Sotsiaalmeedia ja reklaami eeskirjad

Ettevõte soovitab klientidele:

  • luua ja aktiivselt kasutada oma veebilehti, internetiplatvorme, sotsiaalvõrgustikke ja sõnumitoojaid, sealhulgas postitada viitamislingid ettevõtte veebilehele ja reklaamida mihi tooteid;

  • paigutada oma viited ettevõtte veebisaidile kolmandate isikute veebisaitidele.

1. Kõigile Klientidele, kes paigutavad viitamislingid Ettevõtte veebisaidile oma platvormidel või kolmandate isikute platvormidel, kes paigutavad Internetis reklaami ja/või teavet Ettevõtte ja/või mihi toodete kohta, kehtestab Ettevõte käesolevad reeglid:

1.1 kliendiplatvormi eesmärk peaks olema töötada koos isikliku struktuuriga ja meelitada oma struktuuri uusi kliente, et suurendada mihi toodete müügimahtu;

1.2 ettevõtte intellektuaalset omandit (mihi kaubamärk, muud ettevõtte omandis olevad kaubamärgid, ettevõtte sümbolid, ettevõtte värvid jne) võib kasutada kliendi platvormil järgmiste reeglite kohaselt:

1.2.1 аny information provided by the Company that is not confidential may be used.

Konfidentsiaalsus määratakse kindlaks järgmise põhimõtte alusel: kui ettevõte jagab seda teavet vabalt kõigile klientidele ja klientidele, ei ole see konfidentsiaalne. Kui juurdepääs teabele on ainult ettevõtte registreeritud kliendil, on sellise teabe levitamine kliendi platvormil keelatud;

1.2.2 ei ole lubatud avaldada ja levitada ettevõtte teavet ja/või materjale, mida ei ole juba avaldatud mihi ametlikes ressurssides (veebisait, ametlikud kogukonnad sotsiaalmeedias ja sõnumitoojates). Näiteks tootekataloogi ei tohi avaldada kliendi veebilehel enne, kui see on avaldatud ettevõtte ametlikul veebilehel. Klient võib reklaamida oma sotsiaalmeedias ja veebilehtedel ning esitada klientidele ainult tegelikku teavet - näiteks ainult jooksva perioodi kataloogi. Järgmise perioodi kataloogid ja pakkumised, pannakse veebilehele ainult juhtide ja konsultantide planeerimistööks. See reegel kehtib igasuguse teabe ja materjalide kohta, mida ettevõte teeb klientidele kättesaadavaks;

1.2.3 Kliendi platvormi ei tohi kasutada teiste ettevõtete toodete reklaamimiseks ja/või müümiseks ega müüa tooteid, mille müük on mingil põhjusel keelatud (nt sertifitseerimise ja/või registreerimise puudumise tõttu, kui toote sertifitseerimine ja/või registreerimine on nõutav selle riigi seaduste kohaselt, kus toodet müüakse) ja/või mille müük kaugmüügi teel on keelatud;

1.2.4 Kliendi platvorm ei tohi eksitada oma kasutajaid (st ei tohi jätta muljet, et tegemist on ettevõtte ametliku veebilehega), mistõttu ei tohi Kliendi platvorm (veebilehe lehekülgedel, veebilehe domeeninimes, Kliendi isiklikel lehekülgedel/kontodel sotsiaalvõrgustikes, sõnumitoojates jne) sisaldada sõnade "Official" ja "mihi", "mihi" + riigi nimi + EL kombinatsiooni mis tahes kujul.

1.2.5 the advertising of the Customer's platform and/or referral link shall not give the impression that it is advertising the official website of the Company and therefore the advertising of the Customer's platform and/or referral link shall not contain the phrase "official website mihi" in any form, 

Lisaks sellele peab Kliendi platvormi esilehel (veebilehe leheküljed, veebilehe domeeninimi, Kliendi isiklikud leheküljed/kontod sotsiaalvõrgustikes, sõnumitoojates jne) olema kohustuslikus korras esitatud järgmine teave:

  • Customer's personal data. 

  • kliendi platvorm (sõltuvalt kliendi platvormi tüübist) ei ole vastavalt ettevõtte ametlik veebileht, veebipood, ametlik leht/konto, messenger;

  • Kliendi (Kliendi platvormi omanik) ees- ja perekonnanimi, märkides, et soovitusliku lingi kaudu registreerumisel registreerub mihi Kliendi andmebaasis registreerimisest huvitatud isik "Mentori" all - selle Kliendi struktuuris, kes on kõnealuse Kliendi platvormi omanik;

  • Kui isik, kes soovib registreeruda mihi kliendiandmebaasis, soovib registreeruda teise "Mentori" all, peab ta registreeruma ettevõtte ametlikul veebilehel www.mihi.com (ilma viitamislinki järgimata, vaid sisenedes uuesti ettevõtte ametlikule veebilehele, kasutades aadressiriba www.mihi.com);

1.2.6 Kliendi platvormi peab haldama Klient (nt veebilehe ja e-poe domeeninime peab haldama Klient, sotsiaalmeediakonto peab olema Kliendi nimel jne);

2.Nõuded kolmandate osapoolte platvormidele:

2.1 Kliendil on õigus reklaamida oma nimel ja omal kulul mis tahes kolmandate isikute veebilehtedel Internetis, välja arvatud veebilehed, mis sisaldavad ja/või levitavad ja/või müüvad äärmuslikku ja/või pornograafilist ja/või poliitilist laadi teavet, materjale, kaupu, teoseid (teenuseid) (või mis tahes muud laadi, kui need võivad kahjustada Ettevõtte mainet ja ärilist mainet).

2.2. Nõuded reklaami ja teabe suhtes, mida klient paigutab seoses ettevõtte ja/või mihi toodetega:

2.2.1 kliendil on õigus kasutada ettevõtte intellektuaalomandit ("intellektuaalomand") ettevõtte ja/või mihi toodete reklaamimisel ja nende kohta teabe edastamisel. Intellektuaalomand hõlmab mihi kaubamärki ja muid ettevõttele kuuluvaid kaubamärke, logosid, ettevõtte sümboleid, ettevõtte värve, fotosid, videoid, esitlusi jne). Intellektuaalomandit hoitakse ettevõtte veebilehel. mihi intellektuaalomandi kasutamine on rangelt lubatud:

  • veebisaidil avaldatud litsentsilepingu tingimuste kohaselt;

  • kvaliteet ja resolutsioon, mille uurimisperiood on veebisaidil avaldanud.

2.2.2 reklaami ja teabe avaldamisel Ettevõtte ja/või mihi toodete kohta ning nende linkide avaldamisel, suhtlemisel Klientide platvormidel: (a) ei tohi olla negatiivset tagasisidet ega märkusi Ettevõtte toodete ja/või koostöö kohta Ettevõtjaga; (b) ei ole lubatud teisi inimesi solvav, alandav või alandav tagasiside ega märkused;

2.2.3 the Сustomer may only place information and advertising that does not violate the laws of the country where the information and/or advertising is placed;

2.2.4 Klient peab järgima reklaamiseadusi ja muid kehtivaid seadusi selles riigis, kus Klient paigutab teavet ja/või reklaami Kliendi veebisaidil;

2.2.5. The Company shall not in any circumstances be liable to the Customer and/or any third party platform owners/administrators for any consequential, incidental, unintentional damage, including loss of profits or lost data, damage to honour, dignity or goodwill arising from the use of the Company's intellectual property. 

2.2.6. It is the Сustomer's responsibility to observe current promotions in order to place only actual advertisements.

3. Vastutus:

3.1. Müües mihi tooteid oma veebilehtedel ja veebipoodides, paigutades reklaami ja teavet internetis ning paigutades oma viitamislingid, teeb Klient seda oma nimel ja omal kulul (kõik õigused ja kohustused Klientide ja tarbijate vahelistes tehingutes, samuti Kliendi ja kolmandate isikute veebilehtede vahelistes tehingutes kuuluvad Kliendile).

3.2. The Customer shall be personally liable for failure to comply with the laws of the country where the Customer is located (and, in the case of advertising and/or information, the sale of products in other countries and the legislation of the countries concerned), relating to the conduct of the Customer's business, including: registration as an individual entrepreneur and/or firm; payment of taxes and duties; cash transactions and non-cash settlements in connection with the sale of products; violation of consumer rights, failure to post necessary consumer information on the website and the online shop (about the seller, about the products, the procedure for paying for the products, etc.); sale of products that are prohibited for sale due to the lack of certificates and/or registration certificates for such products; sale of products prohibited for sale by distance selling, etc..
The Company shall not be liable to the Consultant or to third parties in the event of the Consultant's breach of this clause, and the Consultant consciously and fully accepts this.

3.3. Juhul, kui Kliendi poolt käesolevate reeglite punktide 1-2 ja/või 3.2 rikkumise tõttu esitatakse Ettevõtte vastu nõudeid ja/või kohtuvaidlusi ja/või muid nõudeid (eeskirjade järgimiseks, haldustrahvide maksmiseks jne) riigiasutuste või muude kolmandate isikute poolt, peab Klient hüvitama Ettevõtjale kõik sellega seoses tekitatud dokumenteeritud kahjud, millega ta nõustub ja tunnustab Ettevõtte nõuet täies ulatuses.

3.4. Klient peab järgima eetilist käitumist ja eeskirju, mis välistavad uute klientide meelitamise pettuse ja ebaausa konkurentsi teiste Klientidega, kui ta paigutab reklaami, teavet, viitamisviiteid Internetis, kasutades seejuures ettevõtte intellektuaalset omandit.

3.5. For an initial breach of these Terms and Conditions, the Customer will be given a warning and/or a demand to resolve the breach.  The time limit for remedying the infringement is 48 hours from receipt of the notice. 

Käesolevate eeskirjade korduva rikkumise korral on ettevõttel õigus määrata trahvi 100% viimase eelmise arvestusperioodi eest makstavast tasust ilma eelneva etteteatamiseta.

Alates kolmandast reeglite rikkumisest kustutatakse kliendi registreerimisnumber ettevõtte andmebaasist ilma taastamisõiguseta.

3.6. Lisaks eelnevale jätab ettevõte endale õiguse, kui klient ei täida neid reegleid, keelata kliendil ettevõtte intellektuaalse omandi kasutamine nii kliendi platvormil kui ka kliendi poolt kasutataval veebilehel, e-poes jne, võtta meetmeid veebilehe ja e-poe blokeerimiseks jne.Logi sisse

Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.