POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Based on Article 13(1) and (2) and Article 14(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/56/ EC (hereinafter: "GDPR") applicable as of 25 May 2018, we inform you about the manner and purpose we process your personal data (hereinafter: "data"), as well as your data protection rights.

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și pe cine puteți contacta?

The controller of your data is Mihi Sp. z o.o. (hereinafter referred to as the "Company"), which can be contacted: in writing by addressing correspondence to: Mihi Sp. z o.o., ul. Modlińska 6A/224; 03-216 Warsaw, Poland, by e-mail, at: [email protected]

The Company has designated a Data Protection Officer, who can be contacted in writing by directing correspondence to: Mihi Sp. z o.o., ul. Modlińska 6A/224; 03-216 Warsaw, with the notation: "Data Protection Officer" and by e-mail at: [email protected]

2. De ce, în ce scop și pe ce bază legală prelucrăm datele dumneavoastră?

Prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu prevederile GDPR și cu legislația poloneză privind protecția datelor. Facem acest lucru deoarece îndeplinim: obligații contractuale și luăm măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR], obligații legale [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR], sarcini care servesc interesul public [articolul 6 alineatul (1) litera (e) din GDPR].

Ce înseamnă acest lucru?

Data is processed for the purpose of carrying out the activity, entering into or performing the contract in relation to which it has been provided to the Company, for example, for the recruitment process, the establishment of a relationship under an agency, intermediation, cooperation or other commercial contract, depending on the circumstances.The data is processed in order for the Company to carry out its business activities and provide other services in the performance of contracts concluded with customers or employees, or for the performance of activities carried out at the customer's request before or in connection with the conclusion of the contract. If necessary, we will process your data in order to fulfil the requirements imposed by, among others, the above-mentioned regulations. Your data may furthermore be processed for purposes such as: the performance of obligations in accordance with tax legislation, social security obligations. Furthermore, it is relevant that: we process your data, if necessary, for purposes arising from legitimate interests pursued by the Company or a third party (Article 6(1)(f) GDPR). 

3. Cu cine putem face schimb de date?

Datele pot fi partajate cu alți destinatari în vederea executării unui contract cu dumneavoastră, pentru a respecta o obligație legală care revine Companiei, pe baza consimțământului dumneavoastră sau în scopuri care decurg din interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. Destinatarii pot fi, în special: angajații autorizați ai Societății și alte persoane care acționează sub autoritatea Societății. Datele sunt transferate, de asemenea, către entități care prelucrează date în numele Societății și către persoane care acționează sub autoritatea acestora, prin care aceste entități prelucrează datele în baza unui contract cu Societatea și numai în conformitate cu instrucțiunile Societății și sub rezerva secretului profesional și de asigurare (adică obligații specifice de protecție a informațiilor în conformitate cu legislația relevantă). Entitățile care îndeplinesc sarcini pentru și în numele Societății includ entitățile care furnizează servicii, în special în domeniile bancar, IT, colectare de creanțe, juridic, asigurări (inclusiv medierea în asigurări), agenție, brokeraj și marketing.

4. Datele dumneavoastră vor fi transferate într-o țară terță (în afara Uniunii Europene)?

Datele pot fi transferate către destinatari din țări din afara Uniunii Europene ("țări terțe"): dacă acest lucru este necesar pentru executarea unui contract încheiat între dumneavoastră și Societate sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui astfel de contract în vederea încheierii acestuia, în cadrul utilizării de către Societate a infrastructurii IT (stocare în cloud, e-mail). În cazul în care prelucrarea implică transferul de date în afara Uniunii Europene, acest transfer va avea loc utilizând Clauzele Contractuale Standard sau reglementările Privacy Shield aprobate de Comisia Europeană, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform cerințelor legale. În alte situații, datele dvs. pot fi transferate către țări terțe în cazurile indicate în GDPR. Puteți obține o copie a datelor transferate către o țară terță, făcând o astfel de cerere către responsabilul cu protecția datelor. transferul de date către o țară terță poate avea loc și cu consimțământul dumneavoastră. În consecință, datele dvs. vor fi transferate către o țară terță în temeiul articolului 49 alineatul (1) litera (a) și al articolului 49 alineatul (1) litera (b) din RGPD.

Datele pot fi transferate către destinatari din țări din afara Uniunii Europene ("țări terțe"): dacă acest lucru este necesar pentru executarea unui contract încheiat între dumneavoastră și Societate sau pentru a lua măsuri înainte de încheierea unui astfel de contract în scopul încheierii unui astfel de contract, ca parte a utilizării de către Societate a infrastructurii IT (stocare în cloud, e-mail). De asemenea, sunteți de acord cu transferul de date cu caracter personal către furnizorii de produse și servicii ai Mihi, cum ar fi GLS, InPost, et al.

5. Cât timp vor fi prelucrate (stocate) datele dumneavoastră?

Datele dvs. vor fi prelucrate pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile prelucrării indicate la pct. 2, și anume. : în ceea ce privește îndeplinirea contractului încheiat cu Societatea - până la îndeplinirea acestuia, iar după acest moment pentru perioada impusă de lege sau pentru îndeplinirea unor potențiale pretenții, în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor legale care revin Societății în legătură cu desfășurarea activităților sale comerciale și îndeplinirea contractelor încheiate - până la îndeplinirea acestor obligații de către Societate, în ceea ce privește prelucrarea efectuată exclusiv pe baza consimțământului, până la ștergerea imediată a datelor, efectuată pe baza cererii dumneavoastră, până la îndeplinirea intereselor legitime ale Societății care constituie baza unei astfel de prelucrări sau până când vă opuneți unei astfel de prelucrări, cu excepția cazului în care există motive legitime pentru prelucrarea ulterioară.

6. Ce drepturi aveți pentru a vă asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în mod corespunzător?

Aveți dreptul: de a solicita accesul la datele dumneavoastră, precum și de a solicita rectificarea, restricționarea sau ștergerea datelor dumneavoastră, de a retrage, în orice moment, consimțământul pe care l-ați acordat anterior pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în măsura în care se referă la acest consimțământ, cu condiția ca retragerea consimțământului dumneavoastră să nu afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia, de a solicita portabilitatea datelor pe care le-ați furnizat Societății care sunt prelucrate în scopul încheierii și executării unui contract sau care sunt prelucrate pe baza consimțământului.Portabilitatea constă în primirea de către dvs. a datelor dvs. de la Societate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat, precum și în dreptul de a le trimite către un alt operator de date, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.Permisiunea nu se aplică datelor care reprezintă un secret de afaceri al Societății, de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, care în Republica Polonă este Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă legea, inclusiv GDPR.În plus, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. de către Societate: din motive legate de situația dvs. particulară, în cazul în care Societatea prelucrează datele în scopuri care decurg din interese legitime [articolul 21 alineatul (1) din RGPD], în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri în scopuri de marketing, în măsura în care prelucrarea este legată de marketingul direct [articolul 21 alineatul (2) din RGPD]. Pentru a vă îndeplini dreptul, Societatea poate solicita informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

7. Aveți obligația de a furniza date?

În măsura în care prelucrarea datelor dvs. are loc pentru a efectua activitățile solicitate sau pentru a încheia și executa un contract cu societatea, furnizarea datelor dvs. este o condiție pentru efectuarea activităților solicitate sau pentru încheierea acestui contract. Furnizarea datelor este voluntară, dar este necesară pentru a efectua activitățile solicitate sau pentru a încheia și executa un contract cu Societatea. Pentru ca noi să putem îndeplini aceste activități sau obligații, reglementările prevăd că trebuie să ne furnizați informațiile sau documentația necesară și să ne notificați imediat orice modificare. În cazul în care nu furnizați Societății informațiile sau documentația necesară, Societatea nu va putea desfășura activitățile solicitate sau încheia și executa contracte și efectua servicii.

8. De unde obținem datele dumneavoastră și care sunt categoriile de date?

Majoritatea datelor prelucrate de către companie provin direct de la partea interesată, în special de la client, angajat.

9. Ce nivel de luare automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, folosim?

Prelucrarea datelor dvs. poate fi efectuată prin mijloace automatizate, ceea ce poate implica luarea automată a deciziilor. Verificarea se efectuează pe baza unui set definit de reguli și algoritmi, în conformitate cu un proces de testare, dacă există, descris și aprobat de către Societate.Autentificare


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.