Затваряне на каталога: д. ::

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА MIHI ПРЕАМБЮЛ

ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА MIHI

Тази промяна е направена поради добавянето на нови точки в Общите условия, които няма да засегнат съществуващите потребители и клиенти на Mihi Sp. z o.o.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА MIHI

ПРЕАМБЮЛА

Версията в сила от 25 март 2023 г.

Уебсайтът MIHI се грижи за правата на потребителите. Потребителят не може да се отказва от правата, предоставени му по закон. Договорните условия, които са по-малко благоприятни за Потребителя от условията на Закона за правата на потребителите, са нищожни и вместо тях се прилагат условията на Закона за правата на потребителите. Поради това условията на настоящите Общи условия нямат за цел да изключат или ограничат правата на Потребителите, произтичащи от императивни разпоредби на закона, и всички възможни съмнения следва да се тълкуват в полза на Потребителя. В случай на непреднамерено несъответствие между условията на настоящите Общи условия и гореспоменатите условия, тези условия имат предимство и МИХИ ги прилага. Настоящите Общи условия се отнасят само за Потребителя и не се прилагат за Предприемачи.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Уебсайтът, достъпен на интернет адреса www.mihi.care (включително подстраниците и отметките на посочения интернет адрес), се управлява от името на MIHI от MIHI Sp. z o.o. със седалище във Варшава, ул. ModliÅska 6A/224; 03-216 Варшава, вписано в Регистъра на предприемачите, воден от Окръжния съд на столицата Варшава във Варшава, 14-то търговско отделение на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000972725, NIP 5242940809;

2. Използването на Уебсайта изисква крайното устройство и ИКТ системата, използвани от Клиента, да отговарят на Техническите изисквания.

3. Настоящите Общи условия са адресирани както до Потребители, така и до Клиенти, които не са Потребители и използват Уебсайта, Електронните услуги или сключват Договори за резервация (с изключение на точка XIII от Общите условия, която е адресирана изключително до Клиенти, които не са Потребители).

4. Приемането на Общите условия е доброволно, но е необходимо, за да се създаде Акаунт или за да може Клиентът да направи Резервация или Поръчка.

5. Информацията, представена на Уебсайта, или, ако е предоставена възможност за извършване на Резервация/ Поръчка чрез други средства за комуникация от разстояние, електронното съобщение, потвърждаващо получаването на Резервацията/ Поръчката, представлява само покана за сключване на договор по смисъла на член 71 от Гражданския кодекс, отправена от МИХИ към Клиентите, а не оферта по смисъла на Гражданския кодекс.

6. Всеки път, когато в следващия раздел на Общите условия се използват следните изрази с главни букви, те трябва да се разбират в смисъла, посочен по-долу, освен ако контекстът на употребата им не показва ясно друго:

а) ПРИЛОЖЕНИЕ - софтуер (мобилно приложение), предоставен на Клиента от MIHI, предназначен за инсталиране на мобилното устройство на Клиента и позволяващ, по-специално, използването на част от функционалността на Уебсайта, без да се налага отваряне на уеб браузър. Разпоредбите, съдържащи се в Общите условия по отношение на Приложението, се прилагат от момента, в който Приложението бъде предоставено на разположение от MIHI в магазините за мобилни приложения, посочени в ал. II, ал. 14 от Общите условия и в зависимост от неговата по-нататъшна наличност и разработени функционалности;

б) MIHI - дружеството MIHI Sp. z o.o. със седалище във Варшава, ул. ModliÅska 6A/224; 03-216 Варшава, вписано в Регистъра на предприемачите, воден от Окръжния съд на столицата Варшава във Варшава, 14-то търговско отделение на Националния съдебен регистър, под номер KRS 0000972725, NIP 5242940809;

в) ЦЕНА - определеното в полски злоти или в друга валута брутно възнаграждение (включително данък), дължимо на MIHI за прехвърлянето на собствеността върху Продукта на Клиента в съответствие с Договора за продажба. Цената не включва разходите за доставка, освен ако в условията на договора, прилагани от Магазина, не е посочено друго;

г) РАБОТЕН ДЕН - един ден от понеделник до петък, с изключение на официалните празници;

д) ТЪРГОВСКИ РАБОТЕН ДЕН - един ден от понеделник до петък;

е) ПАРОЛА - последователност от буквено-цифрови знаци, необходими за удостоверяване на автентичността при достъп до Сметката, която се посочва от Клиента при създаването на Сметката. Регистрацията на Сметката изисква Паролата да бъде повторена два пъти, за да се даде възможност за откриване и коригиране на евентуални грешки. Клиентът е длъжен да пази Паролата в строга тайна (да не я разкрива на трети лица). MIHI предоставя на Клиента възможност да промени Паролата;

ж) КЛИЕНТ - физическо лице или лице, действащо чрез упълномощено лице. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическо лице с ограничена дееспособност, той е длъжен да получи правно валидното съгласие на законния си представител за сключване на Договора за услуги/Договора за резервация, Договора за продажба и да представи това съгласие при всяко поискване от страна на MIHI; като по правило договорите, сключени на Уебсайта, имат характер на договори, които обикновено се сключват за дребни ежедневни въпроси;

з) ГРАЖДАНСКИ КОДЕКС - Законът за гражданския кодекс от 23 април 1964 г. (Държавен вестник, 2014 г., раздел 121 с измененията);

i) ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което извършва правна сделка с предприемач, която не е пряко свързана с неговата търговска или професионална дейност;

й) АКТУС - електронна услуга, набор от ресурси в ИКТ системата на МИХИ, обозначени с индивидуално име (Login) и парола, предоставени от Клиента, които позволяват на Клиента да използва допълнителни функционалности/услуги. Клиентът получава достъп до Акаунта, като използва Вход и Парола. Клиентът влиза в своя Профил след регистрация на Уебсайта. Акаунтът дава възможност за записване и съхраняване на информация за адресните данни на Клиента за изпращане на Продукти, проследяване на статуса на Поръчките и Резервациите, достъп до историята на Поръчките и Резервациите, както и други услуги, предоставяни от MIHI;

к) КОШНИЦА - услуга, предоставена на всеки Клиент, който използва Уебсайта, състояща се в това, че дава възможност за лесно извършване на Резервация или Поръчка за един или няколко Продукта, въвеждане на кодове за отстъпка, позволяващи намаляване на Цената на принципите, определени в отделни Договори/правилници, показване на обобщение на Цената на отделните Продукти и на всички Продукти заедно (включително възможните разходи за доставка), показване на очакваната дата на доставка на Продуктите В кошницата се събират Резервации и предложения за сключване на Договор за продажба, направени от Клиента. Възможно е в рамките на една Резервация/ Поръчка да се направи повече от едно предложение за сключване на Договор за продажба в съответствие с условията, посочени в Общите условия;

л) ВХОД - адресът на електронната поща на Клиента, предоставен на Уебсайта при създаването на Акаунт;

м) NEWSLETTER - електронна услуга, която позволява на Клиентите, които я използват, да получават редовно информация от MIHI, по-специално за Продукти, Уебсайта, включително новини и промоции, на имейл адрес или телефонен номер, предоставени от Клиента, с изричното му съгласие. Условията за Бюлетина, съдържащи се в Общите условия, се прилагат от момента, в който MIHI активира наличието на услугата Бюлетин;

н) ПАРТНЬОР НА МИХИ - физическо или юридическо лице, свързано чрез бизнес, организационни или финансови връзки с МИХИ;

о) ПРОДУКТ - налична движима вещ на Уебсайта, която е предмет на Договор за продажба между Клиента и МИХИ, при заплащане на Цена, или предмет на Резервация. Всички Продукти, представени на Уебсайта, са чисто нови;

п) ПРОМОЦИИ - специални условия за продажба или предоставяне на услуги, регламентирани в условията, посочени на Уебсайта, предлагани от MIHI в определен момент, които Клиентът може да използва при условията, посочени в тях (като например намаляване на Цената или разходите за доставка);

р) ВИРТУАЛНО портмоне - собствените средства на Клиента, натрупани на Уебсайта и притежавани от Клиента.

р) УСЛОВИЯ/ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ - този документ, в който се определят правилата за сключване на Договори за резервация и Договори за продажба и правилата за предоставяне и използване на услугите, предоставяни от MIHI чрез Уебсайта на Клиентите. Общите условия определят правата и задълженията на Клиента и MIHI. По отношение на услугите, предоставяни по електронен път, настоящите Правила са правилата, посочени в член 8 от Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на услуги по електронен път (ДВ, бр. 144 от 2002 г., позиция 1204, с измененията). В случай на противоречие между Регламента и Маркетинговия план, достъпен на уебсайта www.mihi.care , Маркетинговият план има приоритет при прилагането му;

т) РЕЗЕРВАЦИЯ - волеизявление на Клиента, направено чрез Уебсайта, целящо директно сключване на Договор за резервация, в което се посочват видът и броят на Продукта(ите) и друго съдържание, предвидено в закона и Общите условия. Резервацията не представлява задължение за MIHI, Клиента или трети лица (включително Партньори на MIHI) да сключат Договор за резервация или Договор за продажба;

у) ИНТЕРНЕТ УСЛУГА - платформата за извършване на резервации от Клиента и за предоставяне на услуги, предоставяни от МИХИ, управлявана от МИХИ и представляваща група от взаимосвързани уебсайтове, достъпна на следния уеб адрес: www.mihi.care, както и чрез Приложението;

ф) СЪДЪРЖАНИЕ/КОНТЕКСТЕНТИ - текстови, графични или мултимедийни елементи (напр. информация за Продукти, изображения на Продукти, рекламни видеоклипове, описания, коментари), включително произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и изображения на физически лица, които се публикуват и разпространяват на Уебсайта съответно от МИХИ, от контрагенти на МИХИ, от Клиента или от всяко друго лице, използващо Уебсайта;

v) ДОГОВОР ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ - договор между MIHI и Клиента, по силата на който MIHI се задължава да потвърди наличността на Продукта(ите), посочен(и) от Клиента като част от направената Резервация, а Клиентът се задължава да получи Продукта(ите) в избрано от Клиента време и в избран от Клиента стационарен магазин измежду представените от MIHI стационарни магазини по време на Резервацията, където Продуктът(ите) е(са) наличен(и) към момента на Резервацията. Договорът за резервация не представлява Договор за продажба и не задължава MIHI, Клиента или което и да е трето лице (включително Партньорите на MIHI) да го сключат. MIHI си запазва правото Договорът за резервация да бъде изменян, прекратяван от MIHI по какъвто и да е начин без никакви правни последици за MIHI, освен ако не е сключен Договор за продажба;

w) ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА - договор за продажба по смисъла на Гражданския кодекс, отнасящ се до продажбата от MIHI на Клиента на Продуктите, посочени в Поръчката или Договора за резервация, срещу заплащане на Цената плюс всички допълнителни такси, включително разходите за доставка, сключен чрез Уебсайта;

x) ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА - предоставянето на услуги по електронен път по смисъла на Закона за електронните услуги от 18 юли 2002 г. (Държавен вестник от 2002 г., бр. 144, клауза 1204, с измененията) от MIHI на Клиента чрез Уебсайта, в съответствие с Договора за услуги. Доколкото услугите се предоставят от субекти, които си сътрудничат с MIHI, съответните разпоредби относно правилата за използване на тези услуги се намират в общите условия за услугите, предоставяни от тези субекти;

у) ЗАКОН ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАКОН - Закон от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (ДВ, бр. 827 от 2014 г. с измененията);

з) ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ - минималните технически изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да се сътрудничи с ИКТ системата, управлявана от МИХИ, включително при сключването на Договор за услуги, Договор за продажба или Договор за резервация, а именно: (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до интернет (в случая на Приложението - мобилно устройство); (2) достъп до електронна поща; (3) уеб браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-нова или Internet Explorer версия 10.0 и по-нова, Opera версия 12.0 и по-нова, Google Chrome версия 23.0 и по-нова, Safari версия 5.0 и по-нова; (4) препоръчителна минимална разделителна способност на екрана: 1024x768; (5) да разрешите бисквитките и Javascript в браузъра си; в случай на извършване на резервация чрез приложението: (8) операционна система на мобилното устройство: Android версия 5.0. или по-висока или iOS версия 10.0 или по-висока; (9) мобилно устройство с камера и услуга за геолокация (GPS). За да направи Поръчка или Резервация, Клиентът трябва да разполага с валиден/активен адрес на електронна поща и, в определени случаи, с клавиатура или друго посочващо устройство, което позволява правилното попълване на електронни формуляри;

аа) ПОРЪЧКА - волеизявление на Клиента, изразяващо пряка воля за сключване на Договор за продажба от разстояние чрез Уебсайта, подадено чрез използване на средства за комуникация от разстояние, в което се посочват Продуктите, за които Клиентът подава предложение за сключване на Договор за продажба, и данните на Клиента, необходими за възможното сключване и изпълнение на Договора за продажба.

II. ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА УЕБСАЙТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. MIHI предоставя безплатно на Клиентите следните Електронни услуги чрез Уебсайта:

а) Сметка;

б) предоставяне на възможност на Клиентите да подават Поръчки, да правят Резервации и да сключват Договори за продажба и Резервации в съответствие с настоящите Общи условия;

в) представяне на Клиентите на рекламно съдържание, адаптирано към техните интереси, включително, в зависимост от предоставянето на подходящи, доброволни съгласия от страна на Клиента, представяне на Клиентите на актуални известия директно от нивото на техния уеб браузър ("push известия");

г) предоставяне на възможност на Клиентите да използват услугите на количката за пазаруване;

д) разрешаване на разглеждането на Съдържание, публикувано в Уебсайта;

е) Информационен бюлетин (при наличие на такъв);

ж) в случай на Клиенти на Приложението (следните разпоредби могат да се прилагат за настоящите Електронни услуги или за тези, които ще бъдат въведени в бъдеще - възможността за използване на конкретни Електронни услуги произтича от настоящата функционалност на Приложението) и наличието му в магазините за мобилни приложения, посочени в точка II. Клауза 14 от настоящите Общи условия. С развитието на Приложението то може да включва по-специално:

бб) сканиране чрез камерата и запазване на баркодовете на избраните Продукти, за да може Клиентът да сравни техните цени и да ускори резултатите от търсенето;

вв) представяне на Продуктите на Уебсайта въз основа на снимки на избрани продукти, качени от Клиента;

гг) Ограничаване на представените продукти или промоции, например до продукт или категория, посочена от Клиента (например мъжки/дамски/детски продукти);

дд) представяне на текущи известия директно на екрана на мобилното устройство ("push" известие);

еф) създаване на списъци с любими или открити продукти;

2. MIHI допълнително предоставя безплатно следните услуги чрез Уебсайта на Клиентите, които са си създали Акаунт:

а) поддържа сесията на Клиента, след като Клиентът е влязъл в Профила (чрез браузър или, ако е въведена такава функционалност, чрез Приложението);

б) съхранява и предоставя на Клиента чрез Профила историята на Поръчките и Резервациите.

3. Регистрацията и използването на акаунта са възможни, след като клиентът изпълни заедно следните стъпки:

а) попълване на формуляра за регистрация;

б) приемане на разпоредбите на настоящите Общи условия и кликване върху полето "Регистрация".

4. Необходимо е Клиентът да предостави следните данни за Клиента във формуляра за регистрация: име и фамилия, имейл адрес, парола, телефонен номер и други данни, произтичащи от формуляра за регистрация.

5. Договорът за услуги се счита за сключен в момента, в който Клиентът получи потвърждение за сключването на договора за услуги, изпратено от MIHI на имейл адреса, предоставен от Клиента в хода на регистрацията. Акаунтът се предоставя безплатно за неопределен период от време. Клиентът има възможност, по всяко време и без да посочва причина, да изтрие Акаунта (да се откаже от него), като изпрати подходящо искане до MIHI, по-специално по електронна поща на адрес: [email protected] или писмено на адреса на управление на MIHI.

6. Използването на Количката за пазаруване започва, когато Клиентът добави първия Продукт в Количката за пазаруване.

7. Кошницата за пазаруване се предоставя безплатно, има еднократен характер и се прекратява в момента на подаване на Поръчка или Резервация чрез нея или в момента на по-ранно прекратяване на подаването на Поръчка или Резервация чрез нея от страна на Клиента, в съответствие с волята на Клиента; въпреки това, в случай на използване на Кошницата за пазаруване чрез уеб браузър, Кошницата за пазаруване запаметява информацията за избраните от Клиента Продукти и след края на сесията на браузъра, включително излизане от него, за период не по-дълъг от 30 дни. Поставянето на Продуктите в Кошницата не гарантира тяхната наличност.

8. За стартиране на услугата "Информационен бюлетин" е необходимо съгласието на Клиента да получава търговска информация чрез предоставяне на адреса на електронната му поща в съответното поле на Уебсайта или чрез поставяне на отметка в съответното квадратче, както и потвърждаването му чрез кликване върху връзката за активиране, изпратена от MIHI на предоставения от Клиента адрес на електронна поща (в момента на стартиране на услугата за доставка на информационен бюлетин). Клиентът може, по свой избор, да се съгласи да получава търговска информация от сътрудничещите си структури на MIHI или да обработва лични данни за маркетингови цели на сътрудничещите си структури на MIHI. Клиентът може също така да се съгласи да получава Информационния бюлетин чрез SMS, като предостави номера на мобилния си телефон и постави отметка в съответното квадратче на Уебсайта.

9. Информационният бюлетин се предоставя безплатно за неопределен период от време (но не и преди MIHI да е активирала наличността на услугата Информационен бюлетин). Клиентът има възможност, по всяко време и без да посочва причина, да се отпише от Бюлетина (да отмени Бюлетина), по-специално като кликне върху връзката за деактивиране, включена във всеки Бюлетин, изпратен на Клиента под формата на съобщение по електронна поща, или като изпрати съответното искане до MIHI, по-специално по електронна поща на адрес: [email protected] или писмено на адреса на седалището на MIHI.

10. Клиентът е длъжен по-специално да:

а) да предоставя само верни, актуални и всички необходими данни за Клиента във формулярите, предоставени на Уебсайта;

б) своевременно да актуализира данните, включително личните данни, предоставени от Клиента във връзка със сключването на Договора за услуги, Договора за продажба или Договора за резервация, по-специално доколкото това е необходимо за правилното им изпълнение; Клиентът има възможност да променя данните, въведени при създаването на Профила, по всяко време, като използва наличните в Профила опции;

в) да използвате услугите и функционалностите, предоставяни от MIHI, по начин, който не пречи на функционирането на MIHI, на Уебсайта или на Приложението;

г) да използвате услугите и функционалностите, предоставяни от MIHI, по начин, който е в съответствие с приложимото законодателство, разпоредбите на Общите условия, както и с приетите обичаи и правила на социално съжителство;

д) да използвате услугите и функциите, предоставяни от MIHI, по начин, който не пречи на другите клиенти и на MIHI;

е) да не предоставя или предава на Уебсайта съдържание, което е забранено от приложимото право, по-специално съдържание, което нарушава авторските права на трети страни или техните лични права;

ж) да не предприема действия като:

аа) изпращане или публикуване на Уебсайта на непоискана търговска информация или публикуване на съдържание, което нарушава закона (забрана на незаконно съдържание);

бб) предприемане на компютърни действия или други действия, целящи да се сдобие с информация, която не е предназначена за Клиента, включително данни на други Клиенти, или да се намеси в правилата или техническите аспекти на работата на Уебсайта, Приложението и обработката на плащания;

вв) да променяте по неразрешен начин съдържанието, предоставено от MIHI, по-специално уебсайта, цените или описанията на продуктите;

а) да изтеглят Заявлението само от законните източници, изброени от MIHI в параграф 14 по-долу;

б) навременно плащане на Цената и другите разходи, договорени между Клиента и MIHI, в пълен размер;

в) навременно получаване на поръчаните Продукти чрез метода на плащане с доставка и наложен платеж.

11. Жалби, свързани с предоставянето на Електронни услуги, Заявлението или Договора за резервация, могат да се подават например: в писмен вид на адреса на управление на МИХИ или по електронен път на адрес [email protected].

12. Препоръчително е Клиентът да предостави в описанието на жалбата: (1) информация и обстоятелства относно предмета на жалбата, по-специално вида и датата на нередността; (2) искането на Клиента; и (3) данни за контакт с жалбоподателя - това ще улесни и ускори разглеждането на жалбата от МИХИ. Изискванията в предходното изречение са само под формата на препоръка и не засягат ефективността на жалби, подадени без препоръчителното описание на жалбата.

13. МИХИ отговаря на жалбата незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на подаването ѝ, в съответствие с член 7а, параграф 1 от закона, освен ако в закон или в отделни разпоредби не е определен друг срок.

14. MIHI дава възможност на Клиента да изтегли безплатно приложението на мобилното си устройство от следните онлайн магазини за мобилни приложения:

а) Apple App Store, за мобилни устройства с операционна система iOS;

б) Google Play/ Play Store, за мобилни устройства с операционна система Android;

15. Използването на Приложението, изтеглено от източник, различен от посочения в параграф 14 по-горе, крие риск от нарушаване на целостта на Приложението и свързване с вреден софтуер, което представлява риск за сигурността на мобилното устройство на Клиента и съхраняваните в него данни.

16. За да може да използва Приложението, Клиентът трябва да:

а) да прочете и приеме настоящите Общи условия и информацията за Заявлението, предоставена в магазините, посочени в параграф 2. 14 по-горе, и

б) да изтеглите Заявлението от магазина, посочен в параграф. 14 по-горе, и

в) да инсталира Приложението на мобилното устройство на Клиента, като следва инструкциите, показани при стартиране на процеса на инсталиране или предоставени от магазините, посочени в параграф. 14 по-горе.

17. Приложението се свързва с Уебсайта чрез интернет.

18. Функционалностите на Приложението служат за предоставяне на Електронни услуги от страна на MIHI по достъпен начин, който улеснява използването на Уебсайта от Клиента, включително разглеждането на Съдържанието и Продуктите.

19. Приложението използва технология, която съхранява и достъпва идентификатора на клиента, което позволява на приложението да работи офлайн и да съхранява предпочитанията на невключен клиент (което включва достъп до паметта на мобилното устройство). Приложението съхранява текущия идентификатор на Клиента, докато Клиентът не влезе в Приложението, не смени сайта на Приложението с Уебсайт, работещ в друга държава, или не деинсталира (изтрие) Приложението от мобилното устройство.

20. За да се използват функционалностите на Приложението, посочени в точка II, параграф 1, буква ж) по-горе, е необходимо съответно Клиентът да даде доброволно съгласие Приложението да получи достъп до камерата или услугата за геолокация на мобилното устройство на Клиента, Клиентът да даде доброволно съгласие за получаване на push известия или да предостави на MIHI информация за предпочитанията на Клиента.

21. Клиентът може по всяко време да отмени съгласията, посочени в параграф 20 по-горе, или да деинсталира (премахне) приложението от мобилното си устройство чрез настройките на това устройство.

22. В случаите, посочени в клауза II, параграф 10ж и V, параграф 4, MIHI има право временно да преустанови или ограничи предоставянето на услугите, изброени в параграф 1 и параграф 2 по-горе. В такава ситуация се прилагат съответно другите разпоредби на Общите условия. В отношенията си с Клиенти, които не са Потребители, MIHI не носи отговорност за временната недостъпност на Уебсайта по посочените по-горе причини.

23. MIHI ще информира Клиентите за всяко временно спиране или ограничаване на предоставянето на Услугите чрез изпращане на подходящо електронно съобщение и чрез публикуване на подходящо съобщение на Уебсайта.

24. Временното спиране или ограничаване на предоставянето на услуги не засяга правата на Клиента съгласно приложимото законодателство, по-специално правото да прекрати Договора за услуги.

III. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1. MIHI дава възможност за извършване на резервации на продукти по следните начини на Уебсайта.

2. В рамките на развитието на предоставяните услуги МИХИ може да въведе допълнителни начини за извършване на резервации чрез средства за комуникация от разстояние при условията, посочени в настоящите Общи условия.

3. Сключването на договора за резервация между Клиента и MIHI се извършва след като Клиентът направи резервация.

4. MIHI дава възможност на Клиента да направи резервация чрез Уебсайта, както следва, в следната последователност:

а) Клиентът добавя максимум три избрани продукта към кошницата и преминава към формуляра за резервация;

б) Клиентът, който има акаунт, потвърждава във формуляра за резервация валидността на данните, необходими за сключването и изпълнението на договора за резервация. Клиентът, който няма Сметка, трябва сам да попълни формуляра за резервация в обема на своите данни, необходими за сключването и изпълнението на Договора за резервация. Във всеки случай предоставянето на неактуални или неверни данни от страна на Клиента може да попречи на изпълнението на Договора. Във формуляра за резервация е необходимо Клиентът да предостави следните данни: име на лицето, което събира предмета на Резервацията, имейл адрес и телефонен номер на Клиента, както и данни, свързани с Договора за резервация: Продукт(и), количество на Продукта(ите), ако е наличен(и), вид, цвят и размер на Продукта(ите), Стационарен магазин, в който трябва да бъде получен Продуктът(ите) (избран от Стационарните магазини, в които Продуктът(ите) е наличен(и) към момента на Резервацията). В случай на неконсуматори е необходимо да се посочи и дружеството;

в) Клиентът изпраща на MIHI резервация (прави предложение за сключване на договор за резервация), като използва функционалността, предоставена на Уебсайта за тази цел (бутон: "Продукти за резервация"). В случай на Клиент, който няма Акаунт и не е приел преди това Общите условия, се изисква приемане на Общите условия;

г) По време на резервацията, до натискането на бутона "Резервирай продукти", Клиентът има възможност самостоятелно да коригира данните, въведени в панела "Кошница", като добави или премахне даден артикул от кошницата.

5. В случай на сключване на договор за резервация чрез други средства за комуникация от разстояние:

а) MIHI изпраща електронно писмо на Клиента, в което потвърждава съдържанието на предложения Договор за резервация;

б) Клиентът изпраща на MIHI резервацията по имейл на имейл адреса, от който е получил потвърждението, посочено в параграф 5, буква а) по-горе;

в) в случай на Клиент, който няма Акаунт и не е приел преди това Общите условия, се изисква приемане на Общите условия от страна на Клиента.

6. След проверка на Резервацията, без неоправдано забавяне, MIHI изпраща съобщение до Клиента на посочения имейл адрес, с което потвърждава приемането на едно или повече индивидуални предложения за сключване на Договор за резервация за Продуктите, направени в рамките на Резервацията, и потвърждава сключването на Договора за резервация (приемане на Резервацията по отношение на Продуктите, посочени в съобщението).

7. Договорът за резервация се сключва веднага след като горепосочената(ите) оферта(и) бъде(ат) потвърдена(и), т.е. клиентът получи съобщението, посочено в параграф 6 по-горе, по отношение на посочените в него продукти. MIHI изпраща на Клиента потвърждение на условията на Договора на посочения от Клиента електронен адрес.

8. В случай че не е възможно да се приемат всички или някои от офертите, направени в рамките на Резервацията, MIHI ще се свърже с Клиента, за да:

а) да информира Клиента, че не е възможно да приеме всички предложения за сключване на Договора за резервация, направени в рамките на резервацията; или

б) да потвърди желанието на Клиента да направи Резервацията в частта, в която MIHI се е съгласила да приеме предложенията за сключване на Договора за резервация. След това Клиентът може да анулира направената Резервация в нейната цялост (по отношение на всички оферти), като това не засяга правото на Клиента на отказ. Анулирането на Резервацията от страна на Клиента освобождава MIHI от задължението му да изпълни Договора за резервация.

9. Ако предложенията за сключване на договор за резервация, направени в рамките на резервацията, не могат да бъдат приети, договорът за резервация по отношение на посочените от MIHI продукти не се сключва.

10. Независимо от това MIHI може да информира Клиента за състоянието на Резервацията, като изпраща съобщения на предоставения от Клиента електронен адрес или се свързва с Клиента по телефона.

11. MIHI се стреми да гарантира, че всички продукти са налични и че договорът за резервация е изпълнен. В случай на невъзможност за предоставяне, както и в други ситуации, определени от закона, могат да се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс, включително членове 493-495 от Гражданския кодекс.

12. Договорът за резервация влиза в сила от потвърждаването на резервацията до края на следващия работен ден след потвърждаването на резервацията.

13. MIHI може да прекрати договора за резервация (да отмени резервацията) по всяко време, по-специално чрез изпращане на електронно съобщение до Клиента.

14. Договорът за резервация не представлява задължение за MIHI или за който и да е партньор на MIHI да сключи договор за продажба. Ако бъде сключен Договор за продажба, Клиентът е длъжен да заплати Цената. Плащането на Цената се извършва чрез наличен метод за плащане, чрез Уебсайта.

15. Промоциите, валидни на Уебсайта, не се кумулират, освен ако в разпоредбите на промоцията изрично не е посочено друго.

IV. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

1. Основните характеристики на изпълнението, включително предметът и начинът на комуникация с Клиента, са посочени на уебстраницата на всеки Продукт.

2. MIHI дава възможност за подаване на поръчки за продукти чрез следните начини на Уебсайта.

3. В рамките на развитието на предоставяните услуги MIHI може да въведе допълнителни начини за подаване на поръчки чрез използване на средства за комуникация от разстояние, съгласно правилата, посочени в настоящите Общи условия.

4. Сключването на договор за продажба чрез Уебсайта между Клиента и MIHI става след като Клиентът направи Поръчка.

5. MIHI дава възможност на Клиента да направи поръчка чрез Уебсайта, както следва, в следната последователност:

а) Клиентът добавя избрания(ите) продукт(и) в количката за пазаруване и преминава към формата за поръчка;

б) Клиент, който има сметка, потвърждава във формуляра за поръчка валидността на данните, необходими за сключването и изпълнението на договора за продажба. Клиент, който няма Сметка, трябва самостоятелно да попълни формуляра за поръчка с данните си, необходими за сключването и изпълнението на Договора за продажба. Във всеки случай предоставянето на неактуални или неверни данни на Клиента може да попречи на изпълнението на Договора за продажба. Във формуляра за Поръчка е необходимо Клиентът да предостави следните данни за Клиента: име и фамилия, адрес (улица, номер на къща/жилище, пощенски код, град, държава), адрес на електронна поща, телефон за връзка и данни относно Договора за продажба: Продукт(и), количество на Продукта(ите), ако има такъв(и), вид, цвят и размер на Продукта(ите), място и начин на доставка на Продукта(ите), начин на плащане. В случай на Клиенти, които не са Потребители, е необходимо да се предостави и фирмата, а ако са поискали фактура по ДДС като част от формуляра - и идентификационният номер по ДДС;

в) Клиентът избира един от начините за доставка, предоставени от MIHI;

г) Клиентът избира начина на плащане на Цената и всички други общи разходи за изпълнение на Договора за продажба, посочени във Формуляра за поръчка;

д) Клиентът изпраща на MIHI поръчка (подава оферта), като използва функционалността, предоставена за тази цел на Уебсайта (бутон: "Поръчай и плати"). В случай на Клиент, който няма Акаунт и не е приел преди това Общите условия, се изисква приемане на Общите условия;

е) при подаване на Поръчка, до момента на натискане на бутона "Поръчай и плати", Клиентът има възможност да коригира въведените от него данни в панела "Кошница", като добави или премахне даден артикул от количката;

ж) в зависимост от избрания начин на плащане Клиентът може да бъде пренасочен към страниците на трета страна - доставчик на платежни услуги, за да извърши плащането.

6. В случай на сключване на договор за продажба чрез използване на други средства за комуникация от разстояние:

а) MIHI изпраща електронно писмо на Клиента, в което потвърждава съдържанието на предложения договор за продажба;

б) Клиентът изпраща на MIHI поръчката по електронна поща на адреса на електронна поща, от който Клиентът е получил потвърждението, посочено в параграф 6, буква а) по-горе;

в) в случай на Клиент, който няма Сметка и не е приел предварително Общите условия, се изисква приемане на Общите условия от страна на Клиента;

7. В отговор на поръчката MIHI незабавно изпраща автоматично съобщение до Клиента на предоставения от него за тази цел имейл адрес, с което потвърждава получаването на поръчката и започва нейната проверка.

8. След като Поръчката бъде потвърдена, без неоправдано забавяне MIHI изпраща съобщение на Клиента на предоставения имейл адрес, в което:

а) потвърждение за приемане на една или повече индивидуални оферти за Продуктите, направени в рамките на Поръчката, и потвърждение за сключването на Договора за продажба (приемане на Поръчката по отношение на Продуктите, посочени в съобщението); или

б) информация, че не е възможно да се приемат всички оферти за продукти, направени по силата на заповедта, поради причините, посочени в точка V, параграф 4 по-долу (неплащане).

9. Договорът за продажба се сключва след потвърждаване на офертата(ите), т.е. след получаване от Клиента на съобщението, посочено в параграф 8, буква а) по-горе, по отношение на посочените в него продукти. MIHI изпраща потвърждение на условията на Договора на Клиента на предоставения от Клиента електронен адрес.

10. Ако не е възможно да се приемат всички или някои от предложенията, направени в рамките на поръчката, MIHI ще се свърже с Клиента, за да:

а) да уведоми Клиента за невъзможността да приеме всички предложения, направени в рамките на поръчката за сключване на договора за продажба; или

б) да потвърди желанието на Клиента да продължи изпълнението на Поръчката в частта, в която MIHI се е съгласила да приеме предложенията за сключване на Договора за продажба. След това Клиентът може да анулира Поръчката в нейната цялост (до размера на всички направени оферти), което не засяга правото на Клиента на отказ. Анулирането на Поръчката от страна на Клиента освобождава MIHI от задължението му да изпълни Поръчката. Ако Поръчката е анулирана, се прилага съответно параграф 11 по-долу.

11. В случай че не е възможно да се приеме офертата(ите), направена(и) в рамките на поръчката, договорът за продажба по отношение на Продуктите, посочени на Уебсайта, не се сключва, а MIHI незабавно, но не по-късно от 14 дни, връща плащанията, направени от Клиента по отношение на обхвата, в който договорът за продажба не е сключен. Разпоредбите на клауза IX, параграф 6 от Общите условия се прилагат съответно.

12. Независимо от това MIHI може да информира Клиента за статуса на поръчката, по-специално чрез изпращане на съобщения на предоставения от Клиента имейл адрес, чрез SMS или чрез телефонна връзка.

13. MIHI се стреми да гарантира, че всички продукти са налични и че договорът за продажба е изпълнен. В случай че изпълнението не е възможно, както и в други ситуации, определени от закона, могат да се прилагат съответните разпоредби на Гражданския кодекс, включително членове 493-495 от Гражданския кодекс, по-специално относно задължението за незабавно връщане на изпълнението на Потребителя.

14. Общата стойност на Поръчката включва Цената, разходите за доставка и всички други разходи за допълнителни платени услуги, избрани от Клиента. MIHI може, в избран от нея период, да определи праг за минималната стойност на Поръчката, за която доставката на Продуктите е безплатна. Клиентът е информиран за общата цена с включени данъци на Продукта, който е предмет на Поръчката, както и за разходите за доставка (включително транспортни, куриерски и пощенски такси) и други разходи, а когато размерът на тези разходи не може да бъде определен, за задължението за тяхното заплащане, при подаване на Поръчката, включително когато Клиентът изразява волята си да бъде обвързан с Договора за продажба.

15. Промоциите, валидни на Уебсайта или в магазините за канцеларски материали, не се кумулират, освен ако разпоредбите на промоцията изрично не предвиждат друго.

V. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ДАТИ НА ПЛАЩАНЕ ЗА ПРОДУКТА

1. MIHI предоставя на Клиента, при спазване на разпоредбите на раздел II, параграф 22, различни начини на плащане по Договора за продажба, по-специално:

а) с наложен платеж в момента на доставката;

б) чрез банков превод по банковата сметка на MIHI;

в) електронно плащане и плащане с кредитна карта чрез оторизирани услуги, в съответствие с информацията, предоставена на уебсайта.

г) с помощта на виртуален портфейл.

2. Актуалните възможни методи на плащане са посочени на Уебсайта в раздел "Методи на плащане" и всеки път на подстраницата на съответния Продукт. Възможните начини на плащане могат да зависят от избрания от Клиента начин на доставка.

3. Разплащанията по транзакциите чрез електронни плащания и платежни карти се извършват по избор на Клиента чрез оторизирани услуги.

4. В случай че MIHI не получи плащане от Клиент, който е избрал да плати предварително, т.е. плащане по банков път, електронно плащане или с платежна карта, MIHI може да се свърже с Клиента, за да му напомни за плащането, включително чрез изпращане на имейл. Неизвършването на плащане в рамките на 10 дни от Поръчката ще доведе до неприемане на офертата, направена от Клиента в рамките на Поръчката, и до анулиране на Поръчката.

5. Ако Клиентът избере да плати с наложен платеж, той е длъжен да извърши плащането при доставката. Отказът на Клиента да приеме доставката на Продукта, въпреки определянето на допълнителен подходящ срок, е условие за прекратяване на Договора за продажба. Клиентът може също така да отмени Поръчката в рамките на посочения срок, без да понася каквито и да било последици, което не засяга правото му да се откаже от Договора.

6. При извършване на резервация и последващо закупуване на Продукта Клиентът заплаща за него, наред с другото, чрез Виртуален портфейл. Средствата, натрупани във Виртуалния портфейл, са изключителна собственост на Клиента до закупуването или доставката на Продукта. Клиентът признава и декларира, че Mihi има право да удържи Цената от Виртуалния портфейл съгласно чл. 498 и сл. к.с. Клиентът предоставя на Mihi пълномощно за приспадането, с уговорката, че съдържанието на чл. 108 k.c. е безпредметно. Клиентът има право по всяко време да внася свои собствени средства във Виртуалния си портфейл, като признава, че Mihi не е попечител на тези средства. Клиентът има право по всяко време да поиска връщане на средствата, натрупани във Виртуалния портфейл, които ще му бъдат върнати не по-късно от 7 работни дни. Декларация за изтегляне на средства от Виртуалния портфейл може да бъде изпратена по пощата на адреса на седалището на Mihi или на имейл адрес: [email protected]. Клиентът също така потвърждава, че средствата, натрупани във Виртуалния портфейл, се използват единствено за заплащане на Продукта. Mihi доставя Продукта на Клиента заедно с фискалния документ.

VI. РАЗХОДИ, МЕТОДИ И ДАТА НА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТА

1. Доставката на Продукта е възможна на територията на Република Полша, доколкото всеки път е посочено в раздела "Начини на доставка" на Уебсайта и всеки път на подстраницата на съответния Продукт.

2. Доставката на Продукта до Клиента е възмездна, освен ако в Договора за продажба не е предвидено друго. Разходите за доставка на Продукта се посочват на Клиента в раздела "Начини на доставка" на Уебсайта и всеки път на подстраницата на съответния Продукт, включително в момента, в който Клиентът изразява волята си да бъде обвързан с Договора за продажба. MIHI предоставя на Клиента по принцип, при спазване на разпоредбите на Раздел II, параграф 22, по-специално следните начини за доставка на Продукта:

a. Пощенска доставка, пощенска пратка;;

b. Куриерска доставка с наложен платеж;

c. шкафове за колети на InPost.

3. Наличните начини на доставка могат да зависят от избрания от Клиента начин на плащане.

4. Общото време за изчакване на Клиента да получи Продукта (време за доставка) се състои от времето, през което MIHI подготвя Поръчката за изпращане, и времето, през което превозвачът доставя Продукта.

5. Срокът за доставка на Продукта до Клиента е до 7 работни дни, освен ако в описанието на съответния Продукт или при подаване на Поръчката не е посочен по-кратък срок. Ако е направена Поръчка за няколко Продукта с различни срокове за доставка по едно и също време, срокът за доставка е най-дългият посочен срок, който обаче не може да бъде по-дълъг от 7 Работни дни.

6. Времето, за което MIHI подготвя Поръчката за изпращане, е всяко време, посочено на подстраницата на съответния Продукт, и се изчислява от датата (началото на периода на доставка):

а. постъпване по банковата сметка или сметката за сетълмент на MIHI - в случай че Клиентът е избрал плащане чрез банков превод, електронно плащане или платежна карта

б. сключването на Договора за продажба - ако Клиентът избере метода на плащане с наложен платеж.

7. Горепосоченото време следва да се увеличи с времето за доставка на Продукта от съответния превозвач, което зависи от избраната от Клиента форма на доставка и е представено всеки път на подстраницата на съответния Продукт и в раздела "Начини на доставка" на Уебсайта.

VII. ОПЛАКВАНЕ ЗА ПРОДУКТА

1. Основанието и обхватът на отговорността на MIHI пред Клиента, ако продаденият Продукт има физически или правен дефект (гаранция), са определени в разпоредбите на Закона за гражданския кодекс, по-специално в член 556 и следващите от Гражданския кодекс.

2. Продуктите, показани на Уебсайта, може да са покрити от гаранция на производителя или дистрибутора. Подробните условия на гаранцията и нейната продължителност се посочват в гаранционната карта, издадена от гаранта и приложена към Продукта.

3. MIHI е длъжна да предостави на Клиента продукт без дефекти.

4. Клиентът може да подаде жалба, например в писмен вид на адреса на MIHI с надпис "Жалба". Ако жалбата се отнася до Продукт, обикновено е целесъобразно тя да бъде предадена на MIHI заедно с искането, за да може MIHI да разгледа Продукта и да отговори на искането. Подробна информация за методите, предоставени от MIHI на Клиента за безплатно доставяне на Продукта във връзка с жалба, може да бъде намерена в рамките на Уебсайта в раздел "Жалби".

5. Ако продаденият Продукт има дефект, Клиентът може:

а) да направи изявление за намаляване на Цената или да се откаже от Договора за продажба, освен ако MIHI не замени дефектния Продукт с бездефектен или не отстрани дефекта незабавно и без прекомерни неудобства за Клиента. Намалената цена е в такова съотношение към цената на договора, в каквото остава стойността на Продукта с дефект към стойността на Продукта без дефект. Клиентът не може да се откаже от договора, ако дефектът на Продукта е незначителен;

б) да изиска замяна на Продукта с бездефектен Продукт или отстраняване на дефекта. MIHI е длъжна да замени дефектния Продукт с бездефектен или да отстрани дефекта в разумен срок, без излишни неудобства за Клиента, с уговорките и съгласно правилата, посочени в съответните разпоредби на Гражданския кодекс.

6. Потребителят може, вместо предложеното от MIHI отстраняване на дефекта, да поиска замяна на Продукта с Продукт без дефект или, вместо замяна на Продукта, да поиска отстраняване на дефекта, освен ако привеждането на Продукта в съответствие с договора по начина, избран от Потребителя, е невъзможно или би изисквало прекомерни разходи в сравнение с начина, предложен от MIHI. При преценката на неразумността на разходите се вземат предвид стойността на Продукта без дефект, естеството и значимостта на установения дефект, както и неудобствата, на които биха изложили Потребителя другите начини за удовлетворяване на претенциите.

7. Препоръчително е Клиентът да посочи в описанието на рекламацията: (1) информация и обстоятелства относно предмета на рекламацията, по-специално вида и датата на поява на дефекта; (2) искане за начина на привеждане на Продукта в съответствие с Договора за продажба или изявление за намаляване на цената или отказ от Договора за продажба; и (3) данни за контакт с жалбоподателя - това ще улесни и ускори разглеждането на рекламацията от MIHI. Изискванията, посочени в предходното изречение, са само под формата на препоръка и не засягат ефективността на жалби, подадени с пропуснато препоръчително описание на жалбата.

8. MIHI ще отговори на жалбата за продукт незабавно, но не по-късно от 14 дни от получаването ѝ. Ако Клиентът е поискал замяна на стоката или отстраняване на дефекта или е направил декларация за намаляване на цената, като е посочил сумата, с която трябва да се намали цената, и MIHI не е отговорила на това искане в срок от 14 дни от получаването му, се счита, че MIHI е признала искането.

9. Ако, за да може MIHI да отговори на жалбата на Клиента или да упражни правата на Клиента по гаранцията, е необходимо да достави Продукта на MIHI, в съответствие с член 5612 във връзка с член 354 § 2 от Гражданския кодекс, Клиентът ще бъде задължен да достави Продукта за сметка на MIHI на адреса на MIHI Sp. z o.o., ул. "Кинескопова" 1, 05-500 Пиасечно, с отбелязване "Жалба".

VIII. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТЕЗИ ПРОДУКТИ

1. Използването на извънсъдебни процедури за разглеждане на жалби и предявяване на искове е доброволно

2. Принципите на процедурите за извънсъдебно решаване на потребителски спорове и задълженията на предприемачите в това отношение са определени отделно в закона (включително по-специално в Закона от 23 септември 2016 г. за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, ДВ, бр. 1823 от 2016 г.) или в нормативните актове, прилагани от съответните органи, компетентни да решават потребителски спорове.

3. Клиентът, който е потребител, разполага със следните примери за извънсъдебни процедури за подаване на жалби и обезщетения:

а) Клиентът има право да се обърне към постоянния съд за защита на потребителите по взаимно съгласие, посочен в член 37 от Закона за търговската инспекция от 15 декември 2000 г. (ДВ, бр. 4 от 2001 г., позиция 25 с измененията), за разрешаване на спор, произтичащ от сключения Договор за услуги или Договор за резервация;

б) Клиентът има право да подаде молба до провинциалния инспектор на Търговската инспекция, в съответствие с член 36 от Закона за търговската инспекция от 15 декември 2000 г. (ДВ, бр. 4 от 2001 г., позиция 25 с измененията), за започване на процедура по медиация за извънсъдебно разрешаване на спорове между Клиента и MIHI;

в) Клиентът може да получи безплатно съдействие при разрешаването на спор между него и MIHI, като използва и безплатната помощ на областен (градски) омбудсман на потребителите или на обществена организация, чиито уставни задачи включват защита на потребителите (например Федерацията на потребителите, Асоциацията на полските потребители).

г) Клиентът може да подаде жалба чрез онлайн платформата на ОРС: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Платформата за ОРС е и източник на информация за формите на извънсъдебно решаване на спорове, които могат да възникнат между търговци и потребители.

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

1. Клиент, който е сключил договор от разстояние, може в 14-дневен срок да се откаже от договора, без да посочва причина и без да понася каквито и да било разходи, освен предвидените в закона. (което представлява предоставяне на договорно право на отказ на клиенти, които не са потребители). За да се спази срокът, е достатъчно клиентът да направи изявление пред MIHI преди изтичането на посочената дата. Клиентът може да направи всяко недвусмислено изявление, с което информира за отказа си от Договора за продажба. Изявлението за отказ от Договора за продажба може да бъде направено, например:

а) в писмен вид до MIHI;

б) по електронна поща на адрес [email protected] .

2. Срокът за отказ от договора за продажба започва да тече от деня, в който Клиентът или трето лице, различно от посочения от Клиента превозвач, влезе във владение на Продукта, и в случай на договор за продажба, който:

а) се състои от множество Продукти, които се доставят поотделно, на партиди или на части, от момента на влизане във владение на последния Продукт, партида или част, или

б) включва редовна доставка на Продукти за определен период от време - от момента на получаване на първия Продукт.

3. В случай на отказ от договор от разстояние договорът се счита за несключен.

4. MIHI е длъжна да върне всички плащания, направени от Клиента, включително разходите за доставка на Продукта (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избрания от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, наличен на Уебсайта), на Клиента незабавно, но не по-късно от 14 дни от получаване на изявлението на Клиента за отказ.

5. MIHI връща плащането, като използва същия начин на плащане, използван от Клиента, освен ако потребителят изрично не се е съгласил с друг начин на връщане, който не води до разходи за Клиента.

6. Клиентът е длъжен да върне Продукта на MIHI без забавяне, но не по-късно от 14 дни от датата, на която се е отказал от Договора за продажба, на лицето, упълномощено да получи Продукта, освен ако MIHI не е предложила да го вземе сама. За да се спази срокът за връщане на Продукта (включително Продуктите, които показват следи от употреба), е достатъчно да го изпратите преди изтичането на срока на адреса: MIHI Sp. z o.o., Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno. Ако е възможно, приложете доказателството за закупуване на Продукта.

7. Клиентът е отговорен за всяко намаляване на стойността на Продукта в резултат на използването на Продукта по начин, който надхвърля необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Продукта.

8. Клиентът поема само преките разходи по връщането на Продукта.

9. Клиентът няма право на отказ от договор от разстояние по отношение на договори: (1) за предоставяне на услуги, ако MIHI е изпълнил услугата изцяло с изричното съгласие на Клиента, който е бил информиран преди началото на предоставянето на услугата, че след като MIHI е изпълнил услугата, Клиентът ще загуби правото си на отказ от договора; (2) при които цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, върху които MIHI няма контрол и които могат да настъпят преди изтичането на срока за отказ; (3) при които предметът на изпълнение е нефабричен Продукт, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на индивидуалните му нужди; (4) при които предметът на изпълнение се състои от бързо развалящ се Продукт или Продукт с кратък срок на годност; (5) при които предметът на изпълнението се състои от Продукт, доставен в запечатана опаковка, която не може да бъде върната след отваряне по здравословни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката; (6) при които предметът на изпълнението се състои от Продукти, които след доставката, поради своето естество, са неразделно свързани с други вещи; (7) при които предметът на изпълнението е алкохолни напитки, чиято цена е била договорена при сключването на Договора за продажба, чиято доставка може да се осъществи едва след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, върху които MIHI няма контрол; (8) при които потребителят изрично е поискал MIHI да дойде при него за спешен ремонт или поддръжка; ако MIHI предостави допълнителни услуги, различни от тези, които потребителят е поискал, или достави Продукти, различни от резервните части, необходими за ремонта или поддръжката, потребителят има право на отказ по отношение на допълнителните услуги или Продуктите; (9) при които предмет на изпълнението са звукови или визуални записи или компютърни програми, доставени в запечатана опаковка, ако опаковката е била отворена след доставката; (10) за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент; (11) сключени чрез публичен търг; (12) за изпълнение на услуги по настаняване, различни от жилищните, превоз на стоки, отдаване под наем на автомобили, кетъринг, услуги, свързани с отдих, развлечения, спортни или културни събития, ако в договора е посочен ден или период на изпълнение; (13) за доставка на цифрово съдържание, което не е записано на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока за отказ и след като МИХИ е информирало потребителя за загубата на правото на отказ.

10. Имате право да се откажете от договора от разстояние в 14-дневен срок, без да посочвате причина, а в случай на договор, сключен по време на непоискано посещение на мястото на пребиваване на потребителя или на обичайния му престой, или на пътуване - в 30-дневен срок. Крайният срок за отказ от договора изтича 14 дни след деня на покупката, а в случай на договор, сключен по време на непоискано посещение в мястото на пребиваване на потребителя или обичайния му престой, или пътуване - 30 дни след деня на покупката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата или по електронна поща). Можете да използвате образеца на формуляра за отказ от договора, но той не е задължителен. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите информацията относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ. Последици от отказа от договора: В случай на отказ от настоящия договор ще ви възстановим всички получени от вас плащания, включително разходите за доставка на стоките (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на начин на доставка, различен от най-евтината обикновена доставка, предлагана от нас), незабавно и във всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме били информирани за решението ви да упражните правото си на отказ от настоящия договор. Ние ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили на друго; във всеки случай няма да дължите никакви такси в резултат на такова възстановяване.

X. ЛИЦЕНЗИЯ

1. Изключителните права върху Съдържанието, предоставено/поставено на Уебсайта от MIHI или негови партньори, по-специално авторските права, името на Уебсайта (търговска марка), графичните елементи на Уебсайта, софтуера (включително Приложението) и правата върху базите данни, са защитени от закона и принадлежат на MIHI или на субектите, с които MIHI е сключила съответните договори. Клиентът има право да използва горепосоченото Съдържание, включително Приложението, безплатно, както и да използва Съдържание, публикувано в съответствие със закона и вече разпространено от други Клиенти на Уебсайта, но само в рамките на собственото си лично ползване и изключително за правилното използване на Уебсайта, в световен мащаб. Използването на Съдържанието, включително на Приложението, в каквато и да е друга степен е допустимо само с изричното предварително съгласие на упълномощено лице, в писмена форма под страх от недействителност.

2. С публикуването на Уебсайта (включително чрез приложението) на каквото и да е Съдържание, по-специално графики, коментари, мнения или изявления в Профила или на друго място на Уебсайта, Клиентът предоставя на MIHI неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, записване в компютърната памет, модифициране, изтриване, добавяне, публично представяне, публичен показ, възпроизвеждане и разпространение (по-специално в интернет) на това Съдържание в целия свят. Това право включва правото на предоставяне на сублицензии, доколкото това е оправдано от изпълнението на Договора за резервация или Договора за услуги (включително функционирането и развитието на Уебсайта), както и разрешението да се упражняват самостоятелно или с помощта на трети лица субсидиарните права за разработване, адаптиране, промяна и превод на произведението по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г. Доколкото Клиентът няма право да предоставя лицензите, посочени в настоящия параграф 2, Клиентът се задължава да получи такива съответни лицензи за MIHI.

3. Независимо от горните разпоредби, приложението е обект на авторските права на MIHI. При инсталиране на Приложението на мобилното устройство на Клиента MIHI предоставя на Клиента неизключителен лиценз за използване на Приложението, включително възпроизвеждане на Приложението единствено във връзка с изтеглянето му на мобилното устройство и инсталирането и стартирането на Приложението на мобилното устройство на Клиента. Клиентът може да инсталира Приложението на произволен брой мобилни устройства на Клиента, но само едно копие на Приложението може да бъде инсталирано на едно мобилно устройство.

4. В частност, Клиентът няма право да превежда, адаптира, пренарежда или да прави каквито и да било други промени в приложението, включително в неговия изходен код, освен в случаите, разрешени от закона, и няма право да използва приложението с цел печалба.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Личните данни на Клиента се обработват от MIHI като администратор на лични данни.

2. Предоставянето на лични данни от страна на Клиента е доброволно, но е необходимо, за да се създаде Акаунт, да се използват определени Електронни услуги или да се сключи Договор за продажба или Договор за резервация.

3. MIHI използва подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на обработваните лични данни.

4. Личните данни на Клиента, предоставени на Уебсайта или получени въз основа на активността на Клиента в интернет и в стационарните магазини, или получени чрез Приложението, ще бъдат обработвани от MIHI за конкретните, определени цели, посочени в отделните формуляри на Уебсайта и описани подробно в Политиката за поверителност, достъпна на Уебсайта.

5. Като общо правило, в зависимост от използването на конкретни функционалности, Клиентът има право да подаде жалба до компетентния орган за защита на личните данни, право на възражение, право на достъп до личните си данни, право да поиска коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на данните.

6. Допълнителни разяснения относно защитата на личните данни се съдържат в "Политиката за обработване на лични данни", достъпна на Уебсайта.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ И ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

1. MIHI може по всяко време да прекрати Договора за услуги или всеки лицензионен договор, предоставен съгласно клауза X от Общите условия, с едномесечно предизвестие на Клиента поради основателни причини, разбирани като (затворен каталог):

а) промяна в правните разпоредби, уреждащи предоставянето на услуги по електронен път от страна на МИХИ, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Клиента и МИХИ, или промяна в тълкуването на горепосочените правни разпоредби в резултат на съдебни решения, решения, препоръки или указания от компетентни в тази област органи или институции;

б) промяна в начина, по който се предоставят услугите, дължаща се единствено на технически или технологични причини (по-специално актуализации на техническите изисквания, посочени в настоящите Общи условия);

в) промяна в обхвата или предоставянето на услугите, за които се прилагат настоящите Общи условия, чрез въвеждане на нови, промяна или оттегляне от страна на MIHI на съществуващи функционалности или услуги, обхванати от Общите условия.

2. MIHI изпраща изявлението си при условията на параграф 1 по-горе на адреса на електронната поща, предоставен от Клиента при създаването на Акаунт или при извършването на Резервация, или ако MIHI не разполага с адреса на електронната поща на Клиента, като част от известията в приложението.

3. MIHI може да прекрати Договора за услуги на Клиента или всеки лицензионен договор, предоставен по силата на точка X от Общите условия, като уведоми Клиента със седемдневно предизвестие или да откаже на Клиента по-нататъшното право да използва Уебсайта (включително чрез Приложението) и да прави Резервации, както и да ограничи достъпа на Клиента до част или цялото Съдържание по основателни причини, т.е. в случай на грубо нарушение на настоящите Общи условия от страна на Клиента, т.е. в ситуации, в които Клиентът (затворен каталог) нарушава разпоредбите на точка II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j от Общите условия.

4. MIHI си запазва правото да прекрати договора за услуги (и съответно да изтрие акаунта), ако акаунтът на Клиента остане неактивен за период от най-малко 3 години.

5. Клиент, за когото се прилага разпоредбата на параграф 3 по-горе, може да използва Уебсайта, след като се свърже с МИХИ и получи разрешение от МИХИ да продължи да използва Уебсайта.

6. Общите условия и приложенията към тях представляват типов договор по смисъла на член 384 § 1 от Гражданския кодекс.

7. MIHI може да промени настоящите Общи условия (с изключение на клауза XIII от Общите условия, която се отнася за Клиенти, които не са Потребители, и може да бъде променена по всяко време въз основа на общоприложимото законодателство) в случай на възникване на поне една от следните важни причини, посочени по-долу:

а) промяна в законодателството, уреждащо продажбата на Продукти или предоставянето на услуги по електронен път от MIHI, засягаща взаимните права и задължения, посочени в договора, сключен между Клиента и MIHI, или промяна в тълкуването на горепосоченото законодателство в резултат на съдебни решения, решения, препоръки или препоръки на компетентни в тази област органи или институции;

б) промяна в начина, по който се предоставят услугите, дължаща се единствено на технически или технологични причини (по-специално актуализации на техническите изисквания, посочени в настоящите Общи условия);

в) промяна в обхвата или предоставянето на услуги, за които се прилагат разпоредбите на настоящите Общи условия, чрез въвеждане на нови такива, промени.

8. Ако в Общите условия бъдат направени промени, МИХИ ще предостави консолидирания текст на Общите условия чрез публикуване на Уебсайта и чрез съобщение, изпратено на адреса на електронната поща, предоставен от Клиента при сключването на Договора за услуги, което Страните считат за въвеждане на информацията за промяната в средствата за електронна комуникация по начин, който позволява на Клиента да се запознае със съдържанието й. Ако МИХИ не разполага с адреса на електронната поща на Клиента - съобщението за промяната в Общите условия ще бъде съобщено на Клиента като част от уведомленията в Приложението.

9. Промяната на Общите условия влиза в сила 14 дни след датата на изпращане на информацията за промяната. В случай на Клиенти, които са сключили Договор за услуги, т.е. които имат Сметка, те имат право да прекратят Договора за услуги в срок от 14 дни от датата на уведомяване за промяната на Общите условия. Изменението на Общите условия няма да има значение за Договорите за услуги, Договорите за резервация и Договорите за продажба, сключени от Клиента и МИХИ преди изменението на Общите условия.

XIII. ПРАВИЛА ЗА КЛИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ.

1. Тази клауза от Общите условия и съдържащите се в нея разпоредби се прилагат само за Клиенти, които не са Потребители.

2. В случай на Клиенти, които не са потребители, MIHI може да прекрати Договора за услуги или всеки лицензионен договор, предоставен съгласно точка X от Общите условия, с незабавно действие и без да посочва причини, като изпрати на Клиента изявление за това под каквато и да е форма.

3. MIHI има право да се откаже от договор за продажба, сключен с клиент, който не е потребител, в срок от 30 дни от сключването му. Отказът от Договора за продажба в този случай може да се осъществи, без да се посочва причина, и не поражда никакви претенции от страна на Клиента, който не е потребител, към MIHI.

4. Нито MIHI, нито нейните служители, упълномощени представители и агенти носят отговорност пред Клиента, неговите подизпълнители, служители, упълномощени представители или агенти за каквито и да било щети, включително пропуснати ползи, освен ако щетите не са причинени умишлено от тях.

5. Когато е установена отговорността на MIHI, нейните служители, упълномощени представители или пълномощници, тази отговорност към Клиента-непотребител, независимо от правното ѝ основание, е ограничена в рамките на един иск до сумата от 1000 (хиляда) злоти.

6. Всички спорове, възникнали между MIHI и клиент, който не е потребител, ще бъдат отнесени до съда, компетентен по седалището на MIHI.

7. По отношение на клиенти, които не са потребители, MIHI може да измени Общите условия по всяко време въз основа на общоприложими правни разпоредби.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Регламентът влиза в сила на 25 март 2023 г. Предишните разпоредби губят своята валидност от датата на влизане в сила на разпоредбите на настоящия регламент.

2. Договорите, сключени от MIHI, се сключват на полски език.

3. Записването, осигуряването, предоставянето и потвърждаването на съществените разпоредби на сключения договор за услуги се извършва чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения от Клиента електронен адрес.

4. Регистрирането, осигуряването, предоставянето и потвърждаването на Клиента на съществените разпоредби на сключения Договор за продажба се извършва чрез изпращане на Клиента на електронна поща с потвърждение на Поръчката и чрез прикрепване на спецификацията на Поръчката и фискалния документ за покупка към пратката, съдържаща Продукта. Съдържанието на Договора за продажба се записва и защитава допълнително в информационната система на Уебсайта.

5. MIHI осигурява технически и организационни мерки, съответстващи на степента на риска за сигурността на функционалността или услугите, предоставяни по договора за услуги. Използването на Електронните услуги е свързано с типични рискове по отношение на предаването на данни по интернет, като например тяхното разпространение, загуба или достъп на неоторизирани лица.

6. MIHI Ви уведомява, че използването на Уебсайта чрез уеб браузър или Приложението, включително подаването на Резервации, може да бъде свързано с необходимост от разходи за интернет връзка (такса за пренос на данни) или телефонна връзка, в зависимост от тарифния пакет на доставчика на услуги, използван от Клиента.

7. Въпросите, които не са уредени в настоящите Общи условия, се уреждат от общоприложимите разпоредби на полското законодателство, и по-специално: Гражданският кодекс; Законът за предоставяне на услуги по електронен път от 18 юли 2002 г. (ДВ, бр. 144 от 2002 г., позиция 1204 с измененията) и други съответни разпоредби на общоприложимото право.

8. Приложимото право е полското право. Изборът на полско право въз основа на настоящите Общи условия не лишава Потребителя от защитата, която му се предоставя въз основа на разпоредби, които не могат да бъдат изключени по силата на договор между MIHI и Потребителя съгласно правото, което би било приложимо съгласно съответните разпоредби при липса на избор.

Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.