VILKÅR OG BETINGELSER FOR MIHI-WEBSTEDET PRÆAMBEL

ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER FOR MIHI-WEBSTEDET

Denne ændring er foretaget som følge af tilføjelsen af nye punkter til vilkårene og betingelserne, som ikke vil påvirke eksisterende brugere og kunder hos Mihi Sp. z o.o.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR MIHI-WEBSTEDET

FORORD

Den version, der er gældende fra den 25. marts 2023.

MIHI-webstedet tager hensyn til forbrugernes rettigheder. Forbrugeren kan ikke give afkald på de rettigheder, som loven giver ham. Aftalevilkår, der er mindre gunstige for forbrugeren end vilkårene i loven om forbrugerrettigheder, er ugyldige, og vilkårene i loven om forbrugerrettigheder gælder i stedet. Derfor har disse vilkår og betingelser ikke til formål at udelukke eller begrænse forbrugernes rettigheder i henhold til ufravigelige lovbestemmelser, og eventuelle tvivlsspørgsmål skal fortolkes til fordel for forbrugeren. I tilfælde af utilsigtet uoverensstemmelse mellem vilkårene i disse vilkår og betingelser og de ovennævnte vilkår har disse vilkår forrang, og MIHI skal anvende dem. Disse vilkår og betingelser gælder kun for forbrugeren og gælder ikke for iværksættere.

I. GENERELLE BESTEMMELSER

1. Webstedet på internetadressen www.mihi.care (herunder undersider og bogmærker på den angivne internetadresse) drives på vegne af MIHI af MIHI Sp. z o.o. med hjemsted i Warszawa, ul. ModliÅska 6A/224; 03-216 Warszawa, registreret i registret over iværksættere, der føres af distriktsdomstolen for hovedstaden Warszawa i Warszawa, 14. handelsafdeling i det nationale domstolsregister, under KRS-nummer 0000972725, NIP 5242940809;

2. Brugen af webstedet kræver, at den terminal og det IKT-system, som kunden anvender, opfylder de tekniske krav.

3. Disse vilkår og betingelser er rettet til både forbrugere og ikke-forbrugerkunder, der bruger hjemmesiden, elektroniske tjenester eller indgår reservationsaftaler (med undtagelse af punkt XIII i vilkårene og betingelserne, som udelukkende er rettet til ikke-forbrugerkunder).

4. Accept af Vilkår og betingelser er frivillig, men er nødvendig for at oprette en konto eller for at kunden kan foretage en reservation eller bestilling.

5. De oplysninger, der præsenteres på hjemmesiden eller, hvis muligheden for at foretage en reservation/bestilling ved hjælp af andre fjernkommunikationsmidler er til rådighed, en e-mail, der bekræfter modtagelsen af reservationen/bestillingen, udgør kun en opfordring til at indgå en kontrakt i henhold til artikel 71 i den civile lovbog, som MIHI retter til kunderne, og ikke et tilbud i henhold til den civile lovbog.

6. Når følgende sætninger med store bogstaver anvendes i det følgende afsnit af vilkårene og betingelserne, skal de forstås i den betydning, der er angivet nedenfor, medmindre sammenhængen for deres anvendelse klart viser noget andet:

a) APPLIKATION - software (mobilapplikation), som MIHI stiller til rådighed for kunden, og som er beregnet til at blive installeret på kundens mobile enhed, og som bl.a. gør det muligt at bruge en del af hjemmesidens funktionalitet uden at skulle åbne en webbrowser. Bestemmelserne i vilkårene og betingelserne vedrørende applikationen gælder fra det tidspunkt, hvor MIHI stiller applikationen til rådighed i de mobilapplikationsbutikker, der er angivet i stk. II stk. 14 i vilkårene og betingelserne og afhængigt af dens yderligere tilgængelighed og udviklede funktionaliteter;

b) MIHI - selskabet MIHI Sp. z o.o. med hjemsted i Warszawa, ul. ModliÅska 6A/224; 03-216 Warszawa, opført i registret over iværksættere, der føres af distriktsdomstolen for hovedstaden Warszawa i Warszawa, 14. handelsafdeling i det nationale domstolsregister, under KRS-nummer 0000972725, NIP 5242940809;

c) PRIS - fastsat i polske zloty eller i en anden valuta af det bruttovederlag (inklusive skat), som MIHI skal betale for overdragelse af ejendomsretten til produktet til kunden i overensstemmelse med salgsaftalen. Prisen omfatter ikke leveringsomkostningerne, medmindre andet fremgår af de kontraktvilkår, der anvendes af butikken;

d) ARBEJDSDAG - en dag fra mandag til fredag med undtagelse af helligdage;

e) erhvervsarbejdsdag - en dag fra mandag til fredag;

f) PASSWORD - en sekvens af alfanumeriske tegn, der er nødvendige for autentificering ved adgang til kontoen, og som kunden angiver ved oprettelsen af kontoen. Registrering af kontoen kræver, at adgangskoden gentages to gange for at gøre det muligt at opdage og rette eventuelle fejl. Kunden er forpligtet til at holde kodeordet strengt fortroligt (og ikke videregive det til tredjemand). MIHI giver kunden mulighed for at ændre adgangskoden;

g) KLIENT - en enkeltperson eller en person, der handler gennem en autoriseret person. Hvis KUNDEN er en fysisk person med begrænset retsevne, er KUNDEN forpligtet til at indhente et juridisk gyldigt samtykke fra sin juridiske repræsentant til at indgå servicekontrakten/reservationskontrakten, salgskontrakten og til at fremlægge et sådant samtykke på enhver anmodning fra MIHI; hvorved kontrakter, der indgås på webstedet, som hovedregel har karakter af kontrakter, der almindeligvis indgås for mindre dagligdags anliggender;

h) CIVILCODE - loven om civilret af 23. april 1964 (lovtidende 2014, § 121 med ændringer);

i) FORBRUGER - en person, der foretager en juridisk transaktion med en iværksætter, som ikke er direkte forbundet med dennes kommercielle eller erhvervsmæssige aktivitet;

j) KONTO - elektronisk tjeneste, et sæt ressourcer i MIHIs IKT-system, der er markeret med et individuelt navn (login) og et password, som kunden har oplyst, og som giver kunden mulighed for at bruge yderligere funktioner/services. Kunden får adgang til Kontoen ved hjælp af Login og Adgangskode. Kunden logger ind på sin konto efter at have registreret sig på webstedet. Kontoen giver mulighed for registrering og lagring af oplysninger om Kundens adresseoplysninger med henblik på forsendelse af Produkter, sporing af status for Ordrer og Reservationer, adgang til historikken for Ordrer og Reservationer og andre tjenester, der stilles til rådighed af MIHI;

k) INDKØBSKURVEN - en tjeneste, der stilles til rådighed for enhver kunde, der bruger hjemmesiden, og som består i at gøre det muligt nemt at foretage en reservation eller afgive en ordre på et eller flere produkter, indtaste rabatkoder, der giver mulighed for prisreduktion efter de principper, der er defineret i separate kontrakter/forordninger, vise en oversigt over prisen på de enkelte produkter og alle produkterne samlet (herunder eventuelle forsendelsesomkostninger), vise den forventede leveringsdato for produkterne Indkøbskurven samler reservationer og tilbud om at indgå en købsaftale, som kunden har afgivet. Det er muligt at afgive mere end ét tilbud om en Salgskontrakt inden for én Reservation/ordre i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er angivet i Vilkår og betingelser;

l) LOGIN - Kundens e-mail-adresse, der er angivet på webstedet, når der oprettes en konto;

m) NEWSLETTER - en elektronisk tjeneste, der gør det muligt for de kunder, der bruger den, at modtage regelmæssig information fra MIHI, især om produkter, hjemmesiden, herunder nyheder og kampagner, til den e-mailadresse eller det telefonnummer, som kunden har oplyst, med kundens udtrykkelige samtykke. De vilkår og betingelser for nyhedsbrevet, der er indeholdt i Vilkår og betingelser, vil gælde fra det øjeblik, hvor MIHI aktiverer tilgængeligheden af nyhedsbrevstjenesten;

n) MIHI PARTNER - en fysisk eller juridisk enhed, der er forretningsmæssigt, organisatorisk eller finansielt forbundet med MIHI;

o) PRODUKT - en tilgængelig løsøregenstand på webstedet, som er genstand for en salgskontrakt mellem kunden og MIHI mod betaling af en pris eller genstand for en reservation. Alle Produkter, der præsenteres på Hjemmesiden, er helt nye;

p) PROMOTIONER - særlige salgsbetingelser eller serviceydelser, reguleret på de vilkår og betingelser, der er angivet på hjemmesiden, som MIHI tilbyder på et bestemt tidspunkt, og som kunden kan bruge på de vilkår og betingelser, der er angivet heri (som f.eks. en reduktion af prisen eller forsendelsesomkostningerne);

q) VIRTUAL WALLET - kundens egne midler, der er akkumuleret på webstedet og ejes af kunden.

r) Vilkår og betingelser/serviceaftale - dette dokument, der fastlægger reglerne for indgåelse af reservations- og salgskontrakter og reglerne for levering og brug af de tjenester, som MIHI stiller til rådighed for kunderne via hjemmesiden. Vilkårene og betingelserne definerer Kundens og MIHIs rettigheder og forpligtelser. Med hensyn til elektronisk leverede tjenesteydelser er disse bestemmelser de bestemmelser, der er omhandlet i artikel 8 i loven af 18. juli 2002 om levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej (lovtidende nr. 144 af 2002, punkt 1204, med senere ændringer). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne og den markedsføringsplan, der findes på webstedet www.mihi.care , har markedsføringsplanen forrang i anvendelsen;

s) RESERVATION - en viljeerklæring fra Kunden, der foretages via hjemmesiden, og som sigter direkte mod indgåelse af en reservationskontrakt med angivelse af produkttype og -antal og andet indhold, der er fastsat i loven og vilkårene og betingelserne. En reservation udgør ikke en forpligtelse for MIHI, kunden eller tredjeparter (herunder MIHI-partnere) til at indgå en reservationskontrakt eller en salgskontrakt;

t) INTERNETTJENESTE - platformen for Kundens reservationer og for levering af tjenester leveret af MIHI, som drives af MIHI og udgør en gruppe af indbyrdes forbundne websteder, der er tilgængelige på følgende webadresse: www.mihi.care og også via Applikationen;

u) INDHOLD/INDHOLD - tekst-, grafik- eller multimedieelementer (f.eks. oplysninger om produkter, billeder af produkter, reklamevideoer, beskrivelser, kommentarer), herunder værker i henhold til loven om ophavsret og beslægtede rettigheder og billeder af enkeltpersoner, som henholdsvis MIHI, MIHI's kontrahenter, kunden eller enhver anden person, der bruger webstedet, lægger op og distribuerer på webstedet;

v) RESERVATIONSKONTRAKT - en kontrakt mellem MIHI og kunden, hvorved MIHI forpligter sig til at bekræfte tilgængeligheden af det/de produkt(er), som kunden har angivet som en del af reservationen, og kunden forpligter sig til at afhente produktet/produkterne på et tidspunkt og i en af kunden valgt stationær butik blandt de stationære butikker, som MIHI har præsenteret under reservationen, hvor produktet/produkterne er tilgængeligt(e) på reservationstidspunktet. Reservationskontrakten udgør ikke en salgskontrakt og forpligter hverken MIHI, kunden eller nogen tredjepart (herunder MIHI's partnere) til at indgå den. MIHI forbeholder sig ret til at ændre eller opsige reservationsaftalen på enhver måde uden juridiske konsekvenser for MIHI, medmindre der er indgået en salgsaftale;

w) SALGSKONTRAKT - en salgskontrakt i henhold til den civile lovbog om MIHIs salg til kunden af de produkter, der er angivet i ordren eller reservationsaftalen, mod betaling af prisen plus eventuelle yderligere omkostninger, herunder forsendelsesomkostninger, indgået via webstedet;

x) ELEKTRONISK SERVICE - levering af tjenester elektronisk i henhold til loven om elektroniske tjenester af 18. juli 2002 (lovtidende 2002, nr. 144, paragraf 1204, som ændret), af MIHI til kunden via hjemmesiden i overensstemmelse med servicekontrakten. I det omfang tjenesterne leveres af enheder, der samarbejder med MIHI, findes de relevante bestemmelser om reglerne for brugen af disse tjenester i vilkårene for de tjenester, der leveres af disse enheder;

y) Lov om forbrugerrettigheder - lov af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (lovtidende 2014, punkt 827, med ændringer);

z) TEKNISKE KRAV - de tekniske minimumskrav, der skal opfyldes for at samarbejde med MIHI's IKT-system, herunder indgåelse af en servicekontrakt, en salgskontrakt eller en reservationskontrakt, dvs.: (1) en computer, bærbar computer eller anden multimedieenhed med internetadgang (i tilfælde af applikationen en mobilenhed); (2) adgang til elektronisk post; (3) webbrowser: Mozilla Firefox version 17.0 og derover eller Internet Explorer version 10.0 og derover, Opera version 12.0 og derover, Google Chrome version 23.0 og derover, Safari version 5.0 og derover; (4) anbefalet minimum skærmopløsning: 1024x768; (5) aktiverer cookies og Javascript i din browser; i tilfælde af reservation via applikationen: (8) operativsystem for mobilenhed: Android version 5.0. eller højere eller iOS version 10.0 eller højere, (9) mobilenhed med kamera og geolokaliseringstjeneste (GPS). For at kunne afgive en Bestilling eller foretage en Reservation skal Kunden have en gyldig/aktiv e-mailadresse og i visse tilfælde et tastatur eller en anden pegeenhed, der gør det muligt at udfylde elektroniske formularer korrekt;

aa) ORDER - en viljeerklæring fra Kunden, der udtrykker en direkte vilje til at indgå en fjernsalgsaftale via webstedet, og som indsendes ved brug af fjernkommunikationsteknik, med angivelse af de produkter, som Kunden fremsætter et tilbud om at indgå en salgsaftale for, og de oplysninger om Kunden, der er nødvendige for en eventuel indgåelse og opfyldelse af en salgsaftale.

II. ELEKTRONISKE TJENESTER PÅ WEBSTEDET OG ANSØGNINGEN

1. MIHI tilbyder følgende elektroniske tjenester gratis til kunderne via hjemmesiden:

a) Konto;

b) at give kunderne mulighed for at afgive ordrer, foretage reservationer og indgå salgs- og reservationskontrakter i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser;

c) præsentere kunderne med reklameindhold tilpasset deres interesser, herunder, afhængigt af kundens tildeling af passende, frivillige samtykker, præsentere kunderne med aktuelle meddelelser direkte fra deres webbrowser ("push-notifikationer");

d) at gøre det muligt for kunderne at bruge indkøbskurvetjenesterne;

e) muliggøre browsing af indhold, der er lagt ud på webstedet;

f) Nyhedsbrev (i det omfang det er tilgængeligt);

g) i tilfælde af Applikationsklienter (følgende bestemmelser kan gælde for de nuværende eller fremtidige elektroniske tjenester - muligheden for at anvende specifikke elektroniske tjenester følger af applikationens nuværende funktionalitet) og dens tilgængelighed i de mobilapplikationsbutikker, der er angivet i punkt II. Paragraf 14 i disse vilkår og betingelser. Efterhånden som Applikationen udvikler sig, kan den bl.a. omfatte:

bb) scanning via kameraet og lagring af stregkoder af udvalgte produkter for at gøre det muligt for kunden at sammenligne deres priser og fremskynde søgeresultaterne;

cc) præsentation af produkter på webstedet på grundlag af billeder af udvalgte produkter, som kunden har uploadet;

dd) Begrænsning af de præsenterede produkter eller kampagner, f.eks. til et produkt eller en kategori, som kunden har angivet (f.eks. produkter til mænd/kvinder/børn);

ee) præsentation af aktuelle meddelelser direkte på skærmen på mobilenheden ("push"-meddelelse);

ff) oprettelse af lister over foretrukne eller opdagede produkter;

2. MIHI tilbyder desuden følgende tjenester gratis via webstedet til kunder, der har oprettet en konto:

a) opretholde kundens session, efter at kunden har logget ind på kontoen (via en browser eller, hvis en sådan funktionalitet er blevet indført, via applikationen);

b) opbevare og stille historikken over ordrer og reservationer til rådighed for kunden via kontoen.

3. Registrering og brug af kontoen er mulig, når kunden har gennemført følgende trin sammen:

a) at udfylde registreringsformularen;

b) acceptere bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og klikke på feltet "Registrer".

4. Det er nødvendigt for Kunden at oplyse følgende Kundeoplysninger i registreringsformularen: navn og efternavn, e-mailadresse, adgangskode, telefonnummer og andre oplysninger, der fremgår af registreringsformularen.

5. Servicekontrakten er indgået, så snart kunden modtager en bekræftelse af indgåelsen af servicekontrakten sendt af MIHI til den e-mailadresse, som kunden har oplyst i forbindelse med registreringen. Kontoen stilles gratis til rådighed på ubestemt tid. Kunden har til enhver tid og uden angivelse af grund mulighed for at slette kontoen (opsige kontoen) ved at sende en passende anmodning til MIHI, navnlig pr. e-mail til: [email protected] eller skriftligt til MIHI's registrerede adresse.

6. Brugen af indkøbskurven begynder, når kunden tilføjer det første produkt til indkøbskurven.

7. Indkøbskurven stilles gratis til rådighed og har en engangskarakter og afsluttes på tidspunktet for afgivelse af en ordre eller reservation via den eller på tidspunktet for Kundens tidligere ophør af afgivelse af en ordre eller reservation via den, i overensstemmelse med Kundens vilje; i tilfælde af brug af Indkøbskurven via en webbrowser husker Indkøbskurven dog oplysninger om de produkter, som Kunden har valgt, også efter afslutningen af browsersessionen, herunder udlogning, i en periode på højst 30 dage. Når produkterne lægges i kurven, er det ikke en garanti for, at de er tilgængelige.

8. For at starte nyhedsbrevstjenesten er det nødvendigt, at Kunden giver sit samtykke til at modtage kommerciel information ved at angive sin e-mailadresse i det relevante felt på webstedet eller ved at sætte kryds i den relevante afkrydsningsboks og bekræfter dette ved at klikke på aktiveringslinket, som MIHI sender til den e-mailadresse, som Kunden har angivet (i det øjeblik nyhedsbrevstjenesten starter). Kunden kan efter eget valg give sit samtykke til at modtage kommercielle oplysninger fra MIHI's samarbejdende enheder eller til behandling af personoplysninger til MIHI's samarbejdende enheders markedsføringsformål. Kunden kan også give sit samtykke til at modtage nyhedsbrevet via sms ved at oplyse sit mobiltelefonnummer og markere den relevante afkrydsningsboks på webstedet.

9. Nyhedsbrevet leveres gratis i en ubegrænset periode (men ikke før MIHI har aktiveret tilgængeligheden af nyhedsbrevstjenesten). Kunden har til enhver tid og uden angivelse af grund mulighed for at afmelde sig nyhedsbrevet (annullere nyhedsbrevet), navnlig ved at klikke på det deaktiveringslink, der er indeholdt i hvert nyhedsbrev, som sendes til kunden i form af en e-mail eller ved at sende en tilsvarende anmodning til MIHI, navnlig pr. e-mail til: [email protected] eller skriftligt til MIHI's registrerede adresse.

10. Kunden er navnlig forpligtet til at:

a) kun at give sande, aktuelle og alle nødvendige oplysninger om kunden i de formularer, der er tilgængelige på webstedet;

b) straks at opdatere de data, herunder personoplysninger, som kunden har oplyst i forbindelse med indgåelsen af serviceaftalen, salgsaftalen eller reservationskontrakten, navnlig i det omfang det er nødvendigt for at sikre en korrekt gennemførelse; kunden har mulighed for at ændre de data, der er indtastet ved oprettelsen af kontoen, når som helst ved hjælp af de muligheder, der er tilgængelige på kontoen;

c) at bruge de tjenester og funktioner, der leveres af MIHI, på en måde, der ikke forstyrrer MIHI's, webstedets eller applikationens funktion;

d) at bruge de tjenester og funktioner, der leveres af MIHI, på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, bestemmelserne i vilkårene og betingelserne samt accepteret skik og regler for social sameksistens;

e) at bruge de tjenester og funktioner, som MIHI tilbyder, på en måde, der ikke er forstyrrende for andre kunder og MIHI;

f) ikke at levere eller overføre indhold på webstedet, som er forbudt i henhold til gældende lovgivning, navnlig indhold, der krænker tredjeparters ophavsret eller deres personlige rettigheder;

g) ikke at træffe foranstaltninger som f.eks:

aa) at sende eller lægge uopfordrede kommercielle oplysninger eller lægge indhold ud på webstedet, som er i strid med loven (forbud mod ulovligt indhold);

bb) foretage enhver computerhandling eller anden handling med henblik på at komme i besiddelse af oplysninger, der ikke er bestemt for kunden, herunder andre kunders oplysninger, eller for at forstyrre reglerne eller de tekniske aspekter af driften af webstedet, applikationen og behandlingen af betalinger;

cc) på uautoriseret vis at ændre det indhold, som MIHI stiller til rådighed, navnlig webstedet, priserne eller beskrivelserne af produkterne, på en uautoriseret måde;

a) kun at downloade ansøgningen fra de lovlige kilder, som MIHI opregner i punkt 14 nedenfor;

b) rettidig betaling af prisen og andre omkostninger, der er aftalt mellem kunden og MIHI, i fuldt omfang;

c) afhentning til tiden af de bestilte produkter ved hjælp af betalingsmetoden levering og efterkrav.

11. Klager vedrørende levering af elektroniske tjenester, ansøgningen eller reservationskontrakten kan f.eks. indgives skriftligt til MIHI's registrerede kontoradresse eller elektronisk via e-mail til [email protected].

12. Det anbefales, at kunden i beskrivelsen af klagen angiver: (1) oplysninger og omstændigheder vedrørende klagens genstand, navnlig uregelmæssighedens art og dato, (2) kundens anmodning og (3) klagers kontaktoplysninger - dette vil lette og fremskynde MIHI's behandling af klagen. Kravene i den foregående sætning er kun i form af en anbefaling og påvirker ikke effektiviteten af klager, der er indgivet uden den anbefalede beskrivelse af klagen.

13. MIHI besvarer klagen straks, dog senest inden for 14 dage fra datoen for indgivelsen, i overensstemmelse med lovens § 7a, stk. 1, medmindre en anden frist er fastsat ved lov eller særskilte bestemmelser.

14. MIHI gør det muligt for kunden at downloade applikationen gratis til kundens mobile enhed fra følgende online mobilapplikationsbutikker:

a) Apple App Store, til mobile enheder, der kører iOS-operativsystemet;

b) Google Play/ Play Store til mobile enheder med Android-operativsystemet;

15. Ved at bruge applikationen, der er downloadet fra en anden kilde end den, der er angivet i punkt 14 ovenfor, er der risiko for at kompromittere applikationens integritet og oprette forbindelse til skadelig software, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for kundens mobile enhed og de data, der er gemt deri.

16. For at kunne bruge applikationen skal kunden:

a) at læse og acceptere disse vilkår og betingelser og de oplysninger om ansøgningen, der er tilgængelige i de butikker, der er nævnt i stk. 14 ovenfor, og

b) at downloade ansøgningen fra den butik, der er nævnt i stk. 14 ovenfor, og

c) installere applikationen på kundens mobile enhed ved at følge de instruktioner, der vises ved start af installationsprocessen eller leveres af de butikker, der er nævnt i stk. 14 ovenfor.

17. Applikationen opretter forbindelse til webstedet via internettet.

18. Applikationens funktionaliteter tjener formålet med MIHI's levering af elektroniske tjenester på en tilgængelig måde, der letter Kundens brug af Hjemmesiden, herunder visning af Indholdet og Produkterne.

19. Applikationen anvender teknologi, der gemmer og har adgang til kundens ID, hvilket gør det muligt for applikationen at fungere offline og at gemme præferencerne for en ikke-indlogget kunde (hvilket indebærer adgang til hukommelsen på en mobilenhed). Applikationen gemmer det aktuelle kunde-id, indtil kunden logger ind på applikationen, ændrer applikationswebstedet til et websted, der opererer i et andet land, eller afinstallerer (sletter) applikationen fra den mobile enhed.

20. For at kunne anvende de funktionaliteter i applikationen, der er nævnt i punkt II, stk. 1, litra g), ovenfor, er det nødvendigt, at Kunden henholdsvis giver frivilligt samtykke til, at applikationen får adgang til kameraet eller geolokaliseringstjenesten på Kundens mobilenhed, at Kunden giver frivilligt samtykke til at modtage push-meddelelser eller at MIHI får oplysninger om Kundens præferencer.

21. Kunden kan til enhver tid annullere de samtykker, der er nævnt i punkt 20 ovenfor, eller afinstallere (fjerne) applikationen fra sin mobile enhed via indstillingerne på den pågældende enhed.

22. I de situationer, der er beskrevet i punkt II, stk. 10g, og punkt V, stk. 4, har MIHI ret til midlertidigt at indstille eller begrænse leveringen af de tjenester, der er anført i stk. 1 og 2 ovenfor. I en sådan situation finder de øvrige bestemmelser i vilkårene og betingelserne tilsvarende anvendelse. I sine forbindelser med kunder, der ikke er forbrugere, er MIHI ikke ansvarlig for midlertidig manglende adgang til hjemmesiden af de tidligere nævnte årsager.

23. MIHI vil informere kunderne om enhver midlertidig suspension eller begrænsning af leveringen af tjenesterne ved at sende en passende e-mail og ved at offentliggøre en passende meddelelse på webstedet.

24. Midlertidig suspension eller begrænsning af leveringen af tjenesterne påvirker ikke kundens rettigheder i henhold til gældende lovgivning, navnlig retten til at opsige servicekontrakten.

III. VILKÅR OG BETINGELSER FOR RESERVATIONSKONTRAKTEN

1. MIHI gør det muligt at foretage produktreservationer på følgende måder på hjemmesiden.

2. Som led i udviklingen af de leverede tjenester kan MIHI indføre yderligere muligheder for at foretage reservationer ved hjælp af fjernkommunikationsteknikker på de vilkår og betingelser, der er fastsat i disse vilkår og betingelser.

3. Indgåelsen af reservationsaftalen mellem kunden og MIHI finder sted, efter at kunden har foretaget en reservation.

4. MIHI gør det muligt for kunden at foretage en reservation via hjemmesiden som følger i rækkefølge:

a) Kunden tilføjer maksimalt tre udvalgte produkter til kurven og fortsætter derefter til reservationsformularen;

b) Kunden, der har en konto, bekræfter i reservationsformularen gyldigheden af de data, der er nødvendige for at indgå og udføre reservationsaftalen. Kunden, der ikke har en konto, skal selv udfylde reservationsformularen i det omfang, det er nødvendigt for at indgå og gennemføre reservationsaftalen. Under alle omstændigheder kan det forhindre opfyldelsen af kontrakten, hvis kunden angiver forældede eller forkerte oplysninger. I reservationsformularen er det nødvendigt, at Kunden angiver følgende oplysninger: navnet på den person, der indsamler genstanden for reservationen, Kundens e-mailadresse og telefonnummer samt oplysninger vedrørende reservationsaftalen: Produkt(er), antal af Produkt(er), hvis tilgængeligt, Produkt(ernes type, farve og størrelse, Stationær butik, hvor Produkt(er) skal afhentes (udvalgt blandt de Stationære butikker, hvor Produkt(er) er tilgængelige på reservationstidspunktet). For ikke-forbrugeres vedkommende er det også nødvendigt at angive virksomheden;

c) Kunden sender MIHI en reservation (giver et tilbud om at indgå en reservationskontrakt) ved hjælp af den funktionalitet, der er til rådighed på webstedet til dette formål (knap: "Reserver produkter"). I tilfælde af en Kunde, der ikke har en Konto og ikke tidligere har accepteret Vilkårene og betingelserne, er det nødvendigt at acceptere Vilkårene og betingelserne;

d) Under reservationen, indtil der trykkes på knappen " Reserver produkter", har kunden mulighed for selvstændigt at rette de data, der er indtastet i panelet " Indkøbskurv" ved at tilføje eller fjerne en given vare fra indkøbskurven.

5. I tilfælde af indgåelse af en reservationskontrakt ved hjælp af andre fjernkommunikationsmidler:

a) MIHI sender en e-mail til kunden med en bekræftelse af indholdet af den foreslåede reservationsaftale;

b) Kunden sender MIHI reservationen pr. e-mail til den e-mailadresse, hvorfra kunden har modtaget den bekræftelse, der er nævnt i punkt 5(a) ovenfor;

c) i tilfælde af en kunde, der ikke har en konto og ikke tidligere har accepteret vilkårene og betingelserne, er det nødvendigt, at kunden accepterer vilkårene og betingelserne.

6. Efter bekræftelse af reservationen sender MIHI uden urimelig forsinkelse en meddelelse til kunden på den oplyste e-mailadresse, som bekræfter accept af et eller flere individuelle tilbud om indgåelse af reservationsaftalen for de produkter, der er anført i reservationen, og som bekræfter indgåelsen af reservationsaftalen (accept af reservationen for de produkter, der er angivet i meddelelsen).

7. Reservationsaftalen er indgået, så snart ovennævnte tilbud er blevet bekræftet, dvs. at kunden har modtaget den i stk. 6 ovenfor nævnte meddelelse om de produkter, der er angivet i den. MIHI sender en bekræftelse af Kontraktens vilkår og betingelser til Kunden på den af Kunden oplyste e-mailadresse.

8. I tilfælde af at det ikke er muligt at acceptere alle eller nogle af de tilbud, der er afgivet i forbindelse med reservationen, vil MIHI kontakte kunden for at:

a) at informere kunden om, at det ikke er muligt at acceptere alle tilbud om indgåelse af reservationsaftalen, der er afgivet i forbindelse med reservationen, eller

b) at bekræfte kundens vilje til at foretage reservationen i den del, hvor MIHI har accepteret tilbuddene om at indgå reservationsaftalen. Kunden kan herefter annullere hele reservationen (for alle tilbud), uden at dette berører kundens fortrydelsesret. Kundens annullering af en reservation fritager MIHI for sin forpligtelse til at opfylde reservationsaftalen.

9. Hvis de(t) tilbud om indgåelse af en reservationsaftale, der er afgivet i henhold til reservationen, ikke kan accepteres, indgås reservationsaftalen for de produkter, der er angivet af MIHI, ikke.

10. MIHI kan uafhængigt heraf informere kunden om status for reservationen ved at sende meddelelser til den e-mail-adresse, som kunden har oplyst, eller ved at kontakte kunden telefonisk.

11. MIHI bestræber sig på at sikre, at alle produkter er tilgængelige, og at reservationsaftalen opfyldes. I tilfælde af manglende evne til at levere, og i andre situationer defineret i lovgivningen, kan de relevante bestemmelser i den civile kodeks, herunder artikel 493-495 i den civile kodeks, finde anvendelse.

12. Reservationsaftalen er gældende fra bekræftelsen af reservationen og indtil udgangen af den næste arbejdsdag efter bekræftelsen af reservationen.

13. MIHI kan til enhver tid opsige reservationsaftalen (annullere reservationen), især ved at sende en e-mail til kunden.

14. Reservationsaftalen udgør ikke en forpligtelse for MIHI eller en MIHI Partner til at indgå en salgsaftale. Hvis der indgås en salgskontrakt, er kunden forpligtet til at betale prisen. Betaling af Prisen sker ved hjælp af en tilgængelig betalingsmetode via Hjemmesiden.

15. Kampagner, der er gyldige på webstedet, er ikke kumulative, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af kampagnens bestemmelser.

IV. VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSAFTALEN

1. Hovedtrækkene for ydelsen, herunder emnet og metoden til kommunikation med kunden, er specificeret på hjemmesiden for hvert produkt.

2. MIHI gør det muligt at bestille produkter på følgende måde på hjemmesiden.

3. Som led i udviklingen af de leverede tjenester kan MIHI indføre yderligere måder at afgive ordrer på ved hjælp af fjernkommunikationsmidler i henhold til reglerne i disse vilkår og betingelser.

4. Indgåelsen af en salgskontrakt via hjemmesiden mellem kunden og MIHI finder sted, efter at kunden har afgivet en ordre.

5. MIHI giver kunden mulighed for at afgive en ordre via hjemmesiden som følger i rækkefølge:

a) Kunden lægger det/de valgte produkt(er) i indkøbskurven og går derefter videre til bestillingsformularen;

b) En kunde, der har en konto, bekræfter i bestillingsformularen gyldigheden af de data, der er nødvendige for indgåelse og opfyldelse af salgskontrakten. En kunde, der ikke har en konto, skal selvstændigt udfylde bestillingsformularen med de oplysninger, der er nødvendige for indgåelse og opfyldelse af salgskontrakten. Under alle omstændigheder kan det forhindre opfyldelsen af salgskontrakten, hvis der gives forældede eller falske oplysninger om kunden. I bestillingsformularen er det nødvendigt, at kunden angiver følgende oplysninger om kunden: navn og efternavn, adresse (gade, hus-/lejlighedsnummer, postnummer, by, land), e-mailadresse, kontakttelefonnummer og oplysninger vedrørende salgskontrakten: produkt(er), mængde af produkt(er), hvis tilgængelig, produkt(ernes type, farve og størrelse, sted og leveringsmåde for produkt(er), betalingsmåde. For kunder, der ikke er forbrugere, er det også nødvendigt at oplyse virksomheden, og hvis de har anmodet om en momsfaktura som en del af formularen, også momsnummeret;

c) Kunden vælger en af de leveringsmetoder, som MIHI tilbyder;

d) Kunden vælger den betalingsmetode for prisen og eventuelle andre samlede omkostninger til opfyldelse af salgskontrakten, der er angivet på bestillingsformularen;

e) Kunden sender MIHI en ordre (afgiver et tilbud) ved hjælp af den funktionalitet, der stilles til rådighed til dette formål på hjemmesiden (knap: "Bestil og betal"). I tilfælde af en Kunde, der ikke har en Konto og ikke tidligere har accepteret Vilkårene og betingelserne, kræves accept af Vilkårene og betingelserne;

f) ved afgivelse af en Bestilling har Kunden indtil det øjeblik, hvor han/hun trykker på knappen "Bestil og betal", mulighed for at rette de data, som han/hun selv har indtastet i panelet "Indkøbskurv" ved at tilføje eller fjerne en given vare fra indkøbskurven;

g) afhængig af den valgte betalingsmetode kan kunden blive omdirigeret til siderne hos en tredjepartsudbyder af betalingstjenester for at foretage betalingen.

6. I tilfælde af indgåelse af en salgskontrakt ved hjælp af andre fjernkommunikationsmidler:

a) MIHI sender en e-mail til kunden med en bekræftelse af indholdet af den foreslåede salgskontrakt;

b) Kunden sender MIHI ordren pr. e-mail til den e-mailadresse, hvorfra kunden har modtaget den bekræftelse, der er nævnt i stk. 6, litra a), ovenfor;

c) i tilfælde af en kunde, der ikke har en konto og ikke har accepteret vilkårene og betingelserne på forhånd, er det nødvendigt, at kunden accepterer vilkårene og betingelserne;

7. Som svar på ordren sender MIHI straks en automatisk besked til kunden til den e-mailadresse, som kunden har oplyst til dette formål, som bekræfter modtagelsen af ordren og indleder verifikationen af den.

8. Når ordren er blevet bekræftet, sender MIHI uden urimelig forsinkelse en meddelelse til kunden til den oplyste e-mailadresse med:

a) en bekræftelse af accept af et eller flere individuelle tilbud på produkterne i bestillingen og en bekræftelse af indgåelsen af købsaftalen (accept af bestillingen for de produkter, der er angivet i meddelelsen), eller

b) oplysninger om, at det ikke er muligt at acceptere alle tilbud på produkter, der er afgivet i henhold til bekendtgørelsen, af de årsager, der er anført i punkt V.4 nedenfor (manglende betaling).

9. Salgskontrakten indgås ved bekræftelse af tilbuddet/tilbuddene, dvs. når kunden har modtaget den i punkt 8, litra a), nævnte meddelelse om de produkter, der er angivet heri. MIHI sender en bekræftelse af Kontraktvilkårene til Kunden på den e-mail-adresse, som Kunden har oplyst.

10. Hvis det ikke er muligt at acceptere alle eller nogle af de tilbud, der er afgivet i forbindelse med ordren, vil MIHI kontakte kunden for at:

a) informere kunden om, at det ikke er muligt at acceptere alle de tilbud, der er afgivet inden for rammerne af ordren med henblik på at indgå købsaftalen, eller

b) at bekræfte kundens vilje til at fortsætte med ordren i den del, hvor MIHI har accepteret tilbuddene om at indgå salgskontrakten. Kunden kan derefter annullere ordren i sin helhed (i omfanget af alle de afgivne tilbud), hvilket ikke berører Kundens fortrydelsesret. Kundens annullering af ordren fritager MIHI fra sin forpligtelse til at opfylde ordren. Hvis Ordren annulleres, finder punkt 11 nedenfor tilsvarende anvendelse.

11. I tilfælde af at det ikke er muligt at acceptere det/de tilbud, der er afgivet inden for rammerne af ordren, vil salgskontrakten vedrørende de produkter, der er angivet på hjemmesiden, ikke blive indgået, og MIHI skal straks, men senest inden for 14 dage, tilbagebetale de betalinger, som kunden har foretaget for det omfang, hvor salgskontrakten ikke er indgået. Bestemmelserne i punkt IX, stk. 6, i vilkårene og betingelserne finder tilsvarende anvendelse.

12. MIHI kan uafhængigt heraf informere kunden om status for ordren, navnlig ved at sende meddelelser til den af kunden oplyste e-mailadresse, via SMS eller ved telefonisk kontakt.

13. MIHI bestræber sig på at sikre, at alle produkter er tilgængelige, og at salgskontrakten opfyldes. I tilfælde af at opfyldelse ikke er mulig og i andre situationer, der er defineret i lovgivningen, kan de relevante bestemmelser i den civile lovbog, herunder artikel 493-495 i den civile lovbog, finde anvendelse, navnlig vedrørende forpligtelsen til at returnere ydelsen til forbrugeren uden forsinkelse.

14. Den samlede værdi af ordren omfatter prisen, forsendelsesomkostninger og eventuelle andre omkostninger til valgfrie betalte tjenester, som kunden har valgt. MIHI kan i en af MIHI valgt periode fastsætte en tærskel for den mindste værdi af Ordren, for hvilken forsendelse af Produkterne er gratis. Kunden informeres om den samlede pris inklusive afgifter for det Produkt, der er genstand for Ordren, samt om leveringsomkostningerne (herunder transport-, leverings- og postgebyrer) og andre omkostninger og, når størrelsen af disse omkostninger ikke kan bestemmes, forpligtelsen til at betale dem, når Ordren afgives, herunder når Kunden udtrykker sin vilje til at være bundet af Salgsaftalen.

15. Kampagner, der er gyldige på hjemmesiden eller i Stationary Stores, er ikke kumulative, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af kampagnens bestemmelser.

V. BETALINGSMETODER OG BETALINGSDATOER FOR PRODUKTET

1. MIHI stiller med forbehold af bestemmelserne i afsnit II, punkt 22, forskellige betalingsmetoder til rådighed for kunden for salgskontrakten, navnlig:

a) ved efterkrav på leveringstidspunktet;

b) ved bankoverførsel til MIHI's bankkonto;

c) elektronisk betaling og betaling med kreditkort via autoriserede tjenester i overensstemmelse med de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet.

d) ved hjælp af en virtuel tegnebog.

2. De aktuelle betalingsmetoder, der er mulige, er angivet på webstedet under "Betalingsmetoder" og hver gang på undersiden for det pågældende produkt. De tilgængelige betalingsmetoder kan afhænge af den leveringsmetode, som Kunden har valgt.

3. Afvikling af transaktioner med elektronisk betaling og betalingskort sker efter kundens valg via autoriserede tjenester.

4. I tilfælde af at MIHI ikke modtager betaling fra en kunde, der har valgt at betale forud, dvs. betaling via bankoverførsel, elektronisk betaling eller betalingskort, kan MIHI kontakte kunden for at minde ham om betalingen, herunder ved at sende en e-mail. Hvis betalingen ikke er foretaget inden for 10 dage efter ordren, medfører det, at Kundens tilbud i ordren ikke accepteres, og at ordren annulleres.

5. Hvis kunden vælger at betale kontant ved levering, er kunden forpligtet til at betale ved levering. Kundens nægtelse af at modtage produktet, selv om der er fastsat en yderligere passende frist, er en betingelse for ophævelse af salgsaftalen. Kunden kan også annullere ordren inden for den angivne frist uden at pådrage sig nogen konsekvenser, hvilket ikke berører hans ret til at hæve kontrakten.

6. Ved reservation og yderligere køb af produktet betaler kunden bl.a. via Virtual Wallet. De midler, der akkumuleres i den virtuelle tegnebog, er udelukkende kundens ejendom indtil køb eller levering af Produktet. Kunden anerkender og erklærer, at Mihi er berettiget til at trække Prisen fra den virtuelle Wallet i henhold til art. 498 ff. k.c. Kunden giver Mihi en fuldmagt til fradrag, med det forbehold, at indholdet af art. 108 k.c. ikke har nogen betydning. Kunden har ret til til enhver tid at indbetale sine egne midler i sin virtuelle tegnebog, idet han anerkender, at Mihi ikke er depositar for disse midler. Kunden har til enhver tid ret til at anmode om tilbagelevering af midler akkumuleret i den virtuelle tegnebog, som vil blive returneret senest inden for 7 arbejdsdage. En erklæring om tilbagetrækning af midler fra den virtuelle tegnebog kan sendes enten pr. post til adressen på Mihi's registrerede kontor eller til e-mailadressen: [email protected]. Kunden anerkender også, at de midler, der akkumuleres i den virtuelle tegnebog, kun anvendes til at betale for produktet. Mihi leverer Produktet til Kunden sammen med det skattemæssige dokument.

VI. OMKOSTNINGER, LEVERINGSMETODER OG LEVERINGSDATO FOR PRODUKTET

1. Produktet kan leveres på Republikken Polens område i det omfang, der hver gang er angivet under fanen "Leveringsmetoder" på webstedet og hver gang på undersiden for det pågældende produkt.

2. Levering af produktet til kunden er gebyrpligtig, medmindre andet er fastsat i salgskontrakten. Leveringsomkostningerne for Produktet angives over for Kunden under fanen "Leveringsmetoder" på Hjemmesiden og hver gang på undersiden for det respektive Produkt, herunder på det tidspunkt, hvor Kunden udtrykker sin vilje til at være bundet af Salgskontrakten. MIHI stiller i princippet følgende leveringsmetoder for produktet til rådighed for kunden, jf. dog bestemmelserne i afsnit II, punkt 22:

a. Postomdeling, postforsendelse, postforsendelse;;

b. Kurérlevering, mod efterkrav;

c. InPost-pakkeskabe.

3. De tilgængelige leveringsmetoder kan afhænge af den betalingsmetode, som kunden har valgt.

4. Den samlede ventetid for Kundens modtagelse af Produktet (leveringstid) består af MIHIs tid til at forberede ordren til afsendelse og transportørens tid til at levere Produktet.

5. Fristen for levering af produktet til kunden er op til 7 arbejdsdage, medmindre en kortere frist er angivet i beskrivelsen af det pågældende produkt eller ved bestillingen. Hvis en Ordre afgives for flere Produkter med forskellige leveringstider på samme tid, er leveringstiden den længste angivne periode, som dog ikke må være længere end 7 hverdage.

6. MIHI's tid til at forberede ordren til afsendelse er hver gang angivet på undersiden for det pågældende produkt og beregnes fra datoen (leveringsfristens begyndelse):

a. kreditering af MIHI's bankkonto eller afviklingskonto - i tilfælde af at kunden har valgt betaling ved bankoverførsel, elektronisk betaling eller betalingskort

b. ved indgåelse af salgskontrakten - hvis kunden vælger betalingsmetoden kontant betaling ved levering.

7. Ovennævnte tid skal forlænges med leveringstiden for produktet med den pågældende fragtmand, som afhænger af den leveringsform, som kunden har valgt, og som hver gang er angivet på undersiden for det pågældende produkt og under fanen "Leveringsmetoder" på webstedet.

VII. KLAGE OVER PRODUKTET

1. Grundlaget og omfanget af MIHI's ansvar over for kunden, hvis det solgte produkt har en fysisk eller juridisk defekt (garanti), er fastsat i bestemmelserne i den civile lov om civilret, navnlig i artikel 556 ff. i den civile lov om civilret.

2. Produkter, der vises på webstedet, kan være omfattet af en producent- eller distributørgaranti. De nærmere vilkår for garantien og dens varighed fremgår i så fald af det garantikort, der udstedes af garantistilleren og er knyttet til produktet.

3. MIHI er forpligtet til at levere et fejlfrit produkt til kunden.

4. En klage kan af kunden f.eks. indgives skriftligt til MIHI's adresse, mærket "Reklamation". Hvis klagen vedrører et Produkt, er det normalt hensigtsmæssigt at aflevere den til MIHI sammen med anmodningen, så MIHI kan undersøge Produktet og besvare anmodningen. Nærmere oplysninger om de metoder, som MIHI stiller til rådighed for kunden til gratis at levere produktet til MIHI i forbindelse med en klage, findes på hjemmesiden under "Klager".

5. Hvis et solgt produkt har en defekt, kan kunden:

a) fremsætte en erklæring om at nedsætte prisen eller træde tilbage fra salgskontrakten, medmindre MIHI erstatter det defekte produkt med et fejlfrit produkt eller fjerner fejlen straks og uden uforholdsmæssig stor ulempe for kunden. Den nedsatte pris skal stå i et sådant forhold til kontraktprisen, som værdien af Produktet med defekten forbliver i forhold til værdien af Produktet uden defekten. Kunden kan ikke hæve aftalen, hvis manglen ved produktet er ubetydelig;

b) kræve, at produktet erstattes med et fejlfrit produkt eller at fejlen fjernes. MIHI er forpligtet til at erstatte det defekte Produkt med et fejlfrit Produkt eller fjerne fejlen inden for en rimelig tid uden unødig ulempe for kunden med de forbehold og i overensstemmelse med de regler, der er angivet i de relevante bestemmelser i den civile lovbog.

6. Kunden kan i stedet for den af MIHI foreslåede afhjælpning af mangler anmode om at få produktet erstattet med et produkt uden mangler eller i stedet for at få produktet erstattet anmode om afhjælpning af manglen, medmindre det er umuligt at bringe produktet i overensstemmelse med aftalen på den måde, som forbrugeren har valgt, eller det ville kræve uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til den måde, som MIHI har foreslået. Ved vurderingen af, om omkostningerne er urimelige, skal der tages hensyn til værdien af det mangelfri produkt, arten og betydningen af den konstaterede mangel og den ulempe, som andre måder at afhjælpe manglen på ville udsætte forbrugeren for.

7. Det anbefales, at kunden i beskrivelsen af klagen angiver: (1) oplysninger og omstændigheder vedrørende genstanden for klagen, især arten og datoen for manglens opståen; (2) en anmodning om metoden til at bringe produktet i overensstemmelse med salgskontrakten eller en erklæring om prisnedsættelse eller ophævelse af salgskontrakten; og (3) kontaktoplysninger på klageren - dette vil lette og fremskynde MIHI's behandling af klagen. De krav, der er angivet i den foregående sætning, er kun i form af en anbefaling og påvirker ikke effektiviteten af klager, der er indgivet med udeladelse af den anbefalede beskrivelse af klagen.

8. MIHI vil svare på produktklagen straks, men senest 14 dage efter modtagelsen af klagen. Hvis kunden har anmodet om udskiftning af varen eller fjernelse af manglen eller har fremsat en erklæring om prisnedsættelse med angivelse af det beløb, hvormed prisen skal nedsættes, og MIHI ikke har reageret på denne anmodning inden for 14 dage efter modtagelsen, anses MIHI for at have anerkendt anmodningen.

9. Hvis det for at MIHI kan besvare kundens klage eller udøve kundens rettigheder i henhold til garantien er nødvendigt at levere produktet til MIHI, i overensstemmelse med artikel 5612 sammenholdt med artikel 354 § 2 i den borgerlige lovbog, er kunden forpligtet til at levere produktet for MIHI's regning til MIHI Sp. z o.o., 1 Kineskopowa St., 05-500 Piaseczno, mærket "Reklamation".

VIII. PROCEDURER FOR UDENRETSLIG BEHANDLING AF KLAGER OG KLAGEADGANG SAMT REGLER OM ADGANG TIL DISSE PRODUKTER

1. Det er frivilligt at anvende udenretslige procedurer til behandling af klager og forfølgning af krav

2. Principperne for udenretslige procedurer til bilæggelse af forbrugertvister og iværksætteres forpligtelser i denne henseende defineres særskilt i loven (herunder navnlig lov af 23. september 2016 om udenretslig bilæggelse af forbrugertvister, lovtidende 2016, punkt 1823) eller i de bestemmelser, der anvendes af de relevante enheder, der er kompetente til at bilægge forbrugertvister.

3. Kunden, der er en forbruger, har følgende eksempler på udenretslige klage- og klagemuligheder:

a) Kunden har ret til at henvende sig til den permanente mindelige forbrugerdomstol, der er omhandlet i artikel 37 i loven af 15. december 2000 om handelsinspektion (lovtidende 2001 nr. 4, punkt 25 med ændringer), for at løse en tvist, der opstår i forbindelse med den indgåede serviceaftale eller reservationsaftale;

b) Kunden er berettiget til at anmode provinsinspektøren for handelsinspektionen i overensstemmelse med artikel 36 i loven om handelsinspektion af 15. december 2000 (lovtidende 2001 nr. 4, punkt 25 med ændringer) om at indlede en mæglingsprocedure med henblik på udenretslig tvistbilæggelse mellem kunden og MIHI;

c) Kunden kan få gratis hjælp til at løse en tvist mellem kunden og MIHI, også ved hjælp af gratis hjælp fra en forbrugerombudsmand i et distrikt (by) eller en social organisation, hvis lovbestemte opgaver omfatter forbrugerbeskyttelse (f.eks. forbrugerforening, sammenslutning af polske forbrugere).

d) Kunden kan indgive en klage via ODR's onlineplatform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR-platformen er også en kilde til oplysninger om former for udenretslig tvistbilæggelse, der kan opstå mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

IX. RET TIL AT TRÆDE TILBAGE FRA KONTRAKTEN

1. En kunde, der har indgået en fjernsalgsaftale, kan inden for 14 dage fortryde aftalen uden begrundelse og uden at pådrage sig andre omkostninger end dem, der er fastsat i loven. (hvilket udgør tildeling af en kontraktmæssig fortrydelsesret til ikke-forbrugerkunder). For at overholde fristen er det tilstrækkeligt, at kunden afgiver en erklæring til MIHI inden udløbet af den fastsatte frist. Kunden kan afgive enhver utvetydig erklæring, hvori han informerer om sin fortrydelse af købsaftalen. Erklæringen om tilbagekaldelse af købsaftalen kan f.eks:

a) skriftligt til MIHI;

b) pr. e-mail til [email protected] .

2. Fristen for at fortryde en salgsaftale begynder den dag, hvor kunden eller en anden tredjepart end den af kunden angivne transportør tager produktet i besiddelse, og i tilfælde af en salgsaftale, som:

a) består af flere produkter, som leveres separat, i partier eller i dele, fra det sidste produkt, parti eller den sidste del tages i besiddelse, eller

b) indebærer regelmæssig levering af produkter over en periode - fra overtagelsen af det første produkt.

3. I tilfælde af fortrydelse af en fjernsalgsaftale anses aftalen for ikke at være indgået.

4. MIHI er forpligtet til at tilbagebetale alle betalinger foretaget af kunden, herunder omkostningerne til levering af produktet (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes den leveringsmetode, som kunden har valgt, bortset fra den billigste almindelige leveringsmetode, der er tilgængelig på hjemmesiden), til kunden uden forsinkelse, men senest inden for 14 dage efter modtagelsen af kundens erklæring om fortrydelse af aftalen.

5. MIHI returnerer betalingen ved hjælp af den samme betalingsmetode, som kunden har anvendt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har aftalt en anden returneringsmetode, som ikke medfører omkostninger for kunden.

6. Kunden er forpligtet til at returnere produktet til MIHI uden forsinkelse, dog senest inden for 14 dage fra den dato, hvor kunden har fortrykt salgsaftalen, til den person, der er bemyndiget til at modtage produktet, medmindre MIHI har tilbudt at afhente produktet selv. For at overholde fristen for returnering af Produktet (herunder Produkter, der viser tegn på brug) er det tilstrækkeligt at sende det tilbage inden fristens udløb til adressen: MIHI Sp. z o.o.o., 1 Kineskopowa St., 05-500 Piaseczno. Vedlæg venligst beviset for køb af produktet, hvis det er muligt.

7. Kunden er ansvarlig for enhver form for værdiforringelse af produktet som følge af, at produktet anvendes på en måde, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion.

8. Kunden bærer kun de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet.

9. Kunden har ikke ret til at fortryde en fjernsalgsaftale med hensyn til aftaler: (1) vedrørende levering af tjenesteydelser, hvis MIHI har udført tjenesteydelsen fuldt ud med udtrykkeligt samtykke fra kunden, som inden leveringen af tjenesteydelsen er blevet informeret om, at kunden efter MIHI's udførelse af tjenesteydelsen vil miste retten til at fortryde aftalen, efter at MIHI har udført tjenesteydelsen; (2) hvor prisen eller vederlaget afhænger af udsving på det finansielle marked, som MIHI ikke har nogen kontrol over, og som kan indtræffe inden udløbet af fortrydelsesfristen; (3) hvor ydelsens genstand er et ikke-refabrikeret produkt, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at opfylde forbrugerens personlige behov; (4) hvor ydelsens genstand består af et letfordærveligt produkt eller et produkt med kort holdbarhedsperiode; (5) hvis ydelsen består af et produkt, der leveres i en forseglet emballage, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres efter åbning, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen (6) hvis ydelsen består af produkter, som efter leveringen på grund af deres art er uadskilleligt forbundet med andre ting; (7) hvor genstanden er alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt ved købsaftalens indgåelse, hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis værdi afhænger af udsving på markedet, som MIHI ikke har nogen kontrol over; (8) hvor forbrugeren udtrykkeligt har anmodet MIHI om at komme til ham for at foretage en hastende reparation eller vedligeholdelse; hvis MIHI leverer andre supplerende ydelser end dem, som forbrugeren har anmodet om, eller leverer andre produkter end de reservedele, der er nødvendige for reparationen eller vedligeholdelsen, har forbrugeren fortrydelsesret med hensyn til de supplerende ydelser eller produkterne; 9) hvor ydelsens genstand er lyd- eller billedoptagelser eller computerprogrammer, der leveres i forseglet emballage, hvis emballagen er blevet åbnet efter leveringen; 10) for levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af en abonnementsaftale; (11) indgået ved hjælp af en offentlig auktion; (12) for levering af tjenesteydelser i forbindelse med indkvartering, bortset fra boligformål, transport af varer, biludlejning, catering, tjenesteydelser i forbindelse med fritids-, underholdnings-, sports- eller kulturarrangementer, hvis det i aftalen er angivet, hvilken dag eller hvilket tidsrum leveringen skal finde sted; (13) for levering af digitalt indhold, som ikke er optaget på et materielt medium, hvis leveringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen og efter at MIHI har informeret forbrugeren om tabet af fortrydelsesretten.

10. Du har ret til at fortryde fjernsalgsaftalen inden for 14 dage uden at angive nogen begrundelse, og i tilfælde af en aftale indgået under et uopfordret besøg på forbrugerens bopæl eller almindeligt ophold eller en rejse - inden for 30 dage. Fristen for at fortryde aftalen udløber 14 dage efter købsdagen, og i tilfælde af en aftale indgået under et uopfordret besøg på forbrugerens bopæl eller sædvanligt ophold eller en rejse - 30 dage efter købsdagen. For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller e-mail). Du kan bruge skabelonen til fortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender oplysningerne om udøvelsen af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen udløber. Virkninger af fortrydelsen af kontrakten: I tilfælde af fortrydelse af denne kontrakt refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder omkostningerne til levering af varerne (bortset fra ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsmetode end den billigste almindelige levering, som vi tilbyder), straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi blev informeret om din beslutning om at udøve fortrydelsesretten fra denne kontrakt. Vi foretager tilbagebetalingen ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

X. LICENS

1. Enerettighederne til det indhold, der stilles til rådighed/placeres på webstedet af MIHI eller dets partnere, navnlig ophavsretten, webstedets navn (varemærke), de grafiske elementer på webstedet, softwaren (herunder applikationen) og databaserettighederne er beskyttet ved lov og tilhører MIHI eller enheder, som MIHI har indgået de relevante kontrakter med. Kunden har ret til at bruge det ovennævnte indhold, herunder applikationen, gratis, samt til at bruge indhold, der er lagt ud i overensstemmelse med loven og allerede er distribueret af andre kunder på hjemmesiden, men kun inden for rammerne af sin egen personlige brug og udelukkende til korrekt brug af hjemmesiden, i hele verden. Brugen af indholdet, herunder applikationen, i ethvert andet omfang er kun tilladt med udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra en autoriseret enhed under strafansvar.

2. Ved at lægge indhold, navnlig grafik, kommentarer, meninger eller udtalelser på kontoen eller andre steder på webstedet (herunder via applikationen) ud på webstedet, giver kunden hermed MIHI en ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, registrere i computerhukommelse, ændre, slette, tilføje, offentligt fremføre, offentligt vise, reproducere og distribuere (navnlig på internettet) sådant indhold i hele verden. Denne ret omfatter retten til at give underlicenser i det omfang, det er berettiget af hensyn til opfyldelsen af reservations- eller tjenesteydelseskontrakten (herunder drift og udvikling af webstedet), samt tilladelsen til selv eller med hjælp fra tredjemand at udøve subsidiære rettigheder til udvikling, tilpasning, ændring og oversættelse af værket i henhold til loven om ophavsret og beslægtede rettigheder af 4. februar 1994. I det omfang kunden ikke er berettiget til at give de i dette stk. 2 nævnte licenser, forpligter kunden sig til at opnå sådanne tilsvarende licenser for MIHI.

3. Uanset ovenstående bestemmelser er applikationen omfattet af MIHI's ophavsrettigheder. Ved installation af Applikationen på Kundens mobile enhed giver MIHI Kunden en ikke-eksklusiv licens til at bruge Applikationen, herunder reproduktion af Applikationen udelukkende i forbindelse med dens download til den mobile enhed og installation og afvikling af Applikationen på Kundens mobile enhed. Kunden kan installere applikationen på et vilkårligt antal af kundens mobile enheder, men kun én kopi af applikationen må installeres på en enkelt mobil enhed.

4. Kunden har navnlig ikke ret til at oversætte, tilpasse, omarrangere eller foretage andre ændringer af applikationen, herunder dens kildekode, medmindre det er tilladt i henhold til loven, og Kunden har ikke ret til at bruge applikationen til profitformål.

XI. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

1. Kundens personoplysninger behandles af MIHI som dataansvarlig for personoplysninger.

2. Det er frivilligt for kunden at give personoplysninger, men det er nødvendigt for at oprette en konto, bruge visse elektroniske tjenester eller for at indgå en salgskontrakt eller en reservationskontrakt.

3. MIHI anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af de personoplysninger, der behandles.

4. Kundens personlige oplysninger, der er stillet til rådighed på hjemmesiden eller indhentet på baggrund af kundens aktivitet på internettet og i stationære butikker eller indhentet via applikationen, vil blive behandlet af MIHI til de specifikke, definerede formål, der er angivet i de enkelte formularer på hjemmesiden og beskrevet i detaljer i privatlivspolitikken, der er tilgængelig på hjemmesiden.

5. Som hovedregel har kunden, afhængigt af brugen af specifikke funktionaliteter, ret til at indgive en klage til den myndighed, der er kompetent til beskyttelse af personoplysninger, ret til at gøre indsigelse, ret til at få adgang til sine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling og dataportabilitet.

6. Yderligere forklaringer vedrørende beskyttelsen af personoplysninger findes i "Politik for behandling af personoplysninger", der er tilgængelig på webstedet.

XII. OPSIGELSE AF TJENESTEYDELSESKONTRAKTEN OG ÆNDRING AF VILKÅR OG BETINGELSER

1. MIHI kan til enhver tid opsige servicekontrakten eller enhver licenskontrakt, der er tildelt i henhold til punkt X i vilkårene og betingelserne, med kunden med en måneds varsel af gyldige grunde, forstået som (lukket katalog):

a) en ændring af de lovbestemmelser, der regulerer MIHI's levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej, og som påvirker de gensidige rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i den kontrakt, der er indgået mellem kunden og MIHI, eller en ændring af fortolkningen af ovennævnte lovbestemmelser som følge af domstolsafgørelser, beslutninger, henstillinger eller instruktioner fra myndigheder eller organer med kompetence på området;

b) en ændring af den måde, hvorpå tjenesterne leveres, udelukkende af tekniske eller teknologiske årsager (navnlig opdateringer af de tekniske krav, der er fastsat i disse vilkår og betingelser);

c) en ændring af omfanget eller leveringen af de tjenester, som disse vilkår og betingelser gælder for, ved at MIHI indfører nye funktioner eller tjenester, ændrer eller trækker eksisterende funktioner eller tjenester, der er omfattet af vilkårene og betingelserne, tilbage.

2. MIHI sender sin erklæring i henhold til punkt 1 ovenfor til den e-mailadresse, som kunden har oplyst ved oprettelsen af en konto eller en reservation, eller, hvis MIHI ikke har kundens e-mailadresse, som en del af meddelelserne i applikationen.

3. MIHI kan opsige Kundens servicekontrakt eller enhver licenskontrakt, der er tildelt i henhold til punkt X i Vilkårene, med syv dages varsel eller nægte Kunden yderligere ret til at bruge Hjemmesiden (herunder via Applikationen) og foretage Reservationer og kan begrænse Kundens adgang til dele af eller hele Indholdet af gyldige grunde, dvs. i tilfælde af en grov overtrædelse af disse Vilkår fra Kundens side, dvs. i situationer, hvor Kunden (lukket katalog) overtræder bestemmelserne i punkt II.10.. a, c, d, e, f, g, h, i, j i vilkårene og betingelserne.

4. MIHI forbeholder sig ret til at opsige servicekontrakten (og dermed slette kontoen), hvis kundens konto forbliver inaktiv i en periode på mindst 3 år.

5. En kunde, for hvem bestemmelsen i stk. 3 ovenfor gælder, kan bruge webstedet efter at have kontaktet MIHI og fået MIHI's tilladelse til at fortsætte med at bruge webstedet.

6. Vilkårene og betingelserne og bilagene til vilkårene og betingelserne udgør en standardkontrakt i henhold til artikel 384 § 1 i den civile lovbog.

7. MIHI kan ændre disse vilkår og betingelser (med undtagelse af vilkårenes punkt XIII, som gælder for kunder, der ikke er forbrugere, og som til enhver tid kan ændres på grundlag af generelt gældende lovgivning) i tilfælde af, at mindst en af følgende vigtige grunde, der er anført nedenfor, indtræffer:

a) en ændring af den lov, der regulerer MIHI's salg af produkter eller levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej, og som påvirker de gensidige rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i den kontrakt, der er indgået mellem kunden og MIHI, eller en ændring af fortolkningen af ovennævnte lov som følge af domstolsafgørelser, afgørelser, henstillinger eller anbefalinger fra myndigheder eller organer med kompetence på området;

b) en ændring af den måde, hvorpå tjenesterne leveres, udelukkende af tekniske eller teknologiske årsager (navnlig opdateringer af de tekniske krav, der er fastsat i disse vilkår og betingelser);

c) en ændring af omfanget eller leveringen af de tjenester, som bestemmelserne i disse vilkår og betingelser finder anvendelse på, ved indførelse af nye tjenester eller ændringer.

8. Hvis der foretages ændringer i vilkårene, stiller MIHI den konsoliderede tekst af vilkårene til rådighed ved offentliggørelse på hjemmesiden og ved hjælp af en meddelelse, der sendes til den e-mailadresse, som kunden har oplyst ved indgåelse af servicekontrakten, hvilket parterne anser for at være indførelsen af oplysningerne om ændringen i de elektroniske kommunikationsmidler på en sådan måde, at kunden kan gøre sig bekendt med indholdet heraf. Hvis MIHI ikke har klientens e-mailadresse - vil meddelelsen om ændringen af vilkårene og betingelserne blive meddelt klienten som en del af notifikationerne i applikationen.

9. Ændringen af vilkårene og betingelserne træder i kraft 14 dage efter datoen for afsendelse af oplysningerne om ændringen. For kunder, der har indgået en tjenesteydelsesaftale, dvs. som har en konto, har de ret til at opsige tjenesteydelsesaftalen inden for 14 dage fra datoen for meddelelsen om ændringen af vilkårene og betingelserne. Ændringen af vilkårene har ingen betydning for servicekontrakter, reservationskontrakter og salgskontrakter, der er indgået mellem kunden og MIHI før ændringen af vilkårene.

XIII. BESTEMMELSER FOR IKKE-FORBRUGERKUNDER.

1. Denne bestemmelse i vilkårene og betingelserne og bestemmelserne heri gælder kun for kunder, som ikke er forbrugere.

2. I tilfælde af ikke-forbrugerkunder kan MIHI opsige servicekontrakten eller enhver licenskontrakt, der er tildelt i henhold til punkt X i vilkårene og betingelserne, med øjeblikkelig virkning og uden angivelse af årsager ved at sende kunden en erklæring herom i en hvilken som helst form.

3. MIHI har ret til at træde tilbage fra en købsaftale, der er indgået med en kunde, som ikke er forbruger, inden for 30 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsen fra salgsaftalen kan i dette tilfælde ske uden angivelse af nogen begrundelse og giver ikke anledning til nogen krav fra den ikke-forbrugende kundes side mod MIHI.

4. Hverken MIHI eller dets ansatte, bemyndigede repræsentanter og agenter er ansvarlige over for kunden, dennes underleverandører, ansatte, bemyndigede repræsentanter eller agenter for nogen skade, herunder tabt fortjeneste, medmindre skaden er forårsaget af dem forsætligt.

5. Når MIHI, dets ansatte, bemyndigede repræsentanter eller fuldmagtshavere har et ansvar, er dette ansvar over for den ikke-forbrugende kunde, uanset retsgrundlaget, begrænset i et enkelt krav til et beløb på 1.000 PLN (et tusind).

6. Enhver tvist mellem MIHI og en ikke-forbrugerkunde vil blive forelagt den domstol, der har kompetence i MIHI's hjemsted.

7. Med hensyn til ikke-forbrugerkunder kan MIHI til enhver tid ændre vilkårene og betingelserne på grundlag af generelt gældende lovbestemmelser.

XIV. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1. Forordningerne træder i kraft den 25. marts 2023. De tidligere forordninger mister deres gyldighed fra datoen for ikrafttrædelsen af bestemmelserne i denne forordning.

2. Kontrakter, der indgås af MIHI, indgås på det polske sprog.

3. Registrering, sikring, tilrådighedsstillelse og bekræftelse af de væsentlige bestemmelser i den indgåede tjenesteydelseskontrakt sker ved at sende en e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse.

4. Registrering, sikring, tilrådighedsstillelse og bekræftelse over for kunden af de væsentlige bestemmelser i den indgåede købsaftale sker ved at sende kunden en e-mail med ordrebekræftelse og ved at vedhæfte ordrespecifikationen og det skattemæssige købsbevis til pakken med produktet. Indholdet af købsaftalen registreres og sikres desuden i webstedets IT-system.

5. MIHI sørger for tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er passende i forhold til graden af sikkerhedsrisiko for de funktioner eller tjenester, der leveres i henhold til servicekontrakten. Brugen af de elektroniske tjenester indebærer typiske risici i forbindelse med overførsel af data via internettet, f.eks. at data spredes, går tabt eller at uvedkommende får adgang til dem.

6. MIHI informerer om, at brugen af hjemmesiden via en webbrowser eller applikationen, herunder indsendelse af reservationer, kan være forbundet med behovet for at pådrage sig omkostninger til internetforbindelse (dataoverførselsgebyr) eller telefonforbindelse i henhold til takstpakken hos den tjenesteudbyder, som kunden anvender.

7. Spørgsmål, der ikke er omfattet af disse vilkår og betingelser, er underlagt de generelt gældende bestemmelser i polsk lovgivning, navnlig: Borgerlig lovbog, loven om levering af tjenesteydelser ad elektronisk vej af 18. juli 2002 (lovtidende 2002 nr. 144, punkt 1204 med senere ændringer) og andre relevante bestemmelser i den almindeligt gældende lovgivning.

8. Den gældende lov er polsk lov. Valget af polsk lov på grundlag af disse vilkår og betingelser fratager ikke forbrugeren den beskyttelse, der ydes ham/hende på grundlag af bestemmelser, som ikke kan udelukkes ved aftale mellem MIHI og forbrugeren i henhold til den lov, der ville være gældende i henhold til de relevante bestemmelser, hvis valget ikke var foretaget.

Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.