Затваряне на каталога: д. ::

Сътрудничество с наставника и директора

1. Купувачът може да има само един регистрационен номер и един ментор. Всеки Купувач има Ментор, като в изключителни случаи, при лична молба, Купувачът може да бъде регистриран без Ментор. Ако Купувачът не знае личния номер на Ментора или се регистрира сам, неговият Ментор ще бъде автоматично определен от Дружеството сред участниците в маркетинговия план, на териториален принцип.

2. В качеството си на ментор Купувачът няма право при никакви обстоятелства да предлага регистрация на своята структура на вече регистриран Купувач.

Когато се установи фактът на пререгистрация на купувача, включително според личните данни на роднини, новият регистрационен номер в различна структура ще бъде заличен, без да се запазват данните за заличения номер. На ментора, в чиято структура е извършена пререгистрацията, ще бъде наложена глоба в размер на 50% от възнаграждението по Маркетинговия план за последния период на фактуриране, а при повторно нарушение - глоба в размер на 100% от възнаграждението за последния период на фактуриране. В случай на трето нарушение на правилата за работа на Дружеството - премахване на регистрационния номер и загуба на всички постигнати преди това привилегии.

На директора - наставник на купувача се отправя предупреждение. Разкриването на повторния факт на преподписване на Купувача (Купувачите) в структурата на вече предупредения Директор води до санкция в размер на 100% от възнаграждението без предизвестие, която се начислява в следващия период на фактуриране.

Директорът - ментор е длъжен да уведоми писмено Дружеството за пререгистрацията в неговата структура и да поиска заличаване на данните на купувача, пререгистриран в неговата структура, като в този случай той се освобождава от отговорност.

3. Наставникът е длъжен да информира ръководството на Дружеството за всички нарушения на Правилата на Дружеството, които се случват в неговата лична група.

4. Наставникът е длъжен да спазва действащите в Дружеството правила и допълнителните инструкции, публикувани в официалните публикации и материали на Дружеството.

5. Наставникът трябва да извършва ежемесечна работа със своята група: да развива групата, като привлича нови купувачи; да помага, напътства, мотивира своите купувачи, да поддържа постоянна връзка със своите купувачи, като ги информира за срещите на групата, курсовете и обученията;

6. Наставникът е длъжен да запознае купувачите с правилата, които са в сила в дружеството, както и да следи за спазването на тези правила от купувачите от неговата група.

7. От момента на потвърждаване на статута директорът на Дружеството няма право да си сътрудничи с MLM компании или компании за директни продажби, които продават същия или подобен асортимент, както и да включва в такива дейности купувачи от мрежата на Дружеството.

8. Моля, обърнете внимание, че партньорството между Дружеството и Купувача, започващо от статута на Партньор ( 12% въз основа на Маркетинговия план), може да бъде оформено чрез Договор за услуги, въз основа на който възнаграждението, изчислено съгласно Маркетинговия план, се превежда по разплащателната сметка на Купувача.

 

 

Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.