREAMBULID

MIHI VEEBILEHE TINGIMUSTE MUUTMINE

See muudatus on tehtud seoses uute punktide lisamisega kasutustingimustele, mis ei mõjuta Mihi Sp. z o.o. olemasolevaid kasutajaid ja kliente.

MIHI VEEBILEHE TINGIMUSED

EESSÕNA

Alates 25. märtsist 2023 kehtiv versioon.

MIHI veebisait hoolib tarbija õigustest. Tarbija ei saa loobuda talle seadusega antud õigustest. Tarbijale ebasoodsamad lepingutingimused kui tarbijaõiguste seaduse tingimused on tühised ja nende asemel kehtivad tarbijaõiguste seaduse tingimused. Seetõttu ei ole käesolevate tingimuste eesmärk välistada ega piirata Tarbija õigusi, mis tulenevad kohustuslikest seadustest, ning võimalikke kahtlusi tuleb tõlgendada Tarbija kasuks. Kui käesolevate tingimuste ja eespool nimetatud tingimuste vahel esineb tahtmatult vastuolu, on need tingimused ülimuslikud ja MIHI kohaldab neid. Käesolevad tingimused kehtivad ainult Tarbija suhtes ja ei kehti ettevõtjate suhtes.

I. ÜLDSÄTTED

1. Veebilehte, mis on kättesaadav internetiaadressil www.mihi.care (sealhulgas alamleheküljed ja järjehoidjad märgitud internetiaadressil), haldab MIHI nimel MIHI Sp. z o.o., mille registrijärgne asukoht on Varssavi, ul. ModliÅska 6A/224; 03-216 Varssavi, kantud Varssavi pealinna ringkonnakohtu poolt peetavasse ettevõtjate registrisse Varssavis, riigi kohturegistri 14. kaubandusosakonnas, KRS numbri all 0000972725, NIP 5242940809;

2. Veebilehe kasutamine eeldab, et kliendi kasutatav lõppseade ja IKT-süsteem vastavad tehnilistele nõuetele.

3. Käesolevad tingimused on suunatud nii tarbijatele kui ka mittekasutajatele, kes kasutavad veebilehte, elektroonilisi teenuseid või sõlmivad broneerimislepinguid (välja arvatud tingimuste punkt XIII, mis on suunatud ainult mittekasutajatele).

4. Tingimustega nõustumine on vabatahtlik, kuid see on vajalik konto loomiseks või broneeringu või tellimuse tegemiseks.

5. Veebisaidil esitatud teave või, kui on olemas võimalus teha broneering/tellimus muude sidevahendite abil, broneeringu/tellimuse kättesaamist kinnitav e-kiri kujutab endast üksnes üleskutset lepingu sõlmimiseks tsiviilseadustiku artikli 71 tähenduses, mille MIHI on adresseerinud klientidele, mitte aga pakkumist tsiviilseadustiku tähenduses.

6. Kui Tingimuste alljärgnevas osas kasutatakse järgmisi suurtähtedega väljendeid, tuleb neid mõista alljärgnevas tähenduses, kui nende kasutamise kontekstist ei tulene selgelt teisiti:

a) RAKENDUS - MIHI poolt kliendile kättesaadavaks tehtud tarkvara (mobiilirakendus), mis on ette nähtud kliendi mobiilseadmesse paigaldamiseks ja mis võimaldab eelkõige kasutada osa veebilehe funktsioonidest ilma veebilehitsejat avamata. Tingimustes sisalduvaid sätteid rakenduse kohta kohaldatakse alates hetkest, mil MIHI teeb rakenduse kättesaadavaks lõikes 1 osutatud mobiilirakenduste kauplustes. II punktis. 14 toodud tingimuste kohaselt ja sõltuvalt selle edasisest kättesaadavusest ja väljatöötatud funktsioonidest;

b) MIHI - äriühing MIHI Sp. z o.o., mille registrijärgne asukoht on Varssavis, ul. ModliÅska 6A/224; 03-216 Varssavi, kantud Varssavis asuva Varssavi pealinna ringkonnakohtu 14. kaubandusosakonna riiklikus kohturegistris peetavasse ettevõtjaregistrisse KRS numbri all 0000972725, NIP 5242940809;

c) HIND - Poola zlottides või muus valuutas määratud brutotasu (koos maksudega), mis kuulub MIHI-le Toote omandiõiguse üleandmise eest Kliendile vastavalt müügilepingule. Hind ei sisalda tarnekulusid, välja arvatud juhul, kui poe poolt kohaldatavad lepingutingimused ei näe ette teisiti;

d) TÖÖPÄEV - üks päev esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad;

e) KAUBANDUSPÄEV - üks päev esmaspäevast reedeni;

f) PASSSÕNA - kontole juurdepääsul autentimiseks vajalike tähtnumbriliste märkide jada, mille klient määrab konto loomisel. Konto registreerimisel tuleb salasõna korrata kaks korda, et võimaldada vigade avastamist ja parandamist. Klient on kohustatud hoidma salasõna rangelt konfidentsiaalsena (mitte avaldama seda kolmandatele isikutele). MIHI annab kliendile võimaluse salasõna muuta;

g) KLIENT - üksikisik või volitatud isiku kaudu tegutsev isik. Kui KASUTAJA on piiratud teovõimega füüsiline isik, on KASUTAJA kohustatud hankima oma seadusliku esindaja õiguslikult tõhusa nõusoleku teenuslepingu/reservatsioonilepingu, müügilepingu sõlmimiseks ja esitama sellise nõusoleku MIHI mis tahes nõudmisel; kusjuures üldjuhul on veebisaidil sõlmitud lepingud sellised, mis tavaliselt sõlmitakse igapäevaste väheoluliste asjade puhul;

h) Tsiviilseadustik - 23. aprilli 1964. aasta tsiviilseadustiku seadus (Teataja 2014, § 121, muudetud kujul);

i) Tarbija - füüsiline isik, kes teeb ettevõtjaga õigusliku tehingu, mis ei ole otseselt seotud tema majandus- või kutsetegevusega;

j) KONTO - elektrooniline teenus, MIHI IKT-süsteemi ressursside kogum, mis on tähistatud Kliendi poolt antud individuaalse nime (Login) ja salasõnaga, mis võimaldab Kliendil kasutada täiendavaid funktsioone/teenuseid. Klient pääseb kontole ligi, kasutades Logi ja Parooli. Klient logib oma kontole sisse pärast veebisaidil registreerimist. Konto võimaldab salvestada ja salvestada teavet Kliendi aadressiandmete kohta toodete saatmiseks, jälgida Tellimuste ja Broneeringute staatust, pääseda ligi Tellimuste ja Broneeringute ajaloole ning muudele MIHI poolt pakutavatele teenustele;

k) KAUBAKORVI - teenus, mis tehakse kättesaadavaks igale Kliendile, kes kasutab Veebilehte, ja mis seisneb selles, et võimaldab hõlpsasti teha broneeringu või tellida ühe või mitu Toodet, sisestada allahindluskoodid, mis võimaldavad Hinna alandamist eraldi Lepingutes/määrustes määratletud põhimõtete alusel, kuvada kokkuvõte üksikute Toodete ja kõigi Toodete hinnast koos (sealhulgas võimalikud saatmiskulud), kuvada Toodete eeldatav tarnekuupäev Ostukorvi kogutakse Kliendi poolt tehtud broneeringud ja pakkumised Müügilepingu sõlmimiseks. Ühe broneeringu/tellimuse raames on võimalik teha rohkem kui üks pakkumine müügilepingu sõlmimiseks vastavalt Tingimustes sätestatud tingimustele;

l) LOGIN - Kliendi e-posti aadress, mis on esitatud Veebilehel Konto loomisel;

m) NEWSLETTER - elektrooniline teenus, mis võimaldab seda kasutavatel klientidel saada regulaarselt teavet MIHI-lt, eelkõige toodete, veebilehe, sealhulgas uudiste ja kampaaniate kohta, kliendi poolt antud e-posti aadressile või telefoninumbrile, kui klient on andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Tingimustes sisalduvaid uudiskirja tingimusi kohaldatakse alates hetkest, mil MIHI aktiveerib uudiskirjateenuse kättesaadavuse;

n) MIHI PARTNER - füüsiline või juriidiline isik, kes on MIHI-ga äriliselt, organisatsiooniliselt või rahaliselt seotud;

o) TOODE - veebisaidil saadaval olev vallasvara, mis on Kliendi ja MIHI vahelise müügilepingu ese, mille eest tasutakse hind või mille kohta on tehtud broneering. Kõik Veebisaidil esitatud tooted on täiesti uued;

p) PAKKUMUSED - eritingimused või teenuse osutamine, mis on reguleeritud veebisaidil toodud tingimustel ja mida MIHI pakub konkreetsel ajal ja mida klient võib kasutada seal toodud tingimustel (näiteks hinna või saatekulude vähendamine);

q) VIRTUAL WALLET - Kliendi enda raha, mis on kogutud Veebilehel ja mis kuulub Kliendile.

r) TINGIMUSED / TEENUSLEPING - käesolev dokument, milles sätestatakse broneerimislepingute ja müügilepingute sõlmimise eeskirjad ning MIHI poolt veebilehe kaudu Klientidele pakutavate teenuste osutamise ja kasutamise eeskirjad. Tingimused määravad kindlaks Kliendi ja MIHI õigused ja kohustused. Elektrooniliselt osutatavate teenuste puhul on käesolevad eeskirjad 18. juuli 2002. aasta seaduse (2002. aasta Teataja nr 144, punkt 1204, muudetud kujul) artiklis 8 osutatud eeskirjad. Kui eeskirjad ja veebilehel www.mihi.care kättesaadav turundusplaan on vastuolus, kohaldatakse esmajärjekorras turundusplaani;

s) RESERVING - Kliendi tahteavaldus, mis on tehtud veebilehe kaudu ja mille eesmärk on otseselt broneerimislepingu sõlmimine, täpsustades Toote(te) tüübi ja arvu ning muu seaduses ja tingimustes sätestatud sisu. Broneering ei tähenda MIHI, Kliendi või kolmandate isikute (sealhulgas MIHI partnerite) kohustust sõlmida broneerimisleping või müügileping;

t) INTERNETITEENUS - platvorm, mille kaudu klient teeb broneeringuid ja pakub MIHI poolt pakutavaid teenuseid, mida haldab MIHI ja mis koosneb omavahel ühendatud veebisaitide rühmast, mis on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: www.mihi.care ja ka rakenduse kaudu;

u) SISU / SISU - tekstilised, graafilised või multimeedia elemendid (nt teave toodete kohta, toodete pildid, reklaamvideod, kirjeldused, kommentaarid), sealhulgas teosed autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seaduse tähenduses ja üksikisikute kujutised, mille on veebilehele pannud ja levitanud MIHI, MIHI töövõtjad, klient või mõni muu veebilehte kasutav isik;

v) RESERVEERIMISLEPING - MIHI ja Kliendi vaheline leping, millega MIHI kohustub kinnitama Kliendi poolt tehtud broneeringu raames märgitud Toote(te) kättesaadavust ja Klient kohustub võtma Toote(d) kätte ajal ja statsionaarses kaupluses, mille Klient on broneeringu käigus MIHI poolt esitatud statsionaarsete kaupluste hulgast valinud, kus Toode(d) on broneeringu tegemise ajal saadaval. Broneerimisleping ei kujuta endast müügilepingut ega kohusta MIHI-d, klienti või kolmandat isikut (sealhulgas MIHI partnereid) seda sõlmima. MIHI jätab endale õiguse broneerimislepingut muuta, MIHI võib selle igal viisil lõpetada, ilma et see tooks MIHI jaoks kaasa mingeid õiguslikke tagajärgi, välja arvatud juhul, kui müügileping on sõlmitud;

w) Müügileping - müügileping tsiviilseadustiku tähenduses, mis käsitleb MIHI poolt Kliendile Tellimuses või Broneerimislepingus märgitud Toodete müüki, mille eest tasutakse hind pluss kõik lisatasud, sealhulgas saatmiskulud, mis on sõlmitud veebilehe kaudu;

x) ELEKTRONILINE TEENUS - teenuste osutamine elektrooniliselt 18. juuli 2002. aasta elektroonilise teenuse seaduse (2002. aasta Teataja nr 144, punkt 1204, muudetud kujul) tähenduses, mida MIHI osutab kliendile veebilehe kaudu vastavalt teenuslepingule. Kui teenuseid osutavad MIHI-ga koostööd tegevad üksused, on nende teenuste kasutamise eeskirju käsitlevad asjakohased eeskirjad esitatud nende üksuste poolt osutatavate teenuste tingimustes;

y) Tarbijaõiguste seadus, seadus - 30. mai 2014. aasta seadus tarbijaõiguste kohta (Õiguskaitseseadus 2014, punkt 827, muudetud kujul);

z) TEHNILISED NÕUDED - minimaalsed tehnilised nõuded, mis peavad olema täidetud, et teha koostööd MIHI poolt hallatava IKT-süsteemiga, sealhulgas sõlmida teenusleping, müügileping või broneerimisleping, st: (1) arvuti, sülearvuti või muu multimeediaseade, millel on internetiühendus (rakenduse puhul mobiilseade); (2) juurdepääs e-postile; (3) veebibrauser: Mozilla Firefoxi versioon 17.0 ja uuem või Internet Exploreri versioon 10.0 ja uuem, Opera versioon 12.0 ja uuem, Google Chrome versioon 23.0 ja uuem, Safari versioon 5.0 ja uuem; (4) soovitatav minimaalne ekraani resolutsioon: 1024x768; (5) küpsiste ja Javascripti lubamine brauseris; rakenduse kaudu broneeringu tegemisel: (8) mobiilseadme operatsioonisüsteem: Android versioon 5.0. või uuem või iOS versioon 10.0 või uuem; (9) mobiilseadme kaamera ja geolokatsiooniteenus (GPS). Tellimuse või broneeringu tegemiseks peab kliendil olema kehtiv/aktiivne e-posti aadress ja teatud juhtudel klaviatuur või muu elektrooniliste vormide korrektset täitmist võimaldav osutusseade;

aa) TELLIMUS - Kliendi tahteavaldus, milles väljendatakse otsest tahet sõlmida kaugmüügileping veebilehe kaudu, mis on esitatud sidevahendite abil, milles on märgitud tooted, mille kohta Klient teeb pakkumise müügilepingu sõlmimiseks, ning Kliendi andmed, mis on vajalikud müügilepingu võimalikuks sõlmimiseks ja täitmiseks.

 

II. ELEKTROONILISED TEENUSED VEEBISAIDIL JA TAOTLUSES

1. MIHI pakub Klientidele veebilehe kaudu tasuta järgmisi elektroonilisi teenuseid:

a) Konto;

b) võimaldada klientidel esitada tellimusi, teha broneeringuid ning sõlmida müügi- ja broneerimislepinguid vastavalt käesolevatele tingimustele;

c) esitada klientidele nende huvidele kohandatud reklaamisisu, sealhulgas, sõltuvalt sellest, kas klient on andnud asjakohase, vabatahtliku nõusoleku, esitada klientidele jooksvaid teateid otse nende veebilehitseja tasandil ("push-teated");

d) võimaldada klientidel kasutada ostukorviteenuseid;

e) võimaldada veebisaidil avaldatud sisu sirvimist;

f) uudiskiri (selle kättesaadavuse korral);

g) rakendusklientide puhul (järgmised eeskirjad võivad kehtida praeguste või tulevikus kasutusele võetavate elektrooniliste teenuste suhtes - võimalus kasutada konkreetseid elektroonilisi teenuseid tuleneb rakenduse praegusest funktsionaalsusest) ja selle kättesaadavus punktis II osutatud mobiilirakenduste kauplustes. Tingimuste punktis 14. Rakenduse arenedes võib see hõlmata eelkõige järgmist:

bb) valitud toodete vöötkoodide skaneerimine kaamera abil ja salvestamine, et klient saaks võrrelda nende hindu ja kiirendada otsingutulemusi;

cc) toodete esitlemine veebisaidil kliendi poolt üleslaetud valitud toodete piltide alusel;

dd) Esitatud toodete või kampaaniate piiramine, nt kliendi poolt märgitud toote või kategooriaga (nt meeste/naiste/laste tooted);

ee) jooksvate teadete esitamine otse mobiilseadme ekraanil ("push"-teavitus);

ff) lemmik- või avastatud toodete nimekirjade loomine;

2. MIHI pakub lisaks sellele Veebilehe kaudu tasuta järgmisi teenuseid Klientidele, kes on loonud Konto:

a) säilitada kliendi seanssi pärast seda, kui klient on kontole sisse loginud (brauseri kaudu või, kui selline funktsioon on kasutusele võetud, rakenduse kaudu);

b) säilitab ja teeb Kliendile konto kaudu kättesaadavaks Tellimuste ja Broneeringute ajaloo.

3. Konto registreerimine ja kasutamine on võimalik pärast seda, kui klient on koos läbinud järgmised sammud:

a) registreerimisvormi täitmine;

b) nõustudes käesolevate tingimuste sätetega ja klõpsates kastil "Registreeri".

4. Klient peab registreerimisvormil esitama järgmised kliendi andmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, salasõna, telefoninumber ja muud registreerimisvormist tulenevad andmed.

5. Teenusleping sõlmitakse kohe, kui Klient saab MIHI poolt Kliendi poolt registreerimise käigus esitatud e-posti aadressile saadetud kinnituse Teenuslepingu sõlmimise kohta. Konto on tasuta tähtajatu. Kliendil on võimalus igal ajal ja ilma mingit põhjust esitamata konto kustutada (kontost loobuda), saates MIHI-le asjakohase taotluse, eelkõige e-posti aadressil [email protected] või kirjalikult MIHI registreeritud aadressil.

6. Ostukorvi kasutamine algab siis, kui klient lisab esimese Toote Ostukorvi.

7. Ostukorv on tasuta ja on ühekordne ning lõpetatakse selle kaudu tellimuse või broneeringu tegemisel või selle kaudu tellimuse või broneeringu tegemise varasemal lõpetamisel Kliendi poolt vastavalt Kliendi tahtele; kui Ostukorvi kasutatakse veebibrauseri kaudu, jätab Ostukorv siiski Kliendi poolt valitud tooteid puudutava teabe meelde ka pärast brauseri seansi lõppu, sealhulgas välja logides, kuni 30 päeva jooksul. Toodete paigutamine ostukorvi ei garanteeri nende kättesaadavust.

8. Uudiskirjateenuse käivitamiseks on vaja kliendi nõusolekut kaubandusliku teabe saamiseks, esitades oma e-posti aadressi veebisaidi vastavas lahtris või märgistades vastava märkeruudu ja kinnitades selle, klõpsates MIHI poolt kliendi poolt esitatud e-posti aadressile saadetud aktiveerimislinkile (hetkel, mil algab uudiskirjateenuse kättetoimetamine). Klient võib omal valikul anda nõusoleku saada äriteavet MIHI koostööd tegevatelt üksustelt või nõustuda isikuandmete töötlemisega MIHI koostööd tegevate üksuste turunduslikel eesmärkidel. Klient võib nõustuda uudiskirja saamisega ka SMSi teel, andes oma mobiiltelefoni numbri ja märgistades vastava märkeruutu veebisaidil.

9. Uudiskirja pakutakse tasuta määramata ajaks (kuid mitte enne, kui MIHI on aktiveerinud uudiskirjateenuse kättesaadavuse). Kliendil on võimalus igal ajal ja ilma mingit põhjust esitamata loobuda uudiskirja tellimisest (uudiskirja tühistamiseks), eelkõige klõpsates igas kliendile e-kirja vormis saadetud uudiskirjas sisalduval deaktiveerimislingil või saates MIHI-le vastava taotluse, eelkõige e-posti aadressil: [email protected] või kirjalikult MIHI registrijärgsele aadressile.

10. Klient on eelkõige kohustatud:

a) esitama ainult tõesed, ajakohased ja kõik vajalikud andmed Kliendi kohta Veebisaidil kättesaadavaks tehtud vormidel;

b) viivitamatult ajakohastada andmeid, sealhulgas isikuandmeid, mida Klient on esitanud seoses Teenuslepingu, Müügilepingu või Broneerimislepingu sõlmimisega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik nende nõuetekohaseks täitmiseks; Kliendil on võimalus igal ajal muuta Konto loomisel sisestatud andmeid, kasutades selleks Kontol olevaid võimalusi;

c) kasutada MIHI pakutavaid teenuseid ja funktsioone viisil, mis ei häiri MIHI, veebisaidi või rakenduse toimimist;

d) kasutada MIHI poolt pakutavaid teenuseid ja funktsioone viisil, mis on kooskõlas kehtivate seaduste, tingimuste sätete ning üldtunnustatud tavade ja sotsiaalse kooseksisteerimise reeglitega;

e) kasutada MIHI pakutavaid teenuseid ja funktsioone viisil, mis ei häiri teisi kliente ja MIHI-d;

f) mitte esitama või edastama veebisaidil sisu, mis on kohaldatava õigusega keelatud, eelkõige sisu, mis rikub kolmandate isikute autoriõigusi või nende isiklikke õigusi;

g) mitte võtta selliseid meetmeid nagu:

aa) saatma või avaldama Veebilehel soovimatut ärilist teavet või avaldama seadust rikkuvat Sisu (ebaseadusliku Sisu keeld);

bb) mis tahes arvutitegevuse või muu tegevuse sooritamine, mille eesmärk on saada kätte teavet, mis ei ole mõeldud Kliendile, sealhulgas teiste Klientide andmeid, või sekkuda Veebisaidi, Rakenduse ja maksete töötlemise reeglitesse või tehnilistesse aspektidesse;

cc) muuta lubamatul viisil MIHI poolt pakutavat sisu, eelkõige veebilehte, hindu või toodete kirjeldusi;

 

a) laadida taotlus alla ainult MIHI poolt allpool punktis 14 loetletud seaduslikest allikatest;

b) hinna ja muude Kliendi ja MIHI vahel kokkulepitud kulude õigeaegne ja täielik tasumine;

c) tellitud toodete õigeaegne kättesaamine, kasutades tarne- ja järelmakseviisi.

11. Elektrooniliste teenuste osutamise, taotluse või broneerimislepinguga seotud kaebusi võib esitada näiteks kirjalikult MIHI registrijärgsele aadressile või elektrooniliselt e-posti aadressil [email protected].

12. Kliendil on soovitatav esitada kaebuse kirjelduses: 1) teave ja asjaolud kaebuse eseme kohta, eelkõige eeskirjade eiramise liik ja kuupäev; 2) kliendi taotlus; ja 3) kaebuse esitaja kontaktandmed - see hõlbustab ja kiirendab kaebuse menetlemist MIHI poolt. Eelmises lauses esitatud nõuded on ainult soovituse vormis ja ei mõjuta ilma soovitusliku kaebuse kirjelduseta esitatud kaebuste tõhusust.

13. MIHI vastab kaebusele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest vastavalt seaduse § 7a lõikele 1, kui seaduses või eraldi eeskirjades ei ole sätestatud teistsugust tähtaega.

14. MIHI võimaldab kliendil laadida rakendust kliendi mobiilseadmesse tasuta alla järgmistest veebipõhistest mobiilirakenduste poodidest:

a) Apple App Store, iOS operatsioonisüsteemi kasutavate mobiilseadmete jaoks;

b) Google Play/ Play Store, Android operatsioonisüsteemiga mobiilseadmete jaoks;

15. Kasutades rakendust, mis on alla laaditud muust kui punktis 14 osutatud allikast, on oht, et rakenduse terviklikkus võib ohtu sattuda ja et see ühendub kahjuliku tarkvaraga, mis kujutab endast turvariski kliendi mobiilseadmele ja selles salvestatud andmetele.

16. Rakenduse kasutamiseks on Klient kohustatud:

a) lugeda ja aktsepteerida käesolevaid tingimusi ning punktis 1 osutatud kauplustes kättesaadavaks tehtud teavet taotluse kohta. 14 osutatud veebilehel, ja

b) laadida taotlus alla punktis osutatud poest. 14, ja

c) paigaldada rakendus kliendi mobiilseadmesse, järgides paigaldusprotsessi alustamisel kuvatavaid või lõikes 1 osutatud kauplustes antud juhiseid. 14 osutatud kauplustes.

17. Rakendus ühendub veebisaidiga Interneti kaudu.

18. Rakenduse funktsioonid teenivad MIHI elektrooniliste teenuste osutamise eesmärki kättesaadaval viisil, mis hõlbustab Kliendi jaoks Veebilehe kasutamist, sealhulgas sisu ja toodete vaatamist.

19. Rakendus kasutab tehnoloogiat, mis salvestab kliendi ID-d ja omab sellele juurdepääsu, võimaldades rakendusel toimida võrguühenduseta ja salvestada sisse logimata kliendi eelistusi (mis hõlmab juurdepääsu mobiilseadme mälule). Rakendus salvestab praeguse kliendi ID, kuni klient logib rakendusse sisse, vahetab rakenduse saidi teises riigis tegutseva veebisaidi vastu või eemaldab (kustutab) rakenduse mobiilseadmest.

20. Selleks, et kasutada eespool II punkti 1 alapunktis g osutatud rakenduse funktsioone, on vaja, et klient annaks vastavalt vabatahtlikult nõusoleku, et rakendus pääseks ligi kliendi mobiilseadme kaamerale või geolokatsiooniteenusele, et klient annaks vabatahtlikult nõusoleku push-teavituste saamiseks või et MIHI saaks teavet kliendi eelistuste kohta.

21. Kliendil on igal ajal võimalik tühistada punktis 20 osutatud nõusolekud või eemaldada rakendus oma mobiilseadmest selle seadme seadete kaudu.

22. Kokkuleppe II punkti 10g ja V punkti 4 kohaselt on MIHI-l õigus ajutiselt peatada või piirata eespool punktides 1 ja 2 loetletud teenuste osutamist. Sellises olukorras kohaldatakse vastavalt teisi tingimuste sätteid. MIHI ei vastuta suhetes klientidega, kes ei ole tarbijad, veebilehe ajutise mittekättesaadavuse eest eelnevalt nimetatud põhjustel.

23. MIHI teavitab kliente teenuste osutamise ajutisest peatamisest või piiramisest, saates asjakohase e-kirja ja avaldades asjakohase teate veebisaidil.

24. Teenuste osutamise ajutine peatamine või piiramine ei mõjuta Kliendi kohaldatava õiguse kohaseid õigusi, eelkõige õigust Teenuslepingut lõpetada.

 

III. BRONEERIMISLEPINGU TINGIMUSED

1. MIHI võimaldab Tooteid broneerida veebisaidil järgmistel viisidel.

2. Osana pakutavate teenuste arendamisest võib MIHI võtta kasutusele täiendavaid broneeringute tegemise viise, kasutades kaugside vahendeid, käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel.

3. Broneerimislepingu sõlmimine kliendi ja MIHI vahel toimub pärast seda, kui klient on teinud broneeringu.

4. MIHI võimaldab kliendil teha broneeringu veebisaidi kaudu järgmiselt:

a) Klient lisab korvi maksimaalselt kolm valitud toodet ja seejärel jätkab broneerimisvormi täitmist;

b) Klient, kellel on konto, kinnitab broneeringuvormil broneerimislepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike andmete kehtivust. Klient, kellel ei ole kontot, peab ise täitma broneerimisvormi broneerimislepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike andmete ulatuses. Igal juhul võib Kliendi vananenud või valeandmete esitamine takistada Lepingu täitmist. Broneerimisvormil peab Klient esitama järgmised andmed: Broneeringu objekti kogumise isiku nimi, Kliendi e-posti aadress ja telefoninumber ning Broneerimislepingu andmed: Toode(d), Toote(te) kogus, kui see on olemas, Toote(te) tüüp, värv ja suurus, Kauplus, kust Toode(d) tuleb kätte saada (valitud nende Kaupluste hulgast, kus Toode(d) on Broneeringu tegemise ajal saadaval). Mittetarbijate puhul on vaja täpsustada ka ettevõte;

c) Klient saadab MIHI-le broneeringu (teeb pakkumise broneerimislepingu sõlmimiseks), kasutades selleks veebisaidil pakutavat funktsiooni (nupp: "Toodete reserveerimine"). Kliendi puhul, kellel ei ole kontot ja kes ei ole eelnevalt nõustunud Tingimustega, on vaja nõustuda Tingimustega;

d) Broneerimise ajal, kuni nupu "Toodete reserveerimine" vajutamiseni, on kliendil võimalus iseseisvalt parandada ostukorvis sisestatud andmeid, lisades või eemaldades konkreetse toote ostukorvist.

5. Kui broneerimislepingu sõlmimisel kasutatakse muid sidevahendeid:

a) MIHI saadab kliendile e-kirja, milles kinnitatakse kavandatava broneerimislepingu sisu;

b) Klient saadab MIHI-le broneeringu e-posti teel e-posti aadressile, millelt Klient sai lõike 5 punktis a nimetatud kinnituse;

c) kui kliendil ei ole kontot ja ta ei ole eelnevalt nõustunud tingimustega, peab klient nõustuma tingimustega.

6. Pärast broneeringu kontrollimist saadab MIHI kliendile põhjendamatu viivituseta e-posti aadressile sõnumi, milles kinnitab ühe või mitme üksiku pakkumise vastuvõtmist broneeringulepingu sõlmimiseks broneeringu raames tehtud toodete kohta ja kinnitab broneeringulepingu sõlmimist (broneeringu vastuvõtmist sõnumis märgitud toodete osas).

7. Broneerimisleping sõlmitakse kohe, kui eespool nimetatud pakkumine (pakkumised) on kinnitatud, st klient on saanud punktis 6 nimetatud sõnumi selles märgitud toodete kohta. MIHI saadab Kliendile Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile kinnituse Lepingu tingimuste kohta.

8. Kui kõiki või mõningaid broneeringu raames tehtud pakkumisi ei ole võimalik vastu võtta, võtab MIHI kliendiga ühendust, et:

a) teatada Kliendile, et kõiki broneeringu raames tehtud pakkumisi broneerimislepingu sõlmimiseks ei ole võimalik vastu võtta; või

b) kinnitada Kliendi valmisolekut teha Broneering selles osas, milles MIHI on nõustunud pakkumisi broneerimislepingu sõlmimiseks vastu võtma. Klient võib seejärel tehtud broneeringu tervikuna (kõigi pakkumiste osas) tühistada, mis ei piira Kliendi tühistamisõigust. Kui klient tühistab broneeringu, vabastab see MIHI kohustusest täita broneerimislepingut.

9. Kui broneeringu alusel tehtud pakkumisi broneerimislepingu sõlmimiseks ei saa vastu võtta, ei sõlmita MIHI poolt märgitud toodete suhtes broneerimislepingut.

10. Sõltumata sellest võib MIHI teavitada klienti broneeringu staatusest, saates sõnumeid kliendi poolt esitatud e-posti aadressile või võttes kliendiga ühendust telefoni teel.

11. MIHI püüab tagada, et kõik tooted oleksid kättesaadavad ja et broneerimisleping oleks täidetud. Puudumise korral ja muudes seadusega määratletud olukordades võivad kehtida tsiviilseadustiku asjakohased sätted, sealhulgas tsiviilseadustiku artiklid 493-495.

12. Broneerimisleping kehtib alates broneeringu kinnitamisest kuni broneeringu kinnitamisele järgneva tööpäeva lõpuni.

13. MIHI võib broneerimislepingu igal ajal lõpetada (broneeringu tühistada), eelkõige saates kliendile e-kirja.

14. Broneerimisleping ei kujuta endast MIHI või MIHI partneri kohustust sõlmida müügilepingut. Müügilepingu sõlmimise korral on Klient kohustatud tasuma hinna. Hinna tasumine toimub kättesaadava makseviisi abil, veebilehe kaudu.

15. Veebisaidil kehtivad kampaaniad ei ole kumulatiivsed, välja arvatud juhul, kui kampaaniasätetes on sõnaselgelt sätestatud teisiti.

 

IV. MÜÜGILEPINGU TINGIMUSED

1. Täitmise põhijooned, sealhulgas sisu ja kliendiga suhtlemise viis, on täpsustatud iga Toote veebilehel.

2. MIHI võimaldab toodete tellimusi esitada veebisaidil järgmistel viisidel.

3. Osana pakutavate teenuste arendamisest võib MIHI võtta kasutusele täiendavaid võimalusi Tellimuste esitamiseks kaugside abil vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatud eeskirjadele.

4. Müügilepingu sõlmimine veebilehe kaudu Kliendi ja MIHI vahel toimub pärast seda, kui Klient on esitanud tellimuse.

5. MIHI võimaldab kliendil esitada tellimuse veebisaidi kaudu järgmiselt:

a) Klient lisab valitud Toote(d) ostukorvi ja liigub seejärel edasi Tellimuse vormile;

b) Klient, kellel on konto, kinnitab tellimuse vormil müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalike andmete kehtivust. Klient, kellel ei ole kontot, peab iseseisvalt täitma tellimisvormi oma müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud andmed. Igal juhul võib kliendi vananenud või valeandmete esitamine takistada müügilepingu täitmist. Tellimuse vormil on vaja esitada järgmised klienti puudutavad andmed: ees- ja perekonnanimi, aadress (tänav, maja/korteri number, postiindeks, linn, riik), e-posti aadress, kontakttelefon ja müügilepingut puudutavad andmed: toode(d), toote(te) kogus, kui see on olemas, toote(te) tüüp, värv ja suurus, toote(te) tarnekoht ja -viis, makseviis. Klientide puhul, kes ei ole tarbijad, on vaja esitada ka ettevõte ja kui nad on taotlenud vormi osana käibemaksu arvet, siis ka käibemaksukohustuslasena registreerimise number;

c) Klient valib ühe MIHI pakutavatest tarneviisidest;

d) Klient valib Hinna ja muude müügilepingu täitmisega seotud kogukulude tasumise viisi, mis on märgitud tellimisvormis;

e) Klient saadab MIHI-le tellimuse (esitab pakkumise), kasutades selleks veebisaidil kättesaadavaks tehtud funktsionaalsust (nupp "Telli ja maksa"). Kliendi puhul, kellel ei ole kontot ja kes ei ole eelnevalt Tingimustega nõustunud, on vajalik Tingimuste aktsepteerimine;

f) Tellimuse vormistamisel on kliendil kuni nupu "Telli ja maksa" vajutamiseni võimalus parandada enda poolt sisestatud andmeid ostukorvis, lisades või eemaldades konkreetse toote ostukorvist;

g) sõltuvalt valitud makseviisist võidakse Klient makse sooritamiseks suunata ümber kolmanda osapoole makseteenuse pakkuja lehekülgedele.

6. Müügilepingu sõlmimisel muude sidevahendite abil:

a) MIHI saadab kliendile e-kirja, milles kinnitatakse kavandatava müügilepingu sisu;

b) Klient saadab MIHI-le tellimuse e-posti teel e-posti aadressile, millelt Klient on saanud lõike 6 punktis a nimetatud kinnituse;

c) Kliendi puhul, kellel ei ole kontot ja kes ei ole eelnevalt nõustunud Tingimustega, peab Klient nõustuma Tingimustega;

7. Vastuseks tellimusele saadab MIHI kliendile viivitamatult automaatse sõnumi kliendi poolt selleks otstarbeks esitatud e-posti aadressile, milles kinnitab tellimuse kättesaamist ja algatab selle kontrollimise.

8. Kui tellimus on kontrollitud, saadab MIHI ilma põhjendamatu viivituseta kliendile e-posti aadressile sõnumi, milles on märgitud:

a) kinnitus tellimuse raames tehtud ühe või mitme üksiku toote pakkumise vastuvõtmise kohta ja kinnitus müügilepingu sõlmimise kohta (tellimuse vastuvõtmine sõnumis märgitud toodete osas) või

b) teave selle kohta, et kõiki korralduse alusel tehtud tootepakkumisi ei ole võimalik vastu võtta punkti V alapunktis 4 osutatud põhjustel (maksmata jätmine).

9. Müügileping sõlmitakse pakkumuse(te) kinnitamisel, st kui klient on saanud eespool punkti 8 alapunktis a nimetatud teate selles märgitud toodete kohta. MIHI saadab kliendile lepingu tingimuste kinnituse kliendi poolt esitatud e-posti aadressile.

10. Kui kõiki või mõnda tellimuse raames tehtud pakkumisi ei ole võimalik vastu võtta, võtab MIHI kliendiga ühendust, et:

a) teavitab Klienti sellest, et kõiki Tellimuse raames tehtud pakkumisi müügilepingu sõlmimiseks ei ole võimalik vastu võtta, või

b) kinnitada Kliendi valmisolekut jätkata Tellimuse täitmist selles osas, milles MIHI on nõustunud pakkumisi müügilepingu sõlmimiseks vastu võtma. Klient võib seejärel tühistada tellimuse tervikuna (kõigi tehtud pakkumiste ulatuses), mis ei piira kliendi taganemisõigust. Tellimuse tühistamine kliendi poolt vabastab MIHI kohustuse täita tellimus. Tellimuse tühistamise korral kohaldatakse vastavalt punkti 11.

11. Juhul, kui tellimuse raames tehtud pakkumist (pakkumisi) ei ole võimalik vastu võtta, ei sõlmita müügilepingut veebisaidil näidatud toodete osas ning MIHI tagastab viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul, Kliendi poolt tehtud maksed ulatuses, milles müügilepingut ei ole sõlmitud, ning MIHI tagastab Kliendi poolt tehtud maksed. Tingimuste IX punkti 6 sätteid kohaldatakse vastavalt.

12. Sõltumata sellest võib MIHI teavitada klienti tellimuse seisust, eelkõige saates sõnumeid kliendi poolt esitatud e-posti aadressile, SMSi või telefonikontaktiga.

13. MIHI püüab tagada, et kõik tooted oleksid kättesaadavad ja et müügileping oleks täidetud. Juhul, kui täitmine ei ole võimalik, ja muudes seadusega määratletud olukordades võidakse kohaldada tsiviilseadustiku asjakohaseid sätteid, sealhulgas tsiviilseadustiku artikleid 493-495, eelkõige seoses kohustusega tagastada toode viivitamatult tarbijale.

14. Tellimuse koguväärtus sisaldab hinda, saatmiskulusid ja muid kliendi poolt valitud vabatahtlike tasuliste teenuste kulusid. MIHI võib enda valitud ajavahemiku jooksul kehtestada Tellimuse minimaalse väärtuse piirmäära, mille puhul on Toodete saatmine tasuta. Klienti teavitatakse Tellimuse esitamisel, sealhulgas siis, kui Klient väljendab oma tahet olla müügilepinguga seotud, Tellimuse esemeks oleva Toote koguhinnast koos maksudega, samuti tarnekuludest (sealhulgas transpordi-, kättetoimetamis- ja postikuludest) ja muudest kuludest ning, kui nende kulude suurust ei ole võimalik kindlaks teha, kohustusest need tasuda.

15. Veebisaidil või statsionaarsetes kauplustes kehtivad kampaaniad ei ole kumulatiivsed, välja arvatud juhul, kui kampaaniasätetes on selgesõnaliselt sätestatud teisiti.

 

V. TOOTE MAKSEVIISID JA MAKSETÄHTAJAD

1. MIHI pakub kliendile, arvestades II jao punkti 22 sätteid, müügilepingu eest erinevaid makseviise, eelkõige:

a) sularahas kohaletoimetamise ajal;

b) pangaülekandega MIHI pangakontole;

c) elektrooniline maksmine ja krediitkaardiga maksmine volitatud teenuste kaudu vastavalt veebisaidil avaldatud teabele.

d) virtuaalse rahakoti abil.

2. Praegused võimalikud makseviisid on esitatud veebisaidil jaotises "Makseviisid" ja iga kord vastava Toote alamlehel. Võimalikud makseviisid võivad sõltuda kliendi valitud tarneviisist.

3. Tehingute arveldamine elektroonilise makse ja maksekaardiga toimub vastavalt kliendi valikule volitatud teenuste kaudu.

4. Juhul kui MIHI ei saa kliendilt, kes on valinud ettemaksu, s.t. makse pangaülekande, elektroonilise makse või maksekaardiga, makse sooritamise, võib MIHI võtta kliendiga ühendust, et talle makse sooritamist meelde tuletada, sealhulgas e-posti teel. Kui makse ei ole tehtud 10 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist, siis tähendab see, et Kliendi poolt Tellimuse raames tehtud pakkumist ei aktsepteerita ja Tellimus tühistatakse.

5. Kui klient otsustab tasuda sularahas, on klient kohustatud tasuma kauba kättesaamisel. Kui Klient keeldub Toote üleandmisest, vaatamata asjakohase lisatähtaja määramisele, on see müügilepingu lõpetamise tingimuseks. Klient võib ka tellimuse ettenähtud tähtaja jooksul tühistada, ilma et see tooks kaasa mingeid tagajärgi, mis ei mõjuta tema õigust lepingust taganeda.

6. Toote broneerimisel ja edasisel ostmisel tasub klient selle eest muu hulgas virtuaalse rahakoti kaudu. Virtuaalsesse rahakotti kogunenud vahendid on kuni Toote ostmiseni või tarnimiseni Kliendi ainuomandis. Klient tunnistab ja kinnitab, et Mihil on õigus arvata hinda virtuaalsest rahakotist maha vastavalt art. 498 jj. k.c. Klient annab Mihile volituse mahaarvamiseks, tingimusel, et art. 108 k.c. ei ole kasutatav. Kliendil on õigus igal ajal paigutada oma virtuaalsesse rahakotti oma rahalisi vahendeid, tunnistades, et Mihi ei ole nende vahendite hoidja. Kliendil on õigus igal ajal nõuda virtuaalsesse rahakotti kogunenud rahaliste vahendite tagastamist, mis tagastatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul. Avalduse virtuaalsest rahakotist vahendite tagasivõtmise kohta võib saata kas posti teel Mihi registrijärgsele aadressile või e-posti aadressile: [email protected]. Klient tunnistab samuti, et virtuaalsesse rahakotti kogutud raha kasutatakse ainult Toote eest tasumiseks. Mihi toimetab Toote Kliendile koos maksudokumendiga.

 

VI. MAKSUMUS, MEETODID JA TOOTE TARNEAEG

1. Toote tarne on võimalik Poola Vabariigi territooriumil iga kord, mis on märgitud veebilehe vahekaardil "Tarneviisid" ja iga kord konkreetse Toote alamlehel.

2. Toote tarnimine kliendile on tasuline, kui müügilepingus ei ole sätestatud teisiti. Toote kohaletoimetamise kulud on Kliendile näidatud Veebisaidil vahekaardil "Tarneviisid" ja iga kord vastava Toote alamleheküljel, sealhulgas siis, kui Klient avaldab oma tahteavalduse, et ta on müügilepinguga seotud. MIHI teeb Kliendile põhimõtteliselt kättesaadavaks, arvestades II jao punkti 22 sätteid, eelkõige järgmised Toote tarneviisid:

a. Postisaadetised, postisaadetised;;

b. Kullerteenuse kättetoimetamine, sularahas;

c. InPost pakikarbid.

3. Saadaval olevad tarneviisid võivad sõltuda kliendi valitud makseviisist.

4. Kogu ooteaeg, mille jooksul klient saab toote kätte (tarneaeg), koosneb ajast, mille jooksul MIHI valmistab tellimuse ette saatmiseks, ja ajast, mille jooksul vedaja toimetab toote kohale.

5. Toote kliendile tarnimise tähtaeg on kuni 7 tööpäeva, kui kõnealuse toote kirjelduses või tellimuse esitamisel ei ole märgitud lühemat tähtaega. Kui tellimus on esitatud mitme erineva tarneajaga Toote kohta korraga, on tarneaeg pikim määratud tähtaeg, mis ei tohi siiski olla pikem kui 7 tööpäeva.

6. Aeg, mille jooksul MIHI valmistab Tellimuse lähetamiseks ette, on iga kord näidatud vastava Toote alamlehel ja seda arvestatakse alates kuupäevast (tarneperioodi algusest):

a. MIHI pangakonto või arvelduskonto krediteerimine - juhul, kui klient on valinud makseviisi pangaülekande, elektroonilise makse või maksekaardiga maksmise.

b. müügilepingu sõlmimisel - kui klient valib makseviisi "sularahas".

7. Ülalnimetatud aega tuleb suurendada Toote kättetoimetamise aja võrra, mis sõltub Kliendi poolt valitud kättetoimetamise viisist ja on iga kord esitatud antud Toote alamleheküljel ja Veebisaidi vahekaardil "Kättetoimetamise viisid".

 

VII. KAEBUS TOOTE KOHTA

1. MIHI vastutuse alus ja ulatus Kliendi ees, kui müüdud Tootel on füüsiline või õiguslik viga (garantii), on sätestatud tsiviilseadustiku seaduse sätetes, eelkõige tsiviilseadustiku artiklites 556 ja järgnevates artiklites.

2. Veebisaidil näidatud toodetele võib kehtida tootja või edasimüüja garantii. Garantii üksikasjalikud tingimused ja selle kestus on esitatud garantii andja poolt väljastatud ja tootele lisatud garantiikaardil.

3. MIHI on kohustatud andma kliendile defektivaba toote.

4. Klient võib esitada kaebuse näiteks kirjalikult MIHI aadressile, märkega "Kaebus". Kui kaebus on seotud tootega, on tavaliselt otstarbekas see koos taotlusega MIHI-le üle anda, et MIHI saaks toodet uurida ja taotlusele vastata. Üksikasjad meetodite kohta, mida MIHI pakub kliendile seoses kaebuse esitamisega toote tasuta üleandmiseks, on leitavad veebisaidil rubriigis "Kaebused".

5. Kui müüdud Tootel on defekt, võib Klient:

a) teha avalduse hinna alandamiseks või müügilepingust taganeda, välja arvatud juhul, kui MIHI asendab defektse toote defektivaba tootega või kõrvaldab defekti viivitamatult ja ilma Kliendi jaoks ülemääraseid ebamugavusi tekitamata. Vähendatud hind peab olema sellises proportsioonis lepingujärgsest hinnast, nagu defektiga toote väärtus jääb defektita toote väärtusele. Klient ei saa lepingust taganeda, kui toote defekt on ebaoluline;

b) nõuda Toote asendamist defektivaba Tootega või defekti kõrvaldamist. MIHI on kohustatud asendama defektse Toote defektivaba tootega või kõrvaldama defekti mõistliku aja jooksul ilma kliendile põhjendamatuid ebamugavusi tekitamata, arvestades reservatsioone ja vastavalt tsiviilseadustiku asjakohastes sätetes sätestatud reeglitele.

6. Klient võib MIHI pakutud puuduse kõrvaldamise asemel nõuda Toote asendamist puudusteta Tootega või Toote asendamise asemel nõuda puuduse kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui Toote lepinguga vastavusse viimine tarbija valitud viisil on võimatu või nõuab ülemääraseid kulutusi võrreldes MIHI pakutud viisiga. Kulude ebamõistlikkuse hindamisel võetakse arvesse defektivaba toote väärtust, leitud defekti laadi ja tähtsust ning ebamugavusi, millele tarbija oleks avatud muul viisil.

7. Soovitatav on, et klient täpsustaks kaebuse kirjelduses: (1) teavet ja asjaolusid, mis puudutavad kaebuse eset, eelkõige puuduse liiki ja ilmnemise kuupäeva; (2) taotlust toote müügilepinguga vastavusse viimise meetodi kohta või hinnaalandus- või müügilepingust taganemise deklaratsiooni kohta; ja (3) kaebuse esitaja kontaktandmeid - see hõlbustab ja kiirendab kaebuse menetlemist MIHI poolt. Eelmises lauses nimetatud nõuded on ainult soovituse vormis ja ei mõjuta kaebuse soovitusliku kirjelduse väljajätmisega esitatud kaebuste tõhusust.

8. MIHI vastab tooteprobleemile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast selle saamist. Kui klient on nõudnud toote asendamist või puuduse kõrvaldamist või teinud hinnaalandusdeklaratsiooni, milles on märgitud summa, mille võrra hinda tuleb vähendada, ja MIHI ei ole sellele taotlusele vastanud 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest, loetakse, et MIHI on taotluse teadmiseks võtnud.

9. Kui selleks, et MIHI saaks vastata Kliendi kaebusele või kasutada Kliendi garantiiõigusi, on vaja Toode MIHI-le tarnida vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 5612 koostoimes artikli 354 § 2, on Klient kohustatud tarnima Toote MIHI kulul aadressile MIHI Sp. z o.o., 1 Kineskopowa St., 05-500 Piaseczno, märgusõnaga "kaebus".

 

VIII. KAEBUSTE KOHTUVÄLINE MENETLEMINE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID NING EESKIRJAD NENDE TOODETE KÄTTESAADAVUSE KOHTA

1. Kohtuväliste menetluste kasutamine kaebuste käsitlemiseks ja nõuete esitamiseks on vabatahtlik.

2. Tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse põhimõtted ja ettevõtjate vastavad kohustused on eraldi määratletud seaduses (sealhulgas eelkõige 23. septembri 2016. aasta seadus tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, Teataja 2016, punkt 1823) või määrustes, mida kohaldavad tarbijavaidluste lahendamiseks pädevad asjaomased üksused.

3. Tarbijaks oleval kliendil on järgmised näited kohtuvälise kaebuse esitamise ja õiguskaitsemenetluse kohta:

a) Kliendil on õigus pöörduda sõlmitud teenuslepingust või broneerimislepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks 15. detsembri 2000. aasta kaubandusinspektsiooni seaduse (Teataja 2001 nr 4, punkt 25, muudetud kujul) artiklis 37 nimetatud alalise rahumeelse tarbijakohtu poole;

b) Kliendil on õigus taotleda 15. detsembri 2000. aasta kaubandusinspektsiooni seaduse (Teataja 2001, nr 4, punkt 25, muudetud kujul) artikli 36 kohaselt kaubandusinspektsiooni provintsiinspektorilt vahendamismenetluse algatamist vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks Kliendi ja MIHI vahel;

c) Klient võib saada tasuta abi Kliendi ja MIHI vahelise vaidluse lahendamisel, kasutades selleks ka tasuta abi ringkonna (linna) tarbijaombudsmanilt või ühiskondlikust organisatsioonist, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse (nt Tarbijate Föderatsioon, Poola Tarbijate Liit).

d) Klient võib esitada kaebuse veebipõhise ODR-platvormi kaudu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platvorm on ka teabeallikas kohtuvälise vaidluste lahendamise vormide kohta, mis võivad tekkida kauplejate ja tarbijate vahel.

 

IX. ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA

1. Klient, kes on sõlminud kauglepingu, võib 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma põhjusi esitamata ja ilma muid kui seadusega ettenähtud kulusid kandmata. (mis kujutab endast lepingulise taganemisõiguse andmist mitte-tarbijaklientidele). Tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui klient esitab MIHI-le avalduse enne nimetatud tähtaja möödumist. Klient võib teha mis tahes ühemõttelise avalduse, millega ta teatab müügilepingust taganemisest. Müügilepingust taganemise avalduse võib teha näiteks:

a) kirjalikult MIHI-le;

b) e-posti aadressil [email protected] .

2. Müügilepingust taganemise tähtaeg algab päevast, mil klient või kolmas isik, kes ei ole kliendi poolt märgitud vedaja, võtab toote enda valdusesse, ning müügilepingu puhul, mis:

a) koosneb mitmest Tootest, mis tarnitakse eraldi, partiiden või osadena, alates viimase Toote, partii või osa ülevõtmisest, või

b) hõlmab toodete regulaarset tarnimist teatud aja jooksul - alates esimese toote kättesaamisest.

3. Kauglepingust taganemise korral loetakse leping sõlmituks.

4. MIHI on kohustatud tagastama Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast Kliendi taganemisavalduse saamist, kõik Kliendi poolt tehtud maksed, sealhulgas Toote kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisist, mis ei ole kõige odavam tavaline kohaletoimetamise viis, mis on kättesaadav Veebilehel).

5. MIHI tagastab makse, kasutades sama makseviisi, mida klient kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija on selgesõnaliselt nõustunud teistsuguse tagastamisviisiga, mis ei too kliendile kaasa mingeid kulusid.

6. Klient on kohustatud Toote viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates müügilepingust taganemise kuupäevast, tagastama MIHI-le Toote vastuvõtmiseks volitatud isikule, välja arvatud juhul, kui MIHI on pakkunud Toote enda kättesaamist. Toote (sealhulgas ka kasutusmärke kandvate toodete) tagastamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui toode saadetakse tagasi enne tähtaja möödumist aadressile: MIHI Sp. z o.o., 1 Kineskopowa St., 05-500 Piaseczno. Võimaluse korral lisage toote ostutõend.

7. Klient vastutab toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb toote kasutamisest viisil, mis ületab toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlaksmääramiseks vajalikku.

8. Klient kannab ainult toote tagastamisega seotud otsesed kulud.

9. Kliendil ei ole kauglepingust taganemisõigust lepingute puhul: (1) teenuste osutamise puhul, kui MIHI on teenuse täies mahus osutanud Kliendi selgesõnalisel nõusolekul, keda on enne teenuse osutamise alustamist teavitatud, et pärast MIHI teenuse osutamist kaotab Klient õiguse lepingust taganeda; (2) mille puhul hind või tasu sõltub finantsturu kõikumistest, mille üle MIHI-l puudub kontroll ja mis võivad toimuda enne taganemisperioodi lõppu; (3) mille puhul teenuse osutamise objektiks on mittekäsitletud toode, mis on toodetud tarbija spetsifikatsioonide järgi või mis teenib tarbija isiklikke vajadusi; (4) mille puhul teenuse osutamise objektiks on kergesti riknev toode või toode, mille säilivusaeg on lühike; (5) mille puhul teenuse osutamise objektiks on Toode, mis tarnitakse suletud pakendis, mida ei saa pärast avamist tervise- või hügieenikaalastel põhjustel tagastada, kui pakend on pärast tarnimist avatud; (6) mille puhul teenuse osutamise objektiks on Toode, mis pärast tarnimist on oma olemuse tõttu lahutamatult ühendatud muude asjadega; (7) mille esemeks on alkohoolsed joogid, mille hind on kokku lepitud müügilepingu sõlmimisel, mille tarne võib toimuda alles pärast 30 päeva möödumist ja mille väärtus sõltub turukõikumistest, mille üle MIHI-l puudub kontroll; (8) mille puhul tarbija on selgesõnaliselt palunud MIHI-l tulla tema juurde kiireloomuliseks remondiks või hoolduseks; kui MIHI osutab muid lisateenuseid kui need, mida tarbija on palunud, või tarnib muid tooteid kui remondiks või hoolduseks vajalikud varuosad, on tarbijal õigus taganeda lisateenuste või toodete suhtes; (9) mille puhul on teenuse objektiks heli- või visuaalsed salvestised või arvutiprogrammid, mis on tarnitud suletud pakendis, kui pakend on pärast tarnimist avatud; (10) ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade tarnimiseks, välja arvatud tellimuslepingu puhul; (11) avaliku enampakkumise teel sõlmitud; (12) majutusteenuste, välja arvatud elamiseks mõeldud majutusteenuste, kaupade veo, autorendi, toitlustamise, vaba aja veetmise, meelelahutuse, spordi- või kultuuriürituste teenuste osutamiseks, kui lepingus on kindlaks määratud täitmise päev või ajavahemik; (13) digitaalse sisu tarnimiseks, mis ei ole salvestatud materiaalsele kandjale, kui täitmine on alanud tarbija selgesõnalisel nõusolekul enne taganemisperioodi lõppu ja pärast seda, kui MIHI on teavitanud tarbijat taganemisõiguse kaotamisest.

10. Teil on õigus taganeda kaugmüügilepingust 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata, ja kui leping on sõlmitud tarbija elukoha või tavapäraste külastuste või reiside ajal, siis 30 päeva jooksul. Lepingust taganemise tähtaeg lõpeb 14 päeva pärast ostu sooritamise päeva, ning lepingu puhul, mis on sõlmitud tarbija elukoha või tavapärase viibimise või reisi ajal soovimatu külastuse ajal, 30 päeva pärast ostu sooritamise päeva. Taganemisõiguse kasutamiseks peate te meid teavitama oma otsusest lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (näiteks posti või e-posti teel saadetud kiri). Võite kasutada taganemisvormi malli, kuid see ei ole kohustuslik. Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teabe taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemisperioodi lõppu. Lepingust taganemise tagajärjed: Lepingust taganemise korral tagastame teile viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitati teie otsusest kasutada lepingust taganemisõigust, kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad teie valikust, mis ei ole meie poolt pakutav kõige odavam tavaline tarneviis). Me tagastame raha, kasutades sama maksevahendit, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, välja arvatud juhul, kui olete selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei kaasne teile sellise tagastamisega mingeid tasusid.

X. LITSENTS

1. MIHI või tema partnerite poolt veebisaidil kättesaadavaks tehtud/paigaldatud sisu ainuõigused, eelkõige autoriõigused, veebisaidi nimi (kaubamärk), veebisaidi graafilised elemendid, tarkvara (sealhulgas rakendus) ja andmebaasi õigused on seadusega kaitstud ja kuuluvad MIHI-le või üksustele, kellega MIHI on sõlminud vastavad lepingud. Kliendil on õigus kasutada eespool nimetatud sisu, sealhulgas rakendust, tasuta, samuti kasutada seadusega kooskõlas olevaid ja teiste klientide poolt veebisaidil juba levitatud sisu, kuid ainult oma isikliku kasutamise raames ja üksnes veebisaidi nõuetekohaseks kasutamiseks kogu maailmas. Sisu, sealhulgas Rakenduse kasutamine mis tahes muus ulatuses on lubatud ainult volitatud üksuse eelneva kirjaliku nõusoleku korral, mis on kehtetu.

2. Klient annab MIHI-le veebisaidil (sealhulgas rakenduse kaudu) mis tahes sisu, eelkõige graafika, kommentaarid, arvamused või avaldused kontol või mujal veebisaidil avaldades käesolevaga mitteeksklusiivse ja tasuta litsentsi sellise sisu kasutamiseks, salvestamiseks arvutimällu, muutmiseks, kustutamiseks, täiendamiseks, avalikuks esitamiseks, avalikuks esitamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks (eelkõige Internetis) kogu maailmas. See õigus hõlmab õigust anda all-litsentse ulatuses, mida õigustab broneerimislepingu või teenuslepingu täitmine (sealhulgas veebilehe toimimine ja arendamine), samuti õigust teostada ise või kolmandate isikute abiga teose arendamiseks, kohandamiseks, muutmiseks ja tõlkimiseks 4. veebruari 1994. aasta autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste seaduse tähenduses. Kui kliendil ei ole õigust anda käesolevas lõikes 2 osutatud litsentse, kohustub klient hankima MIHI-le vastavad litsentsid.

3. Sõltumata eespool nimetatud sätetest on taotlus MIHI autoriõiguste objektiks. Rakenduse paigaldamisel kliendi mobiilseadmesse annab MIHI kliendile mitteeksklusiivse litsentsi rakenduse kasutamiseks, sealhulgas rakenduse reprodutseerimiseks üksnes seoses selle allalaadimisega mobiilseadmesse ning rakenduse paigaldamise ja käivitamisega kliendi mobiilseadmes. Klient võib paigaldada Rakenduse mis tahes arvule oma mobiilseadmetele, kuid ühele mobiilseadmele võib paigaldada ainult ühe Rakenduse koopia.

4. Eelkõige ei ole kliendil lubatud rakendust, sealhulgas selle lähtekoodi, tõlkida, kohandada, ümber korraldada või teha muid muudatusi, välja arvatud seadusega lubatud juhtudel, ning kliendil ei ole lubatud kasutada rakendust kasumi teenimise eesmärgil.

 

XI. ISIKUANDMETE KAITSE

1. Kliendi isikuandmeid töötleb MIHI kui isikuandmete vastutav töötleja.

2. Kliendi poolt isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid vajalik konto loomiseks, teatud elektrooniliste teenuste kasutamiseks või müügilepingu või broneerimislepingu sõlmimiseks.

3. MIHI kasutab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada töödeldavate isikuandmete kaitse.

4. MIHI töötleb Kliendi isikuandmeid, mis on tehtud kättesaadavaks Kodulehel või saadud Kliendi tegevuse põhjal Internetis ja statsionaarsetes kauplustes või saadud Rakenduse kaudu, konkreetsetel, määratletud eesmärkidel, mis on märgitud Kodulehel olevates vormides ja mida on üksikasjalikult kirjeldatud Kodulehel olevates privaatsuspõhimõtetes.

5. Üldreeglina on kliendil sõltuvalt konkreetsete funktsioonide kasutamisest õigus esitada kaebus isikuandmete kaitse eest vastutavale asutusele, õigus esitada vastuväiteid, õigus tutvuda oma isikuandmetega, nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist ja andmete ülekantavust.

6. Täiendavad selgitused isikuandmete kaitse kohta on esitatud veebilehel "Isikuandmete töötlemise põhimõtted".

 

XII. TEENUSLEPINGU LÕPETAMINE JA TINGIMUSTE MUUTMINE

1. MIHI võib igal ajal lõpetada Teenuslepingu või mis tahes Tingimuste punkti X alusel antud litsentsilepingu Kliendiga ühekuulise etteteatamisega mõjuvatel põhjustel, mida mõistetakse kui (suletud kataloog):

a) MIHI poolt elektrooniliste teenuste osutamist reguleerivate õigusnormide muutumine, mis mõjutab Kliendi ja MIHI vahel sõlmitud lepingus sätestatud vastastikuseid õigusi ja kohustusi, või eespool nimetatud õigusnormide tõlgendamise muutus, mis tuleneb kohtuotsustest, otsustest, soovitustest või selles valdkonnas pädevate asutuste või organite juhistest;

b) teenuste osutamise viisi muutmine üksnes tehnilistel või tehnoloogilistel põhjustel (eelkõige käesolevates tingimustes sätestatud tehniliste nõuete ajakohastamine);

c) käesolevate tingimuste kohaldamisalasse kuuluvate teenuste ulatuse või osutamise muutmine, mis seisneb uute funktsioonide või tingimuste alla kuuluvate teenuste kasutuselevõtmises, muutmises või tühistamises MIHI poolt.

2. MIHI saadab oma avalduse eespool punktis 1 sätestatud tingimustel e-posti aadressile, mille klient on esitanud konto loomisel või broneeringu tegemisel, või kui MIHI-l ei ole kliendi e-posti aadressi, siis osana taotluses esitatud teavitustest.

3. MIHI võib lõpetada Kliendi Teenuslepingu või mis tahes Tingimuste punkti X alusel antud litsentsilepingu, teatades sellest Kliendile seitse päeva ette või keelata Kliendile edasise õiguse kasutada Veebilehte (sealhulgas rakenduse kaudu) ja teha broneeringuid ning võib piirata Kliendi juurdepääsu mõnele või kogu Sisule mõjuval põhjusel, st juhul, kui Klient rikub jämedalt käesolevaid Tingimusi, st juhul, kui Klient (suletud kataloog) rikub punkti II.10 sätteid.. a, c, d, e, f, g, h, i, j tingimuste tingimusi.

4. MIHI jätab endale õiguse lõpetada teenusleping (ja sellest tulenevalt kustutada konto), kui Kliendi konto jääb vähemalt 3 aasta jooksul mitteaktiivseks.

5. Klient, kelle suhtes kohaldatakse eespool punktis 3 toodud sätet, võib veebilehte kasutada pärast seda, kui ta on võtnud ühendust MIHIga ja saanud MIHI loa veebilehe kasutamise jätkamiseks.

6. Tingimused ja tingimuste lisad kujutavad endast lepingu näidislepingut tsiviilseadustiku artikli 384 § 1 tähenduses.

7. MIHI võib neid Tingimusi muuta (välja arvatud Tingimuste punkt XIII, mis kehtib Klientide suhtes, kes ei ole Tarbijad, ja mida võib igal ajal muuta üldkohaldatava õiguse alusel) vähemalt ühe allpool nimetatud olulise põhjuse ilmnemisel:

a) MIHI poolt toodete müüki või teenuste osutamist elektroonilisel teel reguleeriva õiguse muutumine, mis mõjutab Kliendi ja MIHI vahel sõlmitud lepingus sätestatud vastastikuseid õigusi ja kohustusi, või eespool nimetatud õiguse tõlgendamise muutus, mis tuleneb kohtuotsustest, otsustest, soovitustest või valdkonna pädevate asutuste või organite soovitustest;

b) teenuste osutamise viisi muutmine üksnes tehnilistel või tehnoloogilistel põhjustel (eelkõige käesolevates tingimustes sätestatud tehniliste nõuete ajakohastamine);

c) nende teenuste ulatuse või osutamise muutmine, mille suhtes kohaldatakse käesolevate tingimuste sätteid, uute sätete kehtestamise või muutmise kaudu.

8. Kui Tingimustes tehakse muudatusi, teeb MIHI Tingimuste konsolideeritud teksti kättesaadavaks, avaldades selle veebisaidil ja kliendi poolt teenuslepingu sõlmimisel esitatud e-posti aadressile saadetava sõnumi abil, mida pooled käsitavad muudatust puudutava teabe sisestamisena elektroonilistesse sidevahenditesse sellisel viisil, et klient saab selle sisuga tutvuda. Kui MIHI-l ei ole Kliendi e-posti aadressi - teade Tingimuste muudatuse kohta edastatakse Kliendile rakenduses olevate teadete raames.

9. Tingimuste muutmine jõustub 14 päeva pärast muudatuse kohta teabe saatmise kuupäeva. Klientidel, kes on sõlminud teenuslepingu, st kellel on konto, on õigus teenuseleping lõpetada 14 päeva jooksul alates tingimuste muutmisest teatamise kuupäevast. Tingimuste muutmine ei oma tähtsust Teenuslepingute, Broneerimislepingute ja Müügilepingute puhul, mille Klient ja MIHI on sõlminud enne Tingimuste muutmist.

 

XIII. EESKIRJAD MITTEKASUTAJATE JAOKS.

1. Tingimuste käesolev punkt ja selles sisalduvad sätted kehtivad ainult klientide suhtes, kes ei ole tarbijad.

2. Mittetarbijaklientide puhul võib MIHI Teenuslepingu või mis tahes Tingimuste punkti X alusel antud litsentsilepingu viivitamata ja põhjendusi esitamata lõpetada, saates kliendile sellekohase avalduse mis tahes vormis.

3. MIHI-l on õigus taganeda müügilepingust, mis on sõlmitud kliendiga, kes ei ole tarbija, 30 päeva jooksul alates selle sõlmimisest. Müügilepingust taganemine võib sellisel juhul toimuda ilma põhjendusi esitamata ja ei anna mitte-tarbijaks oleva Kliendi poolt MIHI vastu mingeid nõudeid.

4. MIHI ega tema töötajad, volitatud esindajad ja agendid ei vastuta Kliendi, tema alltöövõtjate, töötajate, volitatud esindajate või esindajate ees mis tahes kahju eest, sealhulgas saamata jäänud tulu eest, välja arvatud juhul, kui kahju on põhjustatud tahtlikult.

5. Kui MIHI, tema töötajate, volitatud esindajate või volitatud isikute vastutus on tuvastatud, on selline vastutus mittekodanikust kliendi ees, olenemata selle õiguslikust alusest, piiratud ühe nõude puhul 1000 (ühe tuhande) zlotiga.

6. Kõik MIHI ja mittekodanikust kliendi vahel tekkivad vaidlused esitatakse MIHI registrijärgse asukoha pädevale kohtule.

7. Mittetarbijaklientide puhul võib MIHI igal ajal muuta tingimusi üldkohaldatavate õigusnormide alusel.

 

XIV. OBLICZANIE KOSZTÓW TOWARÓW I FAKTUR

1. Kõik kaupade hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Meie arvutusalgoritm põhineb arve kogusumma (Brutto) määramisel, mis on kõigi tellimuse esemete kulude summa, mis sisaldab juba käibemaksu. Arve kogusumma (Brutto) alusel arvutame kauba kogumaksumuse ilma maksuta (Netto) ja käibemaksu summa. Selle arvutuse puhul kasutatakse seadusega kehtestatud käibemaksumäära. Pange tähele, et ümardamise ja arvutamise eripärade tõttu võib kauba kogumaksumuse (Netto) ja arve kogusumma (Brutto) miinus käibemaksusumma vahel esineda väikeseid erinevusi (sentide tasemel). Need erinevused on matemaatiliselt põhjendatud ja ei mõjuta tellimuse lõppmaksumust.

 

XV. LÕPPSÄTTED

1. Määrused jõustuvad 25. märtsil 2023. Varasemad määrused kaotavad kehtivuse alates käesoleva määruse sätete jõustumise kuupäevast.

2. MIHI poolt sõlmitud lepingud on sõlmitud poola keeles.

3. Sõlmitud Teenuslepingu oluliste sätete registreerimine, kinnitamine, kättesaadavaks tegemine ja kinnitamine toimub e-posti teel Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile.

4. Sõlmitud müügilepingu oluliste sätete registreerimine, kindlustamine, kättesaadavaks tegemine ja kinnitamine kliendile toimub, saates kliendile e-kirja koos tellimuse kinnitusega ning lisades toodet sisaldavale pakile tellimuse spetsifikatsiooni ja maksualase ostutõendi. Müügilepingu sisu salvestatakse ja kindlustatakse täiendavalt veebisaidi IT-süsteemis.

5. MIHI tagab tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis vastavad teenuslepingu alusel pakutavate funktsioonide või teenuste turvariski astmele. Elektrooniliste teenuste kasutamisega kaasnevad tüüpilised riskid seoses andmete edastamisega Interneti kaudu, näiteks nende levitamine, kadumine või volitamata isikute juurdepääs.

6. MIHI teavitab teid, et veebilehe kasutamine veebilehitseja või rakenduse kaudu, sealhulgas broneeringute esitamine, võib olla seotud vajadusega kanda internetiühenduse kulusid (andmeedastustasu) või telefoniühenduse kulusid vastavalt kliendi poolt kasutatava teenusepakkuja tariifipaketile.

7. Käesolevate tingimustega hõlmamata küsimusi reguleerivad üldkohaldatavad Poola õiguse sätted, eelkõige: tsiviilseadustik; 18. juuli 2002. aasta seadus elektrooniliste teenuste osutamise kohta (2002. aasta Teataja nr 144, punkt 1204, muudetud kujul) ja muud asjakohased üldkehtiva õiguse sätted.

8. Kohaldatav õigus on Poola õigus. Poola õiguse valimine käesolevate tingimuste alusel ei võta tarbijalt kaitset, mis on talle tagatud nende sätete alusel, mida ei saa välistada MIHI ja tarbija vahelise lepinguga selle õiguse alusel, mis oleks asjaomaste õigusnormide alusel kohaldatav, kui valikut ei oleks tehtud.

 

Logi sisse

Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.