PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY MIHI PREAMBULA

ZMENA A DOPLNENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY MIHI

Táto zmena bola vykonaná z dôvodu doplnenia nových bodov do zmluvných podmienok, ktoré nebudú mať vplyv na existujúcich používateľov a zákazníkov spoločnosti Mihi Sp. z o.o.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY MIHI

PREAMBULA

Verzia platná od 25. marca 2023.

Webová stránka MIHI dbá na práva spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu priznáva zákon. Zmluvné podmienky, ktoré sú pre Spotrebiteľa menej výhodné ako podmienky Zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú podmienky Zákona o právach spotrebiteľov. Cieľom podmienok týchto Obchodných podmienok preto nie je vylúčiť alebo obmedziť práva Spotrebiteľa vyplývajúce z kogentných ustanovení zákona a prípadné pochybnosti je potrebné vykladať v prospech Spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek neúmyselného rozporu medzi podmienkami týchto Obchodných podmienok a vyššie uvedenými podmienkami majú prednosť tieto podmienky a MIHI ich uplatňuje. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú len na Spotrebiteľa a nevzťahujú sa na Podnikateľov.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Webovú stránku dostupnú na internetovej adrese www.mihi.care (vrátane podstránok a záložiek na uvedenej internetovej adrese) prevádzkuje v mene spoločnosti MIHI spoločnosť MIHI Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Modlińska 6A/224; 03-216 Varšava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 14. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000972725, NIP 5242940809;

2. Používanie webovej stránky vyžaduje, aby koncové zariadenie a systém IKT, ktoré zákazník používa, spĺňali technické požiadavky.

3. Tieto Podmienky sú určené zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, ako aj zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, a ktorí používajú Webovú stránku, Elektronické služby alebo uzatvárajú Zmluvy o rezervácii (s výnimkou bodu XIII Podmienok, ktorý je určený výlučne zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi).

4. Súhlas s týmito podmienkami je dobrovoľný, ale je potrebný na vytvorenie účtu alebo na to, aby zákazník mohol vykonať rezerváciu alebo objednávku.

5. Informácie uvedené na Webovom sídle alebo, ak je k dispozícii možnosť vykonať Rezerváciu/Objednávku prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, e-mail potvrdzujúci prijatie Rezervácie/Objednávky, predstavujú len výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle článku 71 Občianskeho zákonníka, ktorú MIHI adresuje Zákazníkom, a nie ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka.

6. Vždy, keď sa v nasledujúcej časti týchto podmienok používajú nasledujúce výrazy s veľkým začiatočným písmenom, treba ich chápať v nižšie uvedenom význame, pokiaľ z kontextu ich použitia jasne nevyplýva niečo iné:

a) APLIKÁCIA - softvér (mobilná aplikácia), ktorý MIHI sprístupnila Zákazníkovi, určený na inštaláciu do mobilného zariadenia Zákazníka a umožňujúci najmä využívanie časti funkcií Webovej stránky bez nutnosti otvorenia webového prehliadača. Ustanovenia obsiahnuté v Obchodných podmienkach vo vzťahu k aplikácii sa uplatňujú od momentu, keď MIHI sprístupní aplikáciu v obchodoch s mobilnými aplikáciami uvedenými v ods. II ods. 14 Podmienok a v závislosti od jej ďalšej dostupnosti a rozvinutých funkcií;

b) MIHI - spoločnosť MIHI Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, ul. Modlińska 6A/224; 03-216 Varšava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšavu vo Varšave, 14. obchodné oddelenie Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000972725, NIP 5242940809;

c) CENA - určená v poľských zlotých alebo v inej mene hrubej odmeny (vrátane dane), ktorá MIHI prináleží za prevod vlastníckeho práva k Výrobku na Zákazníka v súlade s Kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru, pokiaľ zmluvné podmienky uplatňované Obchodom nestanovujú inak;

d) PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov;

e) OBCHODNÝ PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň od pondelka do piatku;

f) HESLO - postupnosť alfanumerických znakov potrebných na autentifikáciu pri prístupe k Účtu, ktorú Zákazník zadáva pri vytváraní Účtu. Pri registrácii Účtu sa vyžaduje, aby sa Heslo zopakovalo dvakrát, aby bolo možné odhaliť a opraviť prípadné chyby. Zákazník je povinný zachovávať prísnu dôvernosť Hesla (neposkytnúť ho žiadnej tretej strane). MIHI poskytuje Zákazníkovi možnosť zmeniť Heslo;

g) KLIENT - fyzická osoba alebo osoba konajúca prostredníctvom oprávnenej osoby. Ak je ZÁKAZNÍK fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, je povinný získať právne účinný súhlas svojho zákonného zástupcu na uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb/rezervačnej zmluvy, kúpnej zmluvy a tento súhlas predložiť na akúkoľvek žiadosť MIHI; pričom zmluvy uzatvárané na Webovej stránke majú spravidla povahu zmlúv bežne uzatváraných na drobné bežné záležitosti;

h) OBČIANSKY ZÁKONNÍK - zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 2014, § 121 v znení neskorších predpisov);

i) SPOTREBITEĽ - fyzická osoba, ktorá robí právny úkon s podnikateľom, ktorý priamo nesúvisí s jeho obchodnou alebo profesionálnou činnosťou;

j) ÚČET - elektronická služba, súbor prostriedkov v systéme IKT MIHI označený individuálnym menom (Login) a Heslom, ktoré poskytol Zákazník a ktoré umožňujú Zákazníkovi využívať ďalšie funkcie/služby. Zákazník pristupuje k Účtu pomocou Prihlasovacieho mena a Hesla. Zákazník sa prihlási do svojho Konta po registrácii na webovej stránke. Účet umožňuje evidenciu a uchovávanie informácií o adresných údajoch Zákazníka na účely odoslania Produktov, sledovanie stavu Objednávok a Rezervácií, prístup k histórii Objednávok a Rezervácií a ďalšie služby sprístupnené spoločnosťou MIHI;

k) NÁKUPNÝ KOŠÍK - služba sprístupnená každému Zákazníkovi, ktorý používa Webovú stránku, spočívajúca v umožnení jednoduchého vykonania Rezervácie alebo zadania Objednávky na jeden alebo viacero Produktov, zadania zľavových kódov umožňujúcich zníženie Ceny na základe zásad definovaných v samostatných Zmluvách/predpisoch, zobrazenia prehľadu Ceny jednotlivých Produktov a všetkých Produktov spoločne (vrátane prípadných nákladov na dopravu), zobrazenia predpokladaného dátumu dodania Produktov V nákupnom košíku sa zhromažďujú Rezervácie a ponuky na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktoré urobil Zákazník. V rámci jednej Rezervácie/Objednávky je možné podať viac ako jednu ponuku na uzatvorenie Kúpnej zmluvy v súlade s podmienkami uvedenými v Obchodných podmienkach;

l) PRIHLÁSENIE - e-mailová adresa zákazníka uvedená na webovej stránke pri vytváraní účtu;

m) NEWSLETTER - elektronická služba, ktorá umožňuje Klientom, ktorí ju využívajú, pravidelne dostávať informácie od spoločnosti MIHI, najmä o Produktoch, Webovej stránke, vrátane noviniek a propagačných akcií, a to na e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré Klient poskytol s výslovným súhlasom Klienta. Podmienky pre zasielanie noviniek obsiahnuté v Obchodných podmienkach sa uplatňujú od okamihu aktivácie dostupnosti služby zasielania noviniek zo strany MIHI;

n) MIHI PARTNER - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je s MIHI prepojená obchodnými, organizačnými alebo finančnými väzbami;

o) VÝROBOK - hnuteľná vec dostupná na Webovej stránke, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a MIHI po zaplatení Ceny alebo predmetom Rezervácie. Všetky Produkty prezentované na Webovej stránke sú úplne nové;

p) AKCIE - osobitné podmienky predaja alebo poskytovania služieb, ktoré sa riadia podmienkami uvedenými na Webovej stránke, ponúkané spoločnosťou MIHI v určitom čase, ktoré môže Zákazník využiť za podmienok v nich uvedených (ako napríklad zníženie Ceny alebo nákladov na dopravu);

q) VIRTUÁLNA PEŇAŽENKA - vlastné finančné prostriedky Zákazníka nahromadené na Webovej stránke a vo vlastníctve Zákazníka.

r) PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB - tento dokument stanovuje pravidlá uzatvárania Rezervačných zmlúv a kúpnych zmlúv a pravidlá poskytovania a využívania služieb, ktoré MIHI poskytuje Zákazníkom prostredníctvom Webovej stránky. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti Zákazníka a spoločnosti MIHI. Pokiaľ ide o služby poskytované elektronicky, tieto Pravidlá sú predpismi uvedenými v článku 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov). V prípade rozporu medzi týmto nariadením a marketingovým plánom, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke www.mihi.care , má marketingový plán prednosť pri uplatňovaní;

s) REZERVÁCIA - prejav vôle Zákazníka urobený prostredníctvom Webovej stránky, smerujúci priamo k uzavretiu Zmluvy o rezervácii s uvedením druhu a počtu Produktov a ďalších náležitostí stanovených zákonom a Podmienkami. Rezervácia nepredstavuje záväzok spoločnosti MIHI, Zákazníka alebo tretích strán (vrátane Partnerov MIHI) uzavrieť Rezervačnú zmluvu alebo Kúpnu zmluvu;

t) INTERNETOVÁ SLUŽBA - platforma na uskutočňovanie Rezervácií Zákazníkom a na poskytovanie služieb poskytovaných MIHI, ktorú prevádzkuje MIHI a ktorá tvorí skupinu vzájomne prepojených webových stránok, dostupných na tejto webovej adrese: www.mihi.care a tiež prostredníctvom Aplikácie;

u) OBSAH/KONTAKTY - textové, grafické alebo multimediálne prvky (napr. informácie o Výrobkoch, obrázky Výrobkov, propagačné videá, popisy, komentáre) vrátane diel v zmysle Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a podobizní fyzických osôb, ktoré sú zverejnené a šírené na Webovej stránke spoločnosťou MIHI, zmluvnými partnermi MIHI, Zákazníkom alebo akoukoľvek inou osobou využívajúcou Webovú stránku, resp;

v) ZMLUVA O REZERVÁCII - Zmluva medzi MIHI a Zákazníkom, ktorou sa MIHI zaväzuje potvrdiť dostupnosť Výrobku(ov), ktorý(é) Zákazník uviedol v rámci uskutočnenej Rezervácie, a Zákazník sa zaväzuje vyzdvihnúť Výrobok(y) v čase a v Stacionárnom obchode, ktorý si Zákazník vyberie spomedzi Stacionárnych obchodov prezentovaných MIHI počas Rezervácie, kde je Výrobok(y) v čase Rezervácie dostupný(é). Zmluva o rezervácii nepredstavuje kúpnu zmluvu a nezaväzuje spoločnosť MIHI, Zákazníka ani žiadnu tretiu stranu (vrátane Partnerov spoločnosti MIHI) k jej uzavretiu. MIHI si vyhradzuje, že Zmluvu o rezervácii môže MIHI akýmkoľvek spôsobom zmeniť, ukončiť bez akýchkoľvek právnych následkov pre MIHI, pokiaľ nebola uzatvorená Predajná zmluva;

w) PREDAJNÁ ZMLUVA - kúpna zmluva v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorá sa týka predaja Výrobkov uvedených v Objednávke alebo Rezervačnej zmluve zo strany MIHI Zákazníkovi, a to za zaplatenie Ceny plus akýchkoľvek ďalších poplatkov vrátane nákladov na dopravu, uzatvorená prostredníctvom Webovej stránky;

x) ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - poskytovanie služieb elektronicky v zmysle zákona o elektronických službách z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 144, článok 1204, v znení neskorších predpisov), ktoré MIHI poskytuje Zákazníkovi prostredníctvom Webovej stránky v súlade so Zmluvou o poskytovaní služieb. Pokiaľ služby poskytujú subjekty spolupracujúce so spoločnosťou MIHI, príslušné predpisy týkajúce sa pravidiel používania týchto služieb sa nachádzajú v podmienkach pre služby poskytované týmito subjektmi;

y) ZÁKON O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV, ZÁKON - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov);

z) TECHNICKÉ POŽIADAVKY - minimálne technické požiadavky, ktoré musia byť splnené pre spoluprácu so systémom IKT prevádzkovaným MIHI, vrátane uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služieb, Kúpnej zmluvy alebo Rezervačnej zmluvy, t. j.: (1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet (v prípade Aplikácie mobilné zariadenie); (2) prístup k elektronickej pošte; (3) webový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 17.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 10.0 a vyššia, Opera verzia 12.0 a vyššia, Google Chrome verzia 23.0 a vyššia, Safari verzia 5.0 a vyššia; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024x768; (5) v prehliadači povoľte súbory cookie a Javascript; v prípade uskutočnenia rezervácie prostredníctvom aplikácie: (8) operačný systém mobilného zariadenia: (9) mobilné zariadenie s fotoaparátom a geolokačnou službou (GPS). Na uskutočnenie Objednávky alebo Rezervácie musí mať Zákazník platnú/aktívnu e-mailovú adresu a v určitých prípadoch klávesnicu alebo iné ukazovacie zariadenie, ktoré umožňuje správne vyplnenie elektronických formulárov;

aa) OBJEDNÁVKA - prejav vôle Zákazníka vyjadrujúci priamu vôľu uzavrieť Kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom Internetovej stránky, podaný s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, v ktorom sú uvedené Výrobky, na ktoré Zákazník podáva návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, a údaje Zákazníka potrebné na prípadné uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy.

 

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA WEBOVEJ STRÁNKE A APLIKÁCIA

1. MIHI poskytuje Zákazníkom prostredníctvom Webovej stránky bezplatne tieto Elektronické služby:

a) Účet;

b) umožniť Zákazníkom zadávať Objednávky, vykonávať Rezervácie a uzatvárať Zmluvy o predaji a rezervácii v súlade s týmito Podmienkami;

c) predkladanie reklamného obsahu Zákazníkom prispôsobeného ich záujmom, vrátane, v závislosti od udelenia príslušných dobrovoľných súhlasov Zákazníkom, predkladania aktuálnych oznámení Zákazníkom priamo z úrovne ich webového prehliadača ("push notifikácie");

d) umožnenie zákazníkom používať služby nákupného košíka;

e) umožnenie prehliadania obsahu zverejneného na webovej lokalite;

f) Newsletter (v závislosti od jeho dostupnosti);

g) v prípade Klientov aplikácie (tieto ustanovenia sa môžu vzťahovať na aktuálne Elektronické služby alebo na služby zavedené v budúcnosti - možnosť využívania konkrétnych Elektronických služieb vyplýva z aktuálnej funkcionality aplikácie) a jej dostupnosti v obchodoch s mobilnými aplikáciami uvedenými v bode II. bode 14 týchto Obchodných podmienok. S vývojom Aplikácie môže obsahovať najmä:

bb) skenovanie prostredníctvom fotoaparátu a ukladanie čiarových kódov vybraných výrobkov, aby si zákazník mohol porovnať ich ceny a urýchliť výsledky vyhľadávania;

cc) prezentácia výrobkov na webovej stránke na základe obrázkov vybraných výrobkov nahraných zákazníkom;

dd) obmedzenie prezentovaných produktov alebo propagačných akcií, napr. na produkt alebo kategóriu určenú zákazníkom (napr. pánske/dámske/detské produkty);

ee) zobrazovanie aktuálnych oznámení priamo na obrazovke mobilného zariadenia (tzv. "push" oznámenia);

ff) vytváranie zoznamov obľúbených alebo objavených produktov;

2. Zákazníkom, ktorí si vytvorili účet, MIHI prostredníctvom webovej stránky bezplatne poskytuje aj nasledujúce služby:

a) udržiavať reláciu zákazníka po jeho prihlásení na účet (prostredníctvom prehliadača alebo, ak bola takáto funkcia zavedená, prostredníctvom aplikácie);

b) uchovávať a sprístupňovať Zákazníkovi prostredníctvom Účtu históriu Objednávok a Rezervácií.

3. Registrácia a používanie účtu je možné, keď zákazník spoločne vykoná nasledujúce kroky:

a) vyplnenie registračného formulára;

b) prijatie ustanovení týchto podmienok a kliknutie na políčko "Registrovať".

4. V registračnom formulári je potrebné, aby klient uviedol tieto údaje klienta: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, heslo, telefónne číslo a ďalšie údaje vyplývajúce z registračného formulára.

5. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá okamihom, keď zákazník dostane potvrdenie o uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré MIHI zašle na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii. Účet sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť Účet (odstúpiť od Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti spoločnosti MIHI, najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu sídla spoločnosti MIHI.

6. Používanie nákupného košíka sa začína, keď zákazník pridá prvý výrobok do nákupného košíka.

7. Nákupný košík je poskytovaný bezplatne, má jednorazový charakter a je ukončený v okamihu zadania Objednávky alebo Rezervácie prostredníctvom neho alebo v okamihu skoršieho ukončenia zadávania Objednávky alebo Rezervácie prostredníctvom neho Zákazníkom, a to v súlade s vôľou Zákazníka; v prípade používania Nákupného košíka prostredníctvom webového prehliadača si však Nákupný košík pamätá informácie o Zákazníkom vybraných Výrobkoch aj po ukončení relácie prehliadača, vrátane odhlásenia, a to po dobu nepresahujúcu 30 dní. Vloženie Výrobkov do Košíka nezaručuje ich dostupnosť.

8. Na spustenie služby zasielania noviniek je potrebný súhlas Klienta so zasielaním obchodných informácií, a to uvedením jeho e-mailovej adresy v príslušnom poli na Webovej stránke alebo zaškrtnutím príslušného políčka a jeho potvrdenie kliknutím na aktivačný odkaz zaslaný MIHI na e-mailovú adresu poskytnutú Klientom (v okamihu spustenia služby zasielania noviniek). Zákazník môže podľa vlastného výberu súhlasiť so zasielaním obchodných informácií od spolupracujúcich subjektov MIHI alebo so spracovaním osobných údajov na marketingové účely spolupracujúcich subjektov MIHI. Zákazník môže súhlasiť aj so zasielaním Newslettera prostredníctvom SMS, a to uvedením svojho mobilného telefónneho čísla a zaškrtnutím príslušného políčka na webovej stránke.

9. Newsletter sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú (nie však skôr, ako MIHI aktivuje dostupnosť služby Newsletter). 10. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť odber Newslettera (zrušiť odber Newslettera), a to najmä kliknutím na deaktivačný odkaz, ktorý je súčasťou každého Newslettera zaslaného Zákazníkovi vo forme e-mailovej správy, alebo zaslaním príslušnej žiadosti spoločnosti MIHI, najmä e-mailom na adresu: [email protected] alebo písomne na adresu sídla spoločnosti MIHI.

10. Zákazník je povinný najmä:

a) uvádzať len pravdivé, aktuálne a všetky potrebné údaje o zákazníkovi vo formulároch sprístupnených na webovej stránke;

b) bezodkladne aktualizovať údaje, vrátane osobných údajov, ktoré Zákazník poskytol v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb, Kúpnej zmluvy alebo Rezervačnej zmluvy, a to najmä v rozsahu, v akom je to potrebné na ich riadne plnenie; Zákazník má možnosť kedykoľvek zmeniť údaje zadané pri vytváraní Účtu prostredníctvom možností dostupných v Účte;

c) používať služby a funkcie poskytované MIHI spôsobom, ktorý nenarušuje fungovanie MIHI, Webovej stránky alebo Aplikácie;

d) používať služby a funkcie poskytované spoločnosťou MIHI spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi, ustanoveniami Podmienok, ako aj s prijatými zvyklosťami a pravidlami spoločenského spolunažívania;

e) používať služby a funkcie poskytované spoločnosťou MIHI spôsobom, ktorý nenarúša činnosť ostatných zákazníkov a spoločnosti MIHI;

f) neposkytovať ani neprenášať na Webovú lokalitu žiadny Obsah, ktorý je zakázaný platnými právnymi predpismi, najmä Obsah, ktorý porušuje autorské práva tretích strán alebo ich osobnostné práva;

g) neprijímať opatrenia, ako sú:

aa) zasielanie alebo zverejňovanie akýchkoľvek nevyžiadaných komerčných informácií alebo zverejňovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý porušuje zákon (zákaz nezákonného obsahu);

bb) vykonanie akejkoľvek počítačovej činnosti alebo inej činnosti, ktorej cieľom je dostať sa k informáciám, ktoré nie sú určené Zákazníkovi, vrátane údajov iných Zákazníkov, alebo zasahovať do pravidiel alebo technických aspektov fungovania Webovej stránky, Aplikácie a spracovania platieb;

cc) neoprávnene upravovať obsah poskytovaný spoločnosťou MIHI, najmä webové stránky, ceny alebo popisy produktov;

 

a) sťahovať aplikáciu len z legálnych zdrojov uvedených MIHI v odseku 14 nižšie;

b) včasné zaplatenie Ceny a ostatných nákladov dohodnutých medzi Zákazníkom a MIHI v plnej výške;

c) včasné prevzatie objednaných produktov s využitím spôsobu platby na dobierku.

11. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania Elektronických služieb, Žiadosti alebo Rezervačnej zmluvy je možné podať napríklad: písomne na adresu sídla spoločnosti MIHI alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected].

12. Odporúča sa, aby zákazník v popise sťažnosti uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalosti; (2) požiadavku zákazníka a (3) kontaktné údaje sťažovateľa - uľahčí a urýchli to vybavenie sťažnosti zo strany MIHI. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného opisu sťažnosti.

13. MIHI odpovie na sťažnosť bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa jej podania v súlade s § 7a ods. 1 zákona, ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

14. MIHI umožňuje Zákazníkovi bezplatne stiahnuť Aplikáciu do mobilného zariadenia Zákazníka z nasledujúcich internetových obchodov s mobilnými aplikáciami:

a) Apple App Store pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS;

b) Google Play/obchod Play pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android;

15. Používanie Aplikácie stiahnutej z iného zdroja, ako je uvedené v odseku 14 vyššie, predstavuje riziko narušenia integrity Aplikácie a prepojenia so škodlivým softvérom, čo predstavuje bezpečnostné riziko pre mobilné zariadenie zákazníka a údaje v ňom uložené.

16. Aby mohol zákazník používať aplikáciu, je povinný:

a) prečítať si a akceptovať tieto Podmienky a informácie o aplikácii, ktoré sú k dispozícii v obchodoch uvedených v ods. 14 vyššie, a

b) stiahnuť žiadosť z obchodu uvedeného v odseku. 14 vyššie, a

c) nainštalovať Aplikáciu do mobilného zariadenia Zákazníka podľa pokynov zobrazených pri spustení procesu inštalácie alebo poskytnutých obchodmi uvedenými v ods. 14 vyššie.

17. Aplikácia sa pripája k webovej stránke prostredníctvom internetu.

18. Funkcie Aplikácie slúžia na poskytovanie elektronických služieb MIHI prístupným spôsobom, ktorý uľahčuje Zákazníkovi používanie Webovej stránky vrátane prezerania Obsahu a Produktov.

19. Aplikácia využíva technológiu, ktorá uchováva a sprístupňuje ID zákazníka, čo umožňuje aplikácii fungovať offline a ukladať preferencie neprihláseného zákazníka (čo zahŕňa prístup do pamäte mobilného zariadenia). Aplikácia uchováva aktuálne ID zákazníka, kým sa zákazník neprihlási do Aplikácie, nezmení lokalitu Aplikácie na webovú lokalitu pôsobiacu v inej krajine alebo neodinštaluje (neodstráni) Aplikáciu z mobilného zariadenia.

20. Na využívanie funkcií Aplikácie uvedených v článku II ods. 1 písm. g) vyššie je potrebné, aby Zákazník udelil dobrovoľný súhlas s prístupom Aplikácie ku kamere alebo geolokačnej službe na mobilnom zariadení Zákazníka, aby Zákazník udelil dobrovoľný súhlas so zasielaním push notifikácií alebo aby MIHI poskytla informácie o preferenciách Zákazníka.

21. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť súhlasy uvedené v odseku 20 vyššie alebo odinštalovať (odstrániť) aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia prostredníctvom nastavení tohto zariadenia.

22. V situáciách uvedených v článku II ods. 10g a článku V ods. 4 má MIHI právo dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb uvedených v ods. 1 a 2. V takejto situácii sa primerane použijú ostatné ustanovenia Obchodných podmienok. Vo vzťahu k Zákazníkom, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, MIHI nezodpovedá za dočasnú nedostupnosť Webovej stránky z dôvodov uvedených vyššie.

23. MIHI bude informovať Zákazníkov o akomkoľvek dočasnom pozastavení alebo obmedzení poskytovania Služieb zaslaním príslušného e-mailu a zverejnením príslušnej správy na Webovej stránke.

24. Dočasné pozastavenie alebo obmedzenie poskytovania služieb nemá vplyv na práva zákazníka podľa platných právnych predpisov, najmä na právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb.

 

III. PODMIENKY ZMLUVY O REZERVÁCII

1. MIHI umožňuje rezervácie produktov týmito spôsobmi na webovej stránke.

2. V rámci rozvoja poskytovaných služieb môže MIHI zaviesť ďalšie spôsoby rezervácie prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku za podmienok uvedených v týchto podmienkach.

3. K uzavretiu zmluvy o rezervácii medzi zákazníkom a MIHI dôjde po tom, čo zákazník vykoná rezerváciu.

4. MIHI umožňuje Zákazníkovi vykonať Rezerváciu prostredníctvom Webovej stránky nasledovne:

a) Zákazník pridá do košíka maximálne tri vybrané produkty a potom prejde na rezervačný formulár;

b) Zákazník, ktorý má účet, potvrdzuje v rezervačnom formulári platnosť údajov potrebných na uzavretie a plnenie rezervačnej zmluvy. Zákazník, ktorý nemá Účet, musí sám vyplniť Rezervačný formulár v rozsahu svojich údajov potrebných na uzavretie a plnenie Rezervačnej zmluvy. Poskytnutie neaktuálnych alebo nepravdivých údajov Zákazníka môže v každom prípade zabrániť plneniu Zmluvy. V Rezervačnom formulári je potrebné, aby Zákazník uviedol nasledovné údaje: meno a priezvisko osoby, ktorá si vyzdvihuje predmet Rezervácie, e-mailovú adresu a telefónne číslo Zákazníka a údaje týkajúce sa Zmluvy o Rezervácii: Výrobok/y, množstvo Výrobku/ov, ak je k dispozícii, typ, farba a veľkosť Výrobku/ov, Stacionárny obchod, v ktorom má byť Výrobok/y vyzdvihnutý/é (vybraný zo Stacionárnych obchodov, v ktorých je Výrobok/y v čase Rezervácie k dispozícii). V prípade nespotrebiteľov je potrebné uviesť aj spoločnosť;

c) Zákazník zašle spoločnosti MIHI Rezerváciu (predloží ponuku na uzavretie Zmluvy o rezervácii) prostredníctvom funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii na webovej stránke (tlačidlo: " Rezervovať produkty"). V prípade Zákazníka, ktorý nemá Účet a predtým neprijal Obchodné podmienky, sa vyžaduje prijatie Obchodných podmienok;

d) Počas rezervácie, až do stlačenia tlačidla "Rezervovať produkty", má zákazník možnosť samostatne opraviť údaje zadané v paneli "Nákupný košík" pridaním alebo odobratím danej položky z nákupného košíka.

5. V prípade uzavretia zmluvy o rezervácii s použitím iných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

a) MIHI zašle zákazníkovi e-mail s potvrdením obsahu navrhovanej zmluvy o rezervácii;

b) Zákazník zašle MIHI Rezerváciu e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej dostal potvrdenie uvedené v odseku 5 písm. a) vyššie;

c) v prípade Zákazníka, ktorý nemá Účet a predtým neprijal Podmienky, sa vyžaduje prijatie Podmienok Zákazníkom.

6. Po overení Rezervácie MIHI bez zbytočného odkladu zašle Zákazníkovi na uvedenú e-mailovú adresu správu, v ktorej potvrdí prijatie jednej alebo viacerých jednotlivých ponúk na uzavretie Rezervačnej zmluvy na Výrobky uvedené v Rezervácii a potvrdí uzavretie Rezervačnej zmluvy (prijatie Rezervácie vo vzťahu k Výrobkom uvedeným v správe).

7. Rezervačná zmluva je uzavretá, akonáhle bola potvrdená vyššie uvedená ponuka (ponuky), t. j. zákazník dostal správu uvedenú v odseku 6 vyššie v súvislosti s produktmi uvedenými v tejto správe. MIHI zašle Zákazníkovi potvrdenie o podmienkach Zmluvy na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol.

8. V prípade, že nie je možné akceptovať všetky alebo niektoré ponuky v rámci rezervácie, MIHI bude kontaktovať zákazníka s cieľom:

a) informovať zákazníka, že nie je možné prijať všetky ponuky na uzavretie Zmluvy o rezervácii podané v rámci Rezervácie, alebo

b) potvrdiť vôľu Zákazníka vykonať Rezerváciu v časti, v ktorej MIHI súhlasila s prijatím ponúk na uzavretie Zmluvy o Rezervácii. Zákazník potom môže zrušiť vykonanú Rezerváciu v celom rozsahu (vo vzťahu ku všetkým ponukám), čím nie je dotknuté právo Zákazníka na odstúpenie od zmluvy. Zrušenie Rezervácie zo strany Zákazníka zbavuje spoločnosť MIHI povinnosti splniť Zmluvu o rezervácii.

9. Ak ponuky na uzavretie Rezervačnej zmluvy predložené v rámci Rezervácie nie je možné prijať, Rezervačná zmluva v súvislosti s Produktmi uvedenými MIHI sa neuzavrie.

10. MIHI môže nezávisle od toho informovať zákazníka o stave rezervácie zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol, alebo telefonickým kontaktovaním zákazníka.

11. MIHI sa snaží zabezpečiť dostupnosť všetkých produktov a plnenie zmluvy o rezervácii. V prípade nemožnosti poskytnutia a v iných situáciách vymedzených zákonom sa môžu uplatniť príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka vrátane článkov 493-495 Občianskeho zákonníka.

12. Zmluva o rezervácii je účinná od potvrdenia rezervácie do konca nasledujúceho pracovného dňa po potvrdení rezervácie.

13. MIHI môže kedykoľvek vypovedať zmluvu o rezervácii (zrušiť rezerváciu), najmä zaslaním e-mailu zákazníkovi.

14. Rezervačná zmluva nepredstavuje záväzok spoločnosti MIHI ani žiadneho partnera MIHI uzavrieť kúpnu zmluvu. V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný zaplatiť Cenu. Úhrada Ceny sa uskutočňuje prostredníctvom dostupného spôsobu platby, a to prostredníctvom Webovej stránky.

15. Akcie platné na webovej lokalite sa nekumulujú, pokiaľ nie je v ustanoveniach akcie výslovne uvedené inak.

 

IV. PODMIENKY KÚPNEJ ZMLUVY

1. Hlavné znaky plnenia vrátane predmetu a spôsobu komunikácie so zákazníkom sú uvedené na webovej stránke každého výrobku.

2. MIHI umožňuje zadávať Objednávky na Výrobky týmito spôsobmi na Webovej stránke.

3. V rámci rozvoja poskytovaných služieb môže MIHI zaviesť ďalšie spôsoby zadávania Objednávok prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku podľa pravidiel uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

4. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy prostredníctvom webovej stránky medzi zákazníkom a MIHI dochádza po odoslaní objednávky zákazníkom.

5. MIHI umožňuje Zákazníkovi zadať Objednávku prostredníctvom Webovej stránky v nasledujúcom poradí:

a) Zákazník pridá vybraný(é) výrobok(y) do nákupného košíka a potom prejde na objednávkový formulár;

b) Zákazník, ktorý má účet, potvrdzuje v objednávkovom formulári platnosť údajov potrebných na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy. Zákazník, ktorý nemá Účet, musí samostatne vyplniť v Objednávkovom formulári svoje údaje potrebné na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy. Uvedenie neaktuálnych alebo nepravdivých údajov Zákazníka môže v každom prípade zabrániť plneniu Kúpnej zmluvy. V Objednávkovom formulári je potrebné, aby Zákazník uviedol nasledovné údaje o Zákazníkovi: meno a priezvisko, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, obec, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a údaje týkajúce sa Kúpnej zmluvy: Výrobok/y, množstvo Výrobku/ov, ak je k dispozícii, druh, farba a veľkosť Výrobku/ov, miesto a spôsob dodania Výrobku/ov, spôsob platby. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj spoločnosť, a ak si vyžiadali faktúru s DPH ako súčasť formulára, aj IČ DPH;

c) Zákazník si vyberie jeden zo spôsobov doručenia poskytovaných spoločnosťou MIHI;

d) Zákazník si zvolí spôsob úhrady Ceny a prípadných ďalších celkových nákladov na plnenie Kúpnej zmluvy uvedený v Objednávkovom formulári;

e) Zákazník odošle spoločnosti MIHI objednávku (predloží ponuku) prostredníctvom funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii na webovej stránke (tlačidlo: "Objednať a zaplatiť"). V prípade Zákazníka, ktorý nemá Účet a predtým neprijal Obchodné podmienky, sa vyžaduje prijatie Obchodných podmienok;

f) pri zadávaní Objednávky má Zákazník až do okamihu stlačenia tlačidla "Objednať a zaplatiť" možnosť opraviť údaje, ktoré sám zadal v paneli "Nákupný košík", a to pridaním alebo odobratím danej položky z nákupného košíka;

g) v závislosti od zvoleného spôsobu platby môže byť zákazník presmerovaný na stránky poskytovateľa platobných služieb tretej strany, aby mohol vykonať platbu.

6. V prípade uzavretia kúpnej zmluvy s použitím iných prostriedkov komunikácie na diaľku:

a) MIHI zašle zákazníkovi e-mail s potvrdením obsahu navrhovanej kúpnej zmluvy;

b) Zákazník zašle MIHI objednávku e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej Zákazník dostal potvrdenie uvedené v odseku 6 písm. a) vyššie;

c) v prípade Zákazníka, ktorý nemá Účet a vopred neprijal Obchodné podmienky, sa vyžaduje prijatie Obchodných podmienok Zákazníkom;

7. V reakcii na objednávku MIHI bezodkladne zašle zákazníkovi automatickú správu na e-mailovú adresu, ktorú zákazník na tento účel uviedol, v ktorej potvrdí prijatie objednávky a začne jej overovanie.

8. Po overení objednávky MIHI bez zbytočného odkladu zašle zákazníkovi na zadanú e-mailovú adresu správu, v ktorej uvedie:

a) potvrdenie o prijatí jednej alebo viacerých jednotlivých ponúk na Výrobky v rámci Objednávky a potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy (prijatie Objednávky v súvislosti s Výrobkami uvedenými v správe) alebo

b) informáciu o tom, že nie je možné prijať všetky ponuky na výrobky predložené v rámci objednávky z dôvodov uvedených v bode V ods. 4 nižšie (neplatenie).

9. Kúpna zmluva je uzavretá po potvrdení ponuky (ponúk), t. j. po prijatí správy uvedenej v odseku 8 písm. a) Zákazníkom, pokiaľ ide o Produkty v nej uvedené. MIHI zašle Zákazníkovi potvrdenie o podmienkach Zmluvy na Zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.

10. Ak nie je možné akceptovať všetky alebo niektoré z ponúk predložených v rámci objednávky, MIHI bude kontaktovať zákazníka, aby:

a) informovať Zákazníka o nemožnosti prijať všetky ponuky predložené v rámci Objednávky na uzavretie Kúpnej zmluvy alebo

b) potvrdiť vôľu Zákazníka pokračovať v Objednávke v časti, v ktorej MIHI súhlasila s prijatím ponúk na uzavretie Kúpnej zmluvy. Zákazník potom môže zrušiť Objednávku v celom rozsahu (v rozsahu všetkých predložených ponúk), čím nie je dotknuté právo Zákazníka na odstúpenie od zmluvy. Zrušenie Objednávky zo strany Zákazníka zbavuje spoločnosť MIHI jej povinnosti splniť Objednávku. V prípade zrušenia Objednávky sa primerane uplatní odsek 11 nižšie.

11. V prípade, že nie je možné prijať ponuku(-y) predloženú(-é) v rámci Objednávky, Kúpna zmluva v súvislosti s Výrobkami uvedenými na Webovej stránke sa neuzatvorí a spoločnosť MIHI bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, vráti platby, ktoré Zákazník uhradil v rozsahu, v ktorom Kúpna zmluva nebola uzatvorená. Ustanovenia článku IX ods. 6 Obchodných podmienok sa uplatňujú primerane.

12. MIHI môže nezávisle od toho informovať zákazníka o stave objednávky, najmä zasielaním správ na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom, SMS správou alebo telefonickým kontaktom.

13. MIHI sa snaží zabezpečiť dostupnosť všetkých výrobkov a plnenie kúpnej zmluvy. V prípade, že plnenie nie je možné, a v iných zákonom vymedzených situáciách sa môžu uplatniť príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka vrátane článkov 493-495 Občianskeho zákonníka, najmä pokiaľ ide o povinnosť bezodkladne vrátiť plnenie Spotrebiteľovi.

14. Celková hodnota Objednávky zahŕňa Cenu, náklady na dopravu a všetky ostatné náklady na voliteľné platené služby, ktoré si zákazník vybral. Spoločnosť MIHI môže počas obdobia, ktoré si zvolí, stanoviť hranicu minimálnej hodnoty Objednávky, pri ktorej je doprava Produktov bezplatná. Zákazník je informovaný o celkovej cene vrátane daní Výrobku, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane nákladov na dopravu, doručenie a poštovné) a iných nákladoch a v prípade, že výšku týchto nákladov nie je možné určiť, o povinnosti ich uhradiť, pri podaní Objednávky, a to aj vtedy, keď Zákazník vyjadrí svoju vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.

15. Akcie platné na webovej stránke alebo v Stacionárnych predajniach sa nekumulujú, pokiaľ ustanovenia Akcie výslovne nestanovujú inak.

 

V. SPÔSOBY PLATBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

1. MIHI poskytuje Zákazníkovi v súlade s ustanoveniami článku II, odsek 22 rôzne spôsoby platby za Kúpnu zmluvu, najmä:

a) na dobierku v čase dodania;

b) bankovým prevodom na bankový účet MIHI;

c) elektronická platba a platba kreditnou kartou prostredníctvom autorizovaných služieb v súlade s informáciami uvedenými na webovej stránke.

d) prostredníctvom virtuálnej peňaženky.

2. Aktuálne možné spôsoby platby sú uvedené na webovej stránke v časti "Spôsoby platby" a vždy na podstránke príslušného produktu. Dostupné spôsoby platby môžu závisieť od spôsobu doručenia, ktorý si Zákazník zvolil.

3. Zúčtovanie transakcií elektronickou platbou a platobnou kartou sa vykonáva podľa výberu zákazníka prostredníctvom autorizovaných služieb.

4. V prípade, že spoločnosť MIHI nedostane platbu od zákazníka, ktorý sa rozhodol zaplatiť vopred, t. j. platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, môže spoločnosť MIHI kontaktovať zákazníka, aby mu pripomenula platbu, a to aj zaslaním e-mailu. Neuskutočnenie platby do 10 dní od prijatia Objednávky bude mať za následok neakceptovanie ponuky Zákazníka v rámci Objednávky a zrušenie Objednávky.

5. Ak si zákazník zvolí platbu na dobierku, je povinný vykonať platbu pri doručení. Odmietnutie prevzatia Výrobku Zákazníkom napriek určeniu dodatočnej primeranej lehoty je podmienkou pre ukončenie Kúpnej zmluvy. Zákazník môže v uvedenej lehote zrušiť Objednávku aj bez akýchkoľvek následkov, čo nemá vplyv na jeho právo odstúpiť od Zmluvy.

6. Pri rezervácii a ďalšom nákupe Produktu platí Zákazník okrem iného prostredníctvom Virtuálnej peňaženky. Finančné prostriedky nahromadené vo Virtuálnej peňaženke sú až do nákupu alebo dodania Produktu výlučným vlastníctvom Zákazníka. Zákazník berie na vedomie a vyhlasuje, že Mihi je oprávnený odpočítať Cenu z Virtuálnej peňaženky podľa čl. 498 a nasl. k.c. Klient udeľuje Mihi plnú moc na vykonanie odpočtu s tým, že obsah čl. 108 k.c. nemá žiadne využitie. Klient je oprávnený kedykoľvek vložiť do svojej Virtuálnej peňaženky vlastné finančné prostriedky, pričom berie na vedomie, že Mihi nie je správcom týchto prostriedkov. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o vrátenie finančných prostriedkov nahromadených vo Virtuálnej peňaženke, ktoré mu budú vrátené najneskôr do 7 pracovných dní. Vyhlásenie o výbere finančných prostriedkov z Virtuálnej peňaženky je možné zaslať buď poštou na adresu sídla spoločnosti Mihi, alebo na e-mailovú adresu: [email protected]. Zákazník zároveň berie na vedomie, že finančné prostriedky nahromadené vo Virtuálnej peňaženke slúžia výlučne na úhradu Produktu. Spoločnosť Mihi doručí Zákazníkovi Produkt spolu s daňovým dokladom.

 

VI. NÁKLADY, SPÔSOBY A DÁTUM DODANIA VÝROBKU

1. Doručenie Výrobku je možné na území Poľskej republiky, a to v rozsahu uvedenom vždy v záložke "Spôsoby doručenia" na Webovej stránke a vždy na podstránke daného Výrobku.

2. Dodanie Výrobku Zákazníkovi je spoplatnené, ak kúpna zmluva neustanovuje inak. Náklady na doručenie Produktu sú Zákazníkovi uvedené v záložke "Spôsoby doručenia" na Webovom sídle a vždy na podstránke príslušného Produktu, a to aj v čase, keď Zákazník vyjadruje svoju vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou. MIHI v zásade sprístupňuje Zákazníkovi, s výhradou ustanovení článku II, odsek 22, najmä nasledujúce spôsoby dodania Produktu:

a. Poštová zásielka, poštová zásielka;;

b. doručenie kuriérom, dobierka;

c. Skrinky na balíky InPost.

3. Dostupné spôsoby doručenia môžu závisieť od spôsobu platby zvoleného zákazníkom.

4. Celkový čas čakania zákazníka na dodanie Výrobku (dodacia lehota) pozostáva z času, ktorý MIHI potrebuje na prípravu Objednávky na odoslanie, a času, ktorý dopravca potrebuje na doručenie Výrobku.

5. Lehota na dodanie Výrobku Zákazníkovi je maximálne 7 pracovných dní, pokiaľ nie je v popise príslušného Výrobku alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. Ak je Objednávka podaná na viacero Produktov s rôznymi dodacími lehotami v rovnakom čase, za dodaciu lehotu sa považuje najdlhšia uvedená lehota, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 7 Pracovných dní.

6. Čas, za ktorý MIHI pripraví Objednávku na odoslanie, je vždy uvedený na podstránke príslušného Výrobku a počíta sa od dátumu (začiatku dodacej lehoty):

a. pripísanie na bankový účet alebo zúčtovací účet MIHI - v prípade, že si Zákazník zvolil platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou

b. uzavretie kúpnej zmluvy - ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku.

7. Vyššie uvedený čas je potrebné navýšiť o čas doručenia Výrobku daným dopravcom, ktorý závisí od Zákazníkom zvoleného spôsobu doručenia a je vždy uvedený na podstránke daného Výrobku a v záložke "Spôsoby doručenia" na Webovej stránke.

 

VII. REKLAMÁCIA VÝROBKU

1. Základ a rozsah zodpovednosti spoločnosti MIHI voči zákazníkovi, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka), sú uvedené v ustanoveniach zákona o občianskom zákonníku, najmä v § 556 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.

2. Na výrobky zobrazené na webovej stránke sa môže vzťahovať záruka výrobcu alebo distribútora. Podrobné podmienky záruky a jej trvanie sú potom uvedené v záručnom liste vydanom ručiteľom a priloženom k výrobku.

3. MIHI je povinná poskytnúť zákazníkovi výrobok bez vád.

4. Reklamáciu môže zákazník podať napríklad písomne na adresu MIHI s označením "Reklamácia". Ak sa reklamácia týka Výrobku, je zvyčajne vhodné doručiť ju spoločnosti MIHI spolu so žiadosťou, aby spoločnosť MIHI mohla Výrobok preskúmať a na žiadosť odpovedať. Podrobnosti o spôsoboch, ktoré spoločnosť MIHI sprístupnila Zákazníkovi na bezplatné doručenie Výrobku v súvislosti s reklamáciou, nájdete v rámci Webovej stránky v časti "Reklamácie".

5. Ak má predaný výrobok vadu, zákazník môže:

a) podať vyhlásenie o znížení Ceny alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pokiaľ MIHI nevymení vadný Výrobok za bezchybný alebo neodstráni vadu okamžite a bez nadmerných ťažkostí pre Zákazníka. Znížená cena bude v takom pomere k Zmluvnej cene, v akom zostáva hodnota Výrobku s vadou k hodnote Výrobku bez vady. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada Výrobku nepodstatná;

b) požadovať výmenu Výrobku za bezchybný Výrobok alebo odstránenie vady. MIHI je povinná vymeniť vadný Výrobok za bezchybný alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez zbytočných ťažkostí pre Zákazníka s výhradami a podľa pravidiel uvedených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka.

6. Zákazník môže namiesto odstránenia vady navrhnutého spoločnosťou MIHI požadovať výmenu Výrobku za Výrobok bez vady alebo namiesto výmeny Výrobku požadovať odstránenie vady, pokiaľ uvedenie Výrobku do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným spotrebiteľom nie je nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým spoločnosťou MIHI. Pri posudzovaní neprimeranosti nákladov sa berie do úvahy hodnota bezchybného Výrobku, povaha a význam zistenej vady a ťažkosti, ktorým by sa Spotrebiteľ vystavil pri inom spôsobe uspokojenia.

7. Odporúčame, aby Zákazník v popise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu vady; (2) požiadavku na spôsob uvedenia Výrobku do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje reklamujúceho - uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie spoločnosťou MIHI. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných s vynechaním odporúčaného popisu reklamácie.

8. MIHI odpovie na sťažnosť na výrobok bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od jej prijatia. Ak Zákazník požiadal o výmenu veci alebo o odstránenie vady alebo podal vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú sa má cena znížiť, a MIHI na túto žiadosť neodpovedala do 14 dní od jej doručenia, má sa za to, že MIHI žiadosť uznala.

9. Ak je na to, aby spoločnosť MIHI mohla odpovedať na reklamáciu Zákazníka alebo uplatniť práva Zákazníka vyplývajúce zo záruky, potrebné doručiť Výrobok spoločnosti MIHI v súlade s článkom 5612 v spojení s článkom 354 § 2 Občianskeho zákonníka, Zákazník je povinný doručiť Výrobok na náklady spoločnosti MIHI na adresu MIHI Sp. z o.o., Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno, s označením "Reklamácia".

 

VIII. POSTUPY MIMOSÚDNEHO VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A NÁPRAVY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO PRODUKTOM

1. Využívanie mimosúdnych postupov pri vybavovaní sťažností a uplatňovaní nárokov je dobrovoľné

2. Zásady konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov a povinnosti podnikateľov v tejto súvislosti sú samostatne vymedzené v zákone (vrátane najmä zákona z 23. septembra 2016 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, Zbierka zákonov 2016, položka 1823) alebo v predpisoch uplatňovaných príslušnými subjektmi príslušnými na riešenie spotrebiteľských sporov.

3. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má k dispozícii nasledujúce príklady postupov mimosúdneho vybavovania sťažností a nápravy:

a) Zákazník je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd uvedený v článku 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001, č. 4, bod 25 v znení neskorších predpisov), aby vyriešil spor vyplývajúci z uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb alebo Zmluvy o rezervácii;

b) Zákazník je oprávnený požiadať krajského inšpektora obchodnej inšpekcie v súlade s článkom 36 zákona o obchodnej inšpekcii z 15. decembra 2000 (Zbierka zákonov 2001, č. 4, bod 25 v znení neskorších predpisov) o začatie mediačného konania na mimosúdne riešenie sporu medzi Zákazníkom a MIHI;

c) Zákazník môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi Zákazníkom a MIHI, a to aj s využitím bezplatnej pomoci okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Zväz spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov).

d) Zákazník môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR je tiež zdrojom informácií o formách mimosúdneho riešenia sporov, ktoré môžu vzniknúť medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

 

IX. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Zákazník, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady okrem tých, ktoré stanovuje zákon. (čo predstavuje udelenie zmluvného práva na odstúpenie od zmluvy zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi). Na dodržanie lehoty stačí, ak zákazník pred uplynutím uvedeného termínu urobí vyhlásenie na adresu MIHI. Zákazník môže urobiť akékoľvek jednoznačné vyhlásenie, ktorým informuje o svojom odstúpení od kúpnej zmluvy. Vyhlásenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy môže byť urobené napr:

a) písomne na MIHI;

b) e-mailom na adresu [email protected] .

2. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy začína plynúť dňom, keď Zákazník alebo tretia osoba iná ako Zákazníkom určený dopravca prevezme Výrobok, a v prípade Kúpnej zmluvy, ktorá:

a) pozostáva z viacerých Výrobkov, ktoré sa dodávajú oddelene, po dávkach alebo častiach, od prevzatia posledného Výrobku, dávky alebo časti, alebo

b) zahŕňa pravidelné dodávky Výrobkov počas určitého obdobia - od prevzatia prvého Výrobku.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

4. MIHI je povinná vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré Zákazník uhradil, vrátane nákladov na doručenie Výrobku (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý si Zákazník zvolil inak ako najlacnejší bežný spôsob doručenia dostupný na Webovej stránke), a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Zákazníka o odstúpení od zmluvy.

5. MIHI vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník, pokiaľ sa spotrebiteľ výslovne nedohodol na inom spôsobe vrátenia, ktorý zákazníkovi nespôsobí žiadne náklady.

6. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od kúpnej zmluvy, vrátiť výrobok spoločnosti MIHI osobe oprávnenej na prevzatie výrobku, pokiaľ mu spoločnosť MIHI neponúkla, že si výrobok vyzdvihne sama. Na dodržanie lehoty na vrátenie Výrobku (vrátane Výrobkov vykazujúcich známky používania) stačí, ak ho pred uplynutím lehoty zašlete späť na adresu: Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno. Ak je to možné, priložte doklad o kúpe Výrobku.

7. Zákazník je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku, ktoré vznikne v dôsledku používania Výrobku nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.

8. Zákazník znáša len priame náklady na vrátenie výrobku.

9. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, pokiaľ ide o zmluvy: (1) na poskytovanie služieb, ak MIHI vykonala službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom zákazníka, ktorý bol pred začatím poskytovania služby informovaný o tom, že po vykonaní služby MIHI stráca zákazník právo na odstúpenie od zmluvy; (2) pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré MIHI nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) pri ktorých je predmetom plnenia Výrobok, ktorý nie je prefabrikovaný, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa; (4) pri ktorých je predmetom plnenia Výrobok podliehajúci skaze alebo Výrobok s krátkou dobou trvanlivosti; (5) v ktorých predmet plnenia tvorí Výrobok dodávaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený; (6) v ktorých predmet plnenia tvoria Výrobky, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami; (7) pri ktorých sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení Kúpnej zmluvy, ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré MIHI nemá vplyv; (8) pri ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal MIHI, aby k nemu prišla na naliehavú opravu alebo údržbu; ak MIHI poskytne ďalšie služby okrem tých, ktoré si spotrebiteľ vyžiadal, alebo dodá iné Výrobky ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s ďalšími službami alebo Výrobkami; (9) pri ktorých sú predmetom plnenia zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy dodávané v zapečatených obaloch, ak boli obaly po dodaní otvorené; (10) na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom; (11) uzavretých prostredníctvom verejnej dražby; (12) na plnenie ubytovacích služieb iných ako na účely bývania, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, služieb súvisiacich s voľným časom, zábavou, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený deň alebo obdobie plnenia; (13) na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako MIHI informovala spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

10. Máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní bez uvedenia dôvodu a v prípade zmluvy uzavretej počas nevyžiadanej návštevy v mieste bydliska alebo bežného pobytu spotrebiteľa, alebo zájazdu do 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa nákupu a v prípade zmluvy uzavretej počas nevyžiadanej návštevy v mieste bydliska alebo bežného pobytu spotrebiteľa alebo výletu po 30 dňoch odo dňa nákupu. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete použiť vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy: V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejšie nami ponúkané bežné doručenie), a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým platobným prostriedkom, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade vám v dôsledku takéhoto vrátenia peňazí nevzniknú žiadne poplatky.

X. LICENCIA

1. Výhradné práva na obsah, ktorý MIHI alebo jej partneri sprístupnili/umiestnili na webovej stránke, najmä autorské práva, názov webovej stránky (ochranná známka), grafické prvky webovej stránky, softvér (vrátane aplikácie) a práva na databázy sú chránené zákonom a patria MIHI alebo subjektom, s ktorými MIHI uzavrela príslušné zmluvy. Zákazník je oprávnený bezplatne používať vyššie uvedený Obsah vrátane Aplikácie, ako aj používať Obsah zverejnený v súlade so zákonom a už šírený inými Zákazníkmi na Webovej stránke, ale len v rozsahu svojho osobného použitia a výlučne na riadne používanie Webovej stránky, a to na celom svete. Použitie Obsahu vrátane Aplikácie v akomkoľvek inom rozsahu je prípustné len s výslovným predchádzajúcim súhlasom oprávneného subjektu, a to písomne pod hrozbou neplatnosti.

2. Zákazník zverejnením akéhokoľvek obsahu, najmä grafických prvkov, komentárov, názorov alebo vyjadrení v Účte alebo na inom mieste Webovej stránky, na Webovej stránke (vrátane prostredníctvom Aplikácie) udeľuje MIHI nevýhradnú a bezplatnú licenciu na používanie, zaznamenávanie do počítačovej pamäte, úpravu, vymazanie, pridávanie, verejné predvádzanie, verejné zobrazovanie, reprodukciu a šírenie (najmä na internete) takéhoto obsahu na celom svete. Toto právo zahŕňa právo udeľovať sublicencie v rozsahu odôvodnenom plnením Rezervačnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane fungovania a rozvoja webovej stránky), ako aj oprávnenie vykonávať sám alebo s pomocou tretích osôb vedľajšie práva na vývoj, adaptáciu, zmenu a preklad diela v zmysle zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom zo 4. februára 1994. V rozsahu, v akom objednávateľ nie je oprávnený udeliť licencie uvedené v tomto odseku 2, sa objednávateľ zaväzuje získať takéto zodpovedajúce licencie pre MIHI.

3. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia je aplikácia predmetom autorských práv spoločnosti MIHI. 4. Po inštalácii Aplikácie do mobilného zariadenia Zákazníka MIHI udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie vrátane reprodukcie Aplikácie výlučne v súvislosti s jej stiahnutím do mobilného zariadenia a inštaláciou a spustením Aplikácie v mobilnom zariadení Zákazníka. Zákazník môže nainštalovať Aplikáciu na ľubovoľný počet mobilných zariadení Zákazníka, avšak na jednom mobilnom zariadení môže byť nainštalovaná len jedna kópia Aplikácie.

4. Zákazník nie je oprávnený najmä prekladať, upravovať, meniť usporiadanie alebo vykonávať akékoľvek iné zmeny aplikácie vrátane jej zdrojového kódu, s výnimkou prípadov povolených zákonom, a nie je oprávnený používať aplikáciu na ziskové účely.

 

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje zákazníka spracúva MIHI ako prevádzkovateľ osobných údajov.

2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na zriadenie účtu, používanie určitých elektronických služieb alebo na uzavretie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o rezervácii.

3. MIHI používa vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov.

4. Osobné údaje Zákazníka sprístupnené na Webovej stránke alebo získané na základe aktivity Zákazníka na internete a v Stacionárnych predajniach, alebo získané prostredníctvom Aplikácie, bude MIHI spracovávať na konkrétne vymedzené účely uvedené v jednotlivých formulároch na Webovej stránke a podrobne popísané v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Webovej stránke.

5. Zákazník má spravidla v závislosti od používania konkrétnych funkcií právo podať sťažnosť orgánu príslušnému na ochranu osobných údajov, právo namietať, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov.

6. Ďalšie vysvetlenia týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené v "Zásadách spracovania osobných údajov", ktoré sú k dispozícii na webovej stránke.

 

XII. UKONČENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A ZMENA PODMIENOK

1. Spoločnosť MIHI môže kedykoľvek vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenčnú zmluvu udelenú podľa článku X Obchodných podmienok so Zákazníkom s jednomesačnou výpovednou lehotou zo závažných dôvodov, ktorými sa rozumejú (uzavretý katalóg):

a) zmena právnych predpisov upravujúcich poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami zo strany MIHI, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v zmluve uzatvorenej medzi Zákazníkom a MIHI, alebo zmena výkladu uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, rozhodnutí, odporúčaní alebo pokynov orgánov alebo inštitúcií príslušných v danej oblasti;

b) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácie technických požiadaviek uvedených v týchto podmienkach);

c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky, a to zavedením nových, úpravou alebo zrušením existujúcich funkcií alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú Podmienky, zo strany MIHI.

2. MIHI zasiela svoje vyjadrenie v zmysle odseku 1 vyššie na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri vytváraní Účtu alebo Rezervácii, alebo ak MIHI nemá e-mailovú adresu Zákazníka, v rámci oznámení v Aplikácii.

3. MIHI môže vypovedať Zákazníkovu Zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenčnú zmluvu udelenú podľa článku X Obchodných podmienok s výpovednou lehotou sedem dní alebo odoprieť Zákazníkovi ďalšie právo používať Webovú stránku (vrátane prostredníctvom Aplikácie) a vykonávať Rezervácie a môže obmedziť Zákazníkovi prístup k niektorému alebo celému Obsahu, a to zo závažných dôvodov, t. j. v prípade hrubého porušenia týchto Obchodných podmienok Zákazníkom, t. j. v situáciách, keď Zákazník (uzavretý katalóg) porušuje ustanovenia článku II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j týchto Obchodných podmienok.

4. MIHI si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb (a následne vymazať účet), ak účet zákazníka zostane neaktívny po dobu najmenej 3 rokov.

5. Zákazník, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie vyššie uvedeného odseku 3, môže používať webovú stránku po tom, ako kontaktuje spoločnosť MIHI a získa od nej súhlas na ďalšie používanie webovej stránky.

6. Obchodné podmienky a prílohy k obchodným podmienkam predstavujú vzor zmluvy v zmysle § 384 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

7. Spoločnosť MIHI môže zmeniť tieto Obchodné podmienky (s výnimkou bodu XIII Obchodných podmienok, ktorý sa vzťahuje na Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, a ktorý môže byť kedykoľvek zmenený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov) v prípade, že nastane aspoň jeden z nasledujúcich dôležitých dôvodov uvedených nižšie:

a) zmena právnych predpisov, ktorými sa riadi predaj Produktov alebo poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami zo strany MIHI, ktorá má vplyv na vzájomné práva a povinnosti stanovené v zmluve uzatvorenej medzi Zákazníkom a MIHI, alebo zmena výkladu uvedených právnych predpisov v dôsledku súdnych rozhodnutí, rozhodnutí, odporúčaní alebo odporúčaní orgánov alebo inštitúcií príslušných v danej oblasti;

b) zmena spôsobu poskytovania služieb výlučne z technických alebo technologických dôvodov (najmä aktualizácie technických požiadaviek uvedených v týchto podmienkach);

c) zmena rozsahu alebo poskytovania služieb, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia týchto obchodných podmienok, a to zavedením nových, úpravami.

8. V prípade zmeny Obchodných podmienok MIHI sprístupní konsolidované znenie Obchodných podmienok zverejnením na Webovom sídle a prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú Klientom pri uzatváraní Zmluvy o poskytovaní služieb, čo Zmluvné strany považujú za uvedenie informácie o zmene do prostriedkov elektronickej komunikácie takým spôsobom, aby sa Klient mohol oboznámiť s jej obsahom. Ak MIHI nedisponuje e-mailovou adresou Klienta - správa o zmene Obchodných podmienok bude Klientovi oznámená v rámci notifikácií v aplikácii.

9. Zmena zmluvných podmienok nadobúda účinnosť 14 dní odo dňa odoslania informácie o zmene. 10. V prípade Zákazníkov, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb, t. j. ktorí majú Účet, majú právo vypovedať Zmluvu o poskytovaní služieb do 14 dní odo dňa oznámenia o zmene Podmienok. Zmena Obchodných podmienok nemá význam pre Zmluvy o poskytovaní služieb, Rezervačné zmluvy a Kúpne zmluvy, ktoré Zákazník a MIHI uzavreli pred zmenou Obchodných podmienok.

 

XIII. PREDPISY PRE ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI.

1. Tento článok Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia v ňom obsiahnuté sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

2. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže spoločnosť MIHI vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenčnú zmluvu udelenú podľa článku X Podmienok s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním vyhlásenia v tomto zmysle zákazníkovi v akejkoľvek forme.

3. MIHI má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 30 dní od jej uzavretia. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa v tomto prípade môže uskutočniť bez uvedenia dôvodu a nezakladá žiadne nároky Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, voči MIHI.

4. Spoločnosť MIHI ani jej zamestnanci, splnomocnení zástupcovia a agenti nezodpovedajú zákazníkovi, jeho subdodávateľom, zamestnancom, splnomocneným zástupcom alebo agentom za akúkoľvek škodu vrátane ušlého zisku, pokiaľ škodu nespôsobili úmyselne.

5. Vždy, keď sa preukáže zodpovednosť spoločnosti MIHI, jej zamestnancov, oprávnených zástupcov alebo splnomocnencov, je táto zodpovednosť voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jej právny základ, obmedzená v rámci jednej pohľadávky na sumu 1 000 (tisíc) PLN.

6. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi MIHI a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, budú predložené súdu príslušnému podľa sídla MIHI.

7. Pokiaľ ide o zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, spoločnosť MIHI môže kedykoľvek zmeniť a doplniť zmluvné podmienky na základe všeobecne platných právnych predpisov.

 

XIV. OBLICZANIE KOSZTÓW TOWARÓW I FAKTUR

1. Všetky ceny tovaru sú uvedené v EUR a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH). Náš algoritmus výpočtu je založený na určení celkovej fakturovanej sumy (Brutto), ktorá je súčtom nákladov na všetky položky v objednávke, už vrátane DPH. Na základe celkovej fakturovanej sumy (Brutto) vypočítame celkové náklady na tovar bez dane (Netto) a výšku dane z pridanej hodnoty (DPH). Pri tomto výpočte sa používa sadzba DPH stanovená zákonom. Upozorňujeme, že v dôsledku zaokrúhľovania a osobitostí výpočtu môže dôjsť k drobným rozdielom (na úrovni centov) medzi celkovou cenou tovaru (Netto) a celkovou fakturovanou sumou (Brutto) zníženou o sumu DPH. Tieto rozdiely sú matematicky odôvodnené a nemajú vplyv na konečnú cenu objednávky.

 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Nariadenia nadobudnú účinnosť 25. marca 2023. Doterajšie predpisy strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti ustanovení tohto nariadenia.

2. Zmluvy uzatvorené spoločnosťou MIHI sa uzatvárajú v poľskom jazyku.

3. Evidencia, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie podstatných ustanovení uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb sa uskutočňuje zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom.

4. Evidencia, zabezpečenie, sprístupnenie a potvrdenie podstatných ustanovení uzavretej kúpnej zmluvy zákazníkovi sa uskutočňuje zaslaním e-mailu s potvrdením objednávky a priložením špecifikácie objednávky a daňového dokladu o kúpe k zásielke obsahujúcej výrobok. Obsah Kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v informačnom systéme webovej stránky.

5. MIHI poskytuje technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu bezpečnostného rizika funkcií alebo služieb poskytovaných na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Používanie Elektronických služieb zahŕňa typické riziká týkajúce sa prenosu údajov prostredníctvom internetu, ako je ich šírenie, strata alebo prístup neoprávnených osôb.

6. MIHI vás informuje, že používanie webovej stránky prostredníctvom webového prehliadača alebo aplikácie, vrátane odosielania rezervácií, môže byť spojené s potrebou vynaložiť náklady na internetové pripojenie (poplatok za prenos dát) alebo náklady na telefónne pripojenie podľa tarifného balíka poskytovateľa služieb, ktorý zákazník využíva.

7. Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov) a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platného práva.

8. Rozhodným právom je poľské právo. Voľba poľského práva na základe týchto Obchodných podmienok nezbavuje Spotrebiteľa ochrany, ktorá mu je poskytovaná na základe ustanovení, ktoré nemôžu byť vylúčené zmluvou medzi MIHI a Spotrebiteľom podľa práva, ktoré by bolo uplatniteľné podľa príslušných predpisov v prípade absencie voľby.

 

Prihlásiť sa


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.