PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK MIHI PREAMBULE

ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK WEBOVÝCH STRÁNEK MIHI

Tato změna byla provedena z důvodu doplnění nových bodů do obchodních podmínek, které se nedotknou stávajících uživatelů a zákazníků společnosti Mihi Sp. z o.o.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK MIHI

PREAMBULE

Verze platná od 25. března 2023.

Webové stránky MIHI dbají na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon. Smluvní podmínky, které jsou pro Spotřebitele méně výhodné než podmínky Zákona o právech spotřebitelů, jsou neplatné a místo nich se použijí podmínky Zákona o právech spotřebitelů. Podmínky těchto obchodních podmínek tedy nemají za cíl vyloučit nebo omezit práva Spotřebitele vyplývající z kogentních ustanovení zákona a případné pochybnosti je třeba vykládat ve prospěch Spotřebitele. V případě jakéhokoli neúmyslného rozporu mezi podmínkami těchto Obchodních podmínek a výše uvedenými podmínkami mají přednost tyto podmínky a MIHI je použije. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na Spotřebitele a nevztahují se na Podnikatele.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Webové stránky dostupné na internetové adrese www.mihi.care (včetně podstránek a záložek na uvedené internetové adrese) provozuje jménem MIHI společnost MIHI Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Modlińska 6A/224; 03-216 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, 14. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000972725, NIP 5242940809;

2. Používání webových stránek vyžaduje, aby koncové zařízení a systém ICT, které zákazník používá, splňovaly technické požadavky.

3. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak i zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli, kteří využívají webové stránky, elektronické služby nebo uzavírají smlouvy o rezervaci (s výjimkou bodu XIII obchodních podmínek, který je určen výhradně zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli).

4. Souhlas s těmito podmínkami je dobrovolný, ale je nezbytný pro vytvoření účtu nebo pro provedení rezervace či objednávky.

5. Informace uvedené na Webových stránkách nebo, pokud je k dispozici možnost provést Rezervaci/Objednávku pomocí jiných prostředků komunikace na dálku, e-mail potvrzující přijetí Rezervace/Objednávky, představují pouze výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu článku 71 Občanského zákoníku, kterou MIHI adresuje Zákazníkům, a nikoli nabídku ve smyslu Občanského zákoníku.

6. Kdykoli jsou v následujícím oddíle Podmínek použity následující výrazy psané velkými písmeny, je třeba je chápat ve smyslu uvedeném níže, pokud z kontextu jejich použití jasně nevyplývá něco jiného:

a) APLIKACE - software (mobilní aplikace), který MIHI poskytuje Zákazníkovi a který je určen k instalaci na mobilní zařízení Zákazníka a umožňuje zejména využívat část funkcí Webových stránek bez nutnosti otevřít webový prohlížeč. Ustanovení obsažená v Obchodních podmínkách ve vztahu k Aplikaci se použijí od okamžiku, kdy je Aplikace zpřístupněna společností MIHI v obchodech s mobilními aplikacemi uvedenými v odst. II odst. 14 Podmínek a v závislosti na její další dostupnosti a rozvinutých funkcích;

b) MIHI - společnost MIHI Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, ul. Modlińska 6A/224; 03-216 Varšava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, 14. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000972725, NIP 5242940809;

c) CENA - stanovená v polských zlotých nebo v jiné měně ve výši hrubé odměny (včetně daně), která náleží společnosti MIHI za převod vlastnictví Produktu na Zákazníka v souladu s Kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na dodání, pokud smluvní podmínky uplatňované Obchodem nestanoví jinak;

d) PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků;

e) OBCHODNÍ PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku;

f) HESLO - posloupnost alfanumerických znaků nutná pro ověření při přístupu k Účtu, kterou Zákazník zadá při vytváření Účtu. Při registraci Účtu je nutné Heslo dvakrát zopakovat, aby bylo možné odhalit a opravit případné chyby. Zákazník je povinen zachovávat přísnou důvěrnost Hesla (nesdělovat jej třetím osobám). MIHI poskytuje Zákazníkovi možnost změnit Heslo;

g) KLIENT - fyzická osoba nebo osoba jednající prostřednictvím oprávněné osoby. Pokud je ZÁKAZNÍK fyzická osoba s omezenou svéprávností, je povinen získat právně účinný souhlas svého zákonného zástupce k uzavření Smlouvy o poskytování služeb/rezervační smlouvy, Kupní smlouvy a tento souhlas předložit na jakoukoli žádost MIHI; přičemž smlouvy uzavírané na Webových stránkách mají zpravidla povahu smluv běžně uzavíraných pro drobné běžné záležitosti;

h) OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 2014, § 121 v platném znění);

i) SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která činí právní úkon s podnikatelem, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností;

j) ÚČET - elektronická služba, soubor prostředků v systému ICT MIHI označený individuálním jménem (Login) a Heslem poskytnutým Zákazníkem, který umožňuje Zákazníkovi využívat další funkce/služby. Zákazník přistupuje k Účtu pomocí Přihlašovacího jména a Hesla. Zákazník se do svého Účtu přihlásí po registraci na Webových stránkách. Účet umožňuje evidenci a uchovávání informací o adresních údajích Zákazníka pro zasílání Produktů, sledování stavu Objednávek a Rezervací, přístup k historii Objednávek a Rezervací a další služby zpřístupněné společností MIHI;

k) NÁKUPNÍ KOŠÍK - služba, která je k dispozici každému Zákazníkovi, který používá Webové stránky, a která spočívá v tom, že umožňuje snadno provést Rezervaci nebo Objednávku jednoho nebo více Produktů, zadat slevové kódy umožňující snížení Ceny na základě zásad definovaných v samostatných Smlouvách/předpisech, zobrazit přehled Ceny jednotlivých Produktů a všech Produktů dohromady (včetně případných nákladů na dopravu), zobrazit předpokládaný termín dodání Produktů V nákupním košíku se shromažďují Rezervace a nabídky na uzavření Kupní smlouvy učiněné Zákazníkem. V rámci jedné Rezervace/Objednávky je možné učinit více nabídek na uzavření Kupní smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách;

l) PŘIHLÁŠENÍ - e-mailová adresa zákazníka uvedená na webových stránkách při vytváření účtu;

m) NEWSLETTER - elektronická služba, která umožňuje Klientům, kteří ji využívají, pravidelně dostávat informace od společnosti MIHI, zejména o Produktech, Webových stránkách, včetně novinek a propagačních akcí, a to na e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které Klient poskytl s výslovným souhlasem Klienta. Podmínky pro zasílání novinek obsažené v Obchodních podmínkách se použijí od okamžiku, kdy MIHI aktivuje dostupnost služby zasílání novinek;

n) PARTNER MIHI - fyzická nebo právnická osoba spojená obchodními, organizačními nebo finančními vazbami s MIHI;

o) VÝROBEK - movitá věc dostupná na Webových stránkách, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a MIHI po zaplacení Ceny nebo předmětem Rezervace. Všechny Produkty prezentované na Webových stránkách jsou zcela nové;

p) AKCE - zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb, které se řídí podmínkami uvedenými na Webových stránkách, nabízené společností MIHI v určitém období, které může Zákazník využít za podmínek v nich uvedených (jako je například snížení Ceny nebo nákladů na dopravu);

q) VIRTUÁLNÍ PENĚŽENKA - vlastní finanční prostředky Zákazníka nashromážděné na Webových stránkách a vlastněné Zákazníkem.

r) PODMÍNKY/SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - tento dokument stanoví pravidla pro uzavírání smluv o rezervaci a kupních smluv a pravidla pro poskytování a využívání služeb, které společnost MIHI poskytuje Zákazníkům prostřednictvím Webových stránek. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti Zákazníka a společnosti MIHI. Pokud jde o služby poskytované elektronicky, jsou tyto Pravidla předpisy uvedenými v článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů). V případě rozporu mezi těmito Pravidly a Marketingovým plánem, který je k dispozici na internetových stránkách www.mihi.care , má Marketingový plán aplikační přednost;

s) REZERVACE - projev vůle Zákazníka učiněný prostřednictvím Webových stránek, směřující přímo k uzavření Smlouvy o rezervaci, s uvedením typu a počtu Produktů a dalších náležitostí stanovených zákonem a Obchodními podmínkami. Rezervace nepředstavuje závazek společnosti MIHI, Zákazníka nebo třetích osob (včetně Partnerů MIHI) uzavřít Rezervační smlouvu nebo Kupní smlouvu;

t) INTERNETOVÁ SLUŽBA - platforma pro provádění rezervací Zákazníkem a pro poskytování služeb poskytovaných společností MIHI, kterou provozuje společnost MIHI a která tvoří skupinu vzájemně propojených webových stránek, dostupných na následující webové adrese: www.mihi.care a také prostřednictvím Aplikace;

u) OBSAH / KONTINENTY - textové, grafické nebo multimediální prvky (např. informace o Výrobcích, obrázky Výrobků, propagační videa, popisy, komentáře), včetně děl ve smyslu Zákona o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a vyobrazení osob, které jsou zveřejněny a šířeny na Webových stránkách společností MIHI, smluvními partnery společnosti MIHI, Zákazníkem nebo jinou osobou, která Webové stránky používá, resp;

v) SMLOUVA O REZERVACI - smlouva mezi společností MIHI a Zákazníkem, kterou se společnost MIHI zavazuje potvrdit dostupnost Produktu(ů) uvedeného(ých) Zákazníkem v rámci provedené Rezervace a Zákazník se zavazuje vyzvednout Produkt(y) v čase a ve Stacionárním obchodě vybraném Zákazníkem ze Stacionárních obchodů prezentovaných společností MIHI v rámci Rezervace, kde je Produkt(y) v době Rezervace dostupný(é). Smlouva o rezervaci nepředstavuje Kupní smlouvu a nezavazuje společnost MIHI, Zákazníka ani žádnou třetí stranu (včetně Partnerů společnosti MIHI) k jejímu uzavření. MIHI si vyhrazuje, že Smlouva o rezervaci může být ze strany MIHI jakkoli změněna, ukončena, aniž by to mělo pro MIHI jakékoliv právní důsledky, pokud nebyla uzavřena Kupní smlouva;

w) PRODEJNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku, která se týká prodeje Produktů uvedených v Objednávce nebo Rezervační smlouvě ze strany společnosti MIHI Zákazníkovi, a to za úhradu Ceny a případných dalších poplatků, včetně nákladů na dopravu, uzavřená prostřednictvím Webových stránek;

x) ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - poskytování služeb elektronicky ve smyslu zákona o elektronických službách ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, bod 1204, v platném znění), ze strany MIHI Zákazníkovi prostřednictvím Webové stránky, v souladu se Smlouvou o poskytování služeb. V rozsahu, v jakém jsou služby poskytovány subjekty spolupracujícími se společností MIHI, se příslušná ustanovení týkající se pravidel pro využívání těchto služeb nacházejí v podmínkách pro služby poskytované těmito subjekty;

y) ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON - zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, položka 827, v platném znění);

z) TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, které musí být splněny pro spolupráci se systémem ICT provozovaným MIHI, včetně uzavření Smlouvy o poskytování služeb, Kupní smlouvy nebo Rezervační smlouvy, tj.: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu (v případě Aplikace mobilní zařízení); (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0 a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: (5) povolit v prohlížeči soubory cookie a Javascript; v případě provádění rezervace prostřednictvím aplikace: (8) operační systém mobilního zařízení: (9) mobilní zařízení s fotoaparátem a geolokační službou (GPS). Pro zadání Objednávky nebo Rezervace musí mít Zákazník platnou/aktivní e-mailovou adresu a v určitých případech klávesnici nebo jiné ukazovací zařízení, které umožňuje správné vyplnění elektronických formulářů;

aa) OBJEDNÁVKA - projev vůle Zákazníka vyjadřující přímou vůli uzavřít Kupní smlouvu na dálku prostřednictvím Internetových stránek, podaný s využitím prostředků komunikace na dálku, s uvedením Produktů, na které Zákazník podává návrh na uzavření Kupní smlouvy, a údajů Zákazníka nezbytných pro případné uzavření a plnění Kupní smlouvy.

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A APLIKACE

1. MIHI poskytuje Zákazníkům prostřednictvím Webových stránek bezplatně následující Elektronické služby:

a) Účet;

b) umožnit zákazníkům zadávat objednávky, provádět rezervace a uzavírat kupní a rezervační smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami;

c) předkládání reklamního obsahu Zákazníkům přizpůsobeného jejich zájmům, včetně, v závislosti na udělení příslušných dobrovolných souhlasů Zákazníkem, předkládání aktuálních oznámení Zákazníkům přímo z úrovně jejich webového prohlížeče ("push oznámení");

d) umožnění zákazníkům využívat služby nákupního košíku;

e) umožnění prohlížení obsahu zveřejněného na webových stránkách;

f) Newsletter (v závislosti na jeho dostupnosti);

g) v případě Klientů Aplikace (tato pravidla se mohou vztahovat na stávající Elektronické služby nebo na ty, které budou zavedeny v budoucnu - možnost využívání konkrétních Elektronických služeb vyplývá z aktuální funkčnosti Aplikace) a její dostupnosti v obchodech s mobilními aplikacemi uvedenými v bodě II. Článku 14 těchto Podmínek. S vývojem Aplikace může obsahovat zejména:

bb) skenování pomocí fotoaparátu a ukládání čárových kódů vybraných produktů, aby si zákazník mohl porovnat jejich ceny a urychlit výsledky vyhledávání;

cc) prezentace výrobků na Webových stránkách na základě obrázků vybraných výrobků nahraných Zákazníkem;

dd) Omezení prezentovaných produktů nebo propagačních akcí, např. na produkt nebo kategorii uvedenou zákazníkem (např. pánské/dámské/dětské produkty);

ee) zobrazování aktuálních oznámení přímo na obrazovce mobilního zařízení ("push" oznámení);

ff) vytváření seznamů oblíbených nebo objevených produktů;

2. Zákazníkům, kteří si vytvořili účet, poskytuje MIHI prostřednictvím webových stránek bezplatně následující služby:

a) udržovat relaci zákazníka po jeho přihlášení k účtu (prostřednictvím prohlížeče nebo, pokud byla taková funkce zavedena, prostřednictvím aplikace);

b) ukládat a zpřístupňovat Zákazníkovi prostřednictvím Účtu historii Objednávek a Rezervací.

3. Registrace a používání účtu je možné, jakmile zákazník společně provede následující kroky:

a) vyplnění registračního formuláře;

b) souhlas s ustanoveními těchto podmínek a kliknutím na políčko "Registrovat".

4. V registračním formuláři je nutné, aby klient uvedl následující údaje klienta: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, heslo, telefonní číslo a další údaje vyplývající z registračního formuláře.

5. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena, jakmile zákazník obdrží potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb zaslané společností MIHI na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Účet je poskytován bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu Účet vymazat (odstoupit od Účtu) zasláním příslušné žádosti společnosti MIHI, zejména e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adresu sídla společnosti MIHI.

6. Používání nákupního košíku začíná v okamžiku, kdy zákazník přidá první výrobek do nákupního košíku.

7. Nákupní košík je poskytován bezplatně, má jednorázový charakter a je ukončen v okamžiku, kdy je jeho prostřednictvím učiněna Objednávka nebo Rezervace, nebo v okamžiku, kdy Zákazník dříve ukončí zadávání Objednávky nebo Rezervace jeho prostřednictvím, a to v souladu s vůlí Zákazníka; v případě používání Nákupního košíku prostřednictvím webového prohlížeče si však Nákupní košík pamatuje informace o Zákazníkem vybraných Výrobcích i po ukončení relace prohlížeče, včetně odhlášení, a to po dobu nepřesahující 30 dnů. Vložení Výrobků do Košíku nezaručuje jejich dostupnost.

8. Pro spuštění služby zasílání newsletteru je nutný souhlas klienta se zasíláním obchodních informací, a to uvedením jeho e-mailové adresy v příslušném poli na webových stránkách nebo zaškrtnutím příslušného políčka a jeho potvrzení kliknutím na aktivační odkaz zaslaný společností MIHI na e-mailovou adresu poskytnutou klientem (v okamžiku spuštění služby zasílání newsletteru). Zákazník může podle své volby souhlasit se zasíláním obchodních informací od spolupracujících subjektů MIHI nebo se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely spolupracujících subjektů MIHI. Zákazník může rovněž souhlasit se zasíláním Newsletteru prostřednictvím SMS, a to tak, že uvede své číslo mobilního telefonu a zaškrtne příslušné políčko na webových stránkách.

9. Newsletter je poskytován bezplatně po dobu neurčitou (ne však dříve, než MIHI aktivuje dostupnost služby Newsletter). 10. Zákazník má možnost se kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (zrušit zasílání Newsletteru), a to zejména kliknutím na deaktivační odkaz obsažený v každém Newsletteru zaslaném Zákazníkovi formou e-mailové zprávy nebo zasláním příslušné žádosti společnosti MIHI, zejména e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na adresu sídla společnosti MIHI.

10. Zákazník je povinen zejména:

a) uvádět pouze pravdivé, aktuální a všechny potřebné údaje o Zákazníkovi ve formulářích zpřístupněných na Webových stránkách;

b) neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, které Zákazník poskytl v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb, Kupní smlouvy nebo Rezervační smlouvy, a to zejména v rozsahu nezbytném pro jejich řádné plnění; Zákazník má možnost kdykoli změnit údaje zadané při vytváření Účtu pomocí možností dostupných v Účtu;

c) používat služby a funkce poskytované MIHI způsobem, který nenarušuje fungování MIHI, Webových stránek nebo Aplikace;

d) používat služby a funkce poskytované společností MIHI způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními těchto Podmínek, jakož i s přijatými zvyklostmi a pravidly společenského soužití;

e) používat služby a funkce poskytované společností MIHI způsobem, který nenarušuje ostatní zákazníky a společnost MIHI;

f) neposkytovat ani nepřenášet na Webové stránky žádný obsah, který je zakázán platnými právními předpisy, zejména obsah, který porušuje autorská práva třetích stran nebo jejich osobnostní práva;

g) nepodnikat kroky, jako jsou:

aa) zasílání nebo zveřejňování jakýchkoli nevyžádaných obchodních informací nebo zveřejňování jakéhokoli obsahu, který porušuje zákon (zákaz nezákonného obsahu);

bb) provádění jakýchkoli počítačových úkonů nebo jiných úkonů, jejichž cílem je získat informace, které nejsou určeny Zákazníkovi, včetně údajů jiných Zákazníků, nebo zasahovat do pravidel nebo technických aspektů fungování Webových stránek, Aplikace a zpracování plateb;

cc) neoprávněně měnit obsah poskytovaný společností MIHI, zejména webové stránky, ceny nebo popisy produktů;

a) stahovat Aplikaci pouze z legálních zdrojů vyjmenovaných MIHI v odstavci 14 níže;

b) včasné zaplacení Ceny a dalších nákladů dohodnutých mezi Zákazníkem a MIHI v plné výši;

c) včasné vyzvednutí objednaných produktů při použití způsobu platby za doručení a na dobírku.

11. Stížnosti týkající se poskytování Elektronických služeb, Žádosti nebo Smlouvy o rezervaci lze podávat například: písemně na adresu sídla společnosti MIHI nebo elektronicky na e-mailovou adresu [email protected].

12. Doporučujeme, aby zákazník v popisu stížnosti uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména druh a datum nesrovnalosti; (2) požadavek zákazníka a (3) kontaktní údaje stěžovatele - usnadní a urychlí to vyřízení stížnosti ze strany MIHI. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti.

13. MIHI na stížnost odpoví neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejího podání, v souladu s § 7a odst. 1 zákona, pokud zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví lhůtu jinou.

14. MIHI umožňuje Zákazníkovi bezplatné stažení Aplikace do mobilního zařízení Zákazníka z následujících internetových obchodů s mobilními aplikacemi:

a) Apple App Store pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS;

b) Google Play/obchod Play pro mobilní zařízení s operačním systémem Android;

15. Používání Aplikace stažené z jiného zdroje, než je uvedeno v odstavci 14 výše, představuje riziko narušení integrity Aplikace a připojení ke škodlivému softwaru, což představuje bezpečnostní riziko pro mobilní zařízení zákazníka a data v něm uložená.

16. Pro používání Aplikace je zákazník povinen:

a) přečíst si a přijmout tyto Podmínky a informace o Aplikaci, které jsou k dispozici v obchodech uvedených v odst. 14 výše, a

b) stáhnout si aplikaci z obchodu uvedeného v odst. 14 výše, a

c) nainstalovat Aplikaci do mobilního zařízení Zákazníka podle pokynů zobrazených při zahájení procesu instalace nebo poskytnutých obchody uvedenými v odst. 14 výše.

17. Aplikace se připojuje k Webovým stránkám prostřednictvím internetu.

18. Funkce Aplikace slouží k poskytování elektronických služeb MIHI přístupným způsobem, který usnadňuje Zákazníkovi používání Webových stránek, včetně prohlížení Obsahu a Produktů.

19. Aplikace používá technologii, která ukládá a zpřístupňuje ID zákazníka, což umožňuje aplikaci fungovat offline a ukládat preference nepřihlášeného zákazníka (což zahrnuje přístup do paměti mobilního zařízení). Aplikace uchovává aktuální ID zákazníka, dokud se zákazník nepřihlásí do Aplikace, nezmění webovou stránku Aplikace na webovou stránku provozovanou v jiné zemi nebo neodinstaluje (nesmaže) Aplikaci z mobilního zařízení.

20. Pro využívání funkcí Aplikace uvedených v bodě II odst. 1 písm. g) výše je nutné, aby Zákazník udělil dobrovolný souhlas s přístupem Aplikace ke kameře nebo geolokační službě na mobilním zařízení Zákazníka, aby Zákazník udělil dobrovolný souhlas se zasíláním push oznámení nebo aby MIHI poskytla informace o preferencích Zákazníka.

21. Zákazník může kdykoli zrušit souhlasy uvedené v odstavci 20 výše nebo odinstalovat (odstranit) Aplikaci ze svého mobilního zařízení prostřednictvím nastavení tohoto zařízení.

22. V situacích uvedených v bodě II odst. 10g a v bodě V odst. 4 má MIHI právo dočasně přerušit nebo omezit poskytování služeb uvedených v odst. 1 a 2 výše. V takové situaci se přiměřeně použijí ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek. Ve vztazích se Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli, nenese společnost MIHI odpovědnost za dočasnou nedostupnost Webových stránek z výše uvedených důvodů.

23. Společnost MIHI bude Zákazníky informovat o jakémkoli dočasném pozastavení nebo omezení poskytování Služeb zasláním příslušného e-mailu a zveřejněním příslušné zprávy na Webových stránkách.

24. Dočasným pozastavením nebo omezením poskytování služeb nejsou dotčena práva zákazníka podle platných právních předpisů, zejména právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb.

III. PODMÍNKY REZERVAČNÍ SMLOUVY

1. MIHI umožňuje provádět rezervace produktů následujícími způsoby na Webových stránkách.

2. V rámci rozvoje poskytovaných služeb může MIHI zavést další způsoby provádění rezervací pomocí prostředků komunikace na dálku za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.

3. K uzavření smlouvy o rezervaci mezi zákazníkem a MIHI dojde poté, co zákazník provede rezervaci.

4. MIHI umožňuje Zákazníkovi provést Rezervaci prostřednictvím Webových stránek v následujícím pořadí:

a) Zákazník přidá do košíku maximálně tři vybrané produkty a poté přejde na rezervační formulář;

b) Zákazník, který má účet, potvrdí v rezervačním formuláři platnost údajů potřebných k uzavření a plnění rezervační smlouvy. Zákazník, který nemá Účet, musí Rezervační formulář vyplnit sám v rozsahu svých údajů nezbytných pro uzavření a plnění Rezervační smlouvy. Uvedení neaktuálních nebo nepravdivých údajů Zákazníka může v každém případě zabránit plnění Smlouvy. V Rezervačním formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl následující údaje: jméno osoby, která si předmět Rezervace vyzvedává, e-mailovou adresu a telefonní číslo Zákazníka a údaje týkající se Smlouvy o rezervaci: Výrobek/y, množství Výrobku/ů, pokud je k dispozici, typ, barvu a velikost Výrobku/ů, Stacionář, kde má být Výrobek/y vyzvednut (vybraný ze Stacionářů, kde je/jsou Výrobek/y v době Rezervace k dispozici). V případě nespotřebitelů je nutné uvést také společnost;

c) Zákazník zašle společnosti MIHI rezervaci (učiní nabídku na uzavření smlouvy o rezervaci) pomocí funkce, která je k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách (tlačítko: " Rezervovat produkty"). V případě Zákazníka, který nemá Účet a který dříve nepřijal Podmínky, je vyžadováno přijetí Podmínek;

d) Během rezervace, až do stisknutí tlačítka "Rezervovat zboží", má zákazník možnost samostatně opravovat údaje zadané v panelu "Nákupní košík" přidáním nebo odebráním dané položky z nákupního košíku.

5. V případě uzavření smlouvy o rezervaci za použití jiných prostředků komunikace na dálku:

a) MIHI zašle zákazníkovi e-mail s potvrzením obsahu navrhované smlouvy o rezervaci;

b) Zákazník zašle MIHI rezervaci e-mailem na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení uvedené v odst. 5 písm. a) výše;

c) v případě zákazníka, který nemá účet a dříve nepřijal obchodní podmínky, je nutné, aby zákazník obchodní podmínky přijal.

6. Po ověření Rezervace MIHI bez zbytečného odkladu zašle Zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu zprávu, ve které potvrdí přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek na uzavření Rezervační smlouvy na Produkty uvedené v rámci Rezervace a potvrdí uzavření Rezervační smlouvy (přijetí Rezervace ve vztahu k Produktům uvedeným ve zprávě).

7. Smlouva o rezervaci je uzavřena, jakmile je výše uvedená nabídka (nabídky) potvrzena, tj. jakmile zákazník obdrží zprávu uvedenou v odstavci 6 výše ohledně produktů v ní uvedených. Společnost MIHI zašle Zákazníkovi potvrzení o podmínkách Smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

8. V případě, že není možné přijmout všechny nebo některé nabídky učiněné v rámci rezervace, MIHI bude zákazníka kontaktovat, aby:

a) informovat Zákazníka, že není možné přijmout všechny nabídky na uzavření Smlouvy o rezervaci učiněné v rámci Rezervace; nebo

b) potvrdit vůli Zákazníka provést Rezervaci v části, ve které MIHI souhlasila s přijetím nabídek na uzavření Smlouvy o rezervaci. Zákazník pak může zrušit provedenou Rezervaci v plném rozsahu (ve vztahu ke všem nabídkám), čímž není dotčeno právo Zákazníka na odstoupení od smlouvy. Zrušení Rezervace Zákazníkem zbavuje společnost MIHI povinnosti splnit Smlouvu o rezervaci.

9. Pokud nabídky na uzavření smlouvy o rezervaci učiněné v rámci rezervace nelze přijmout, smlouva o rezervaci týkající se produktů uvedených společností MIHI se neuzavře.

10. Nezávisle na tom může MIHI informovat zákazníka o stavu rezervace zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo telefonickým kontaktem se zákazníkem.

11. Společnost MIHI usiluje o zajištění dostupnosti všech produktů a plnění smlouvy o rezervaci. V případě nemožnosti poskytnutí a v dalších zákonem vymezených situacích se mohou uplatnit příslušná ustanovení občanského zákoníku, včetně článků 493-495 občanského zákoníku.

12. Smlouva o rezervaci je účinná od potvrzení rezervace do konce následujícího pracovního dne po potvrzení rezervace.

13. MIHI může kdykoli vypovědět smlouvu o rezervaci (zrušit rezervaci), zejména zasláním e-mailu zákazníkovi.

14. Rezervační smlouva nepředstavuje závazek společnosti MIHI ani žádného z partnerů MIHI uzavřít kupní smlouvu. V případě uzavření Kupní smlouvy je Zákazník povinen zaplatit Cenu. Úhrada Ceny se provádí dostupným způsobem platby, a to prostřednictvím Webových stránek.

15. Akce platné na Internetových stránkách se nesčítají, pokud není v ustanoveních Akce výslovně uvedeno jinak.

IV. PODMÍNKY KUPNÍ SMLOUVY

1. Hlavní rysy plnění včetně předmětu a způsobu komunikace se zákazníkem jsou uvedeny na webové stránce každého produktu.

2. Společnost MIHI umožňuje zadávat objednávky na produkty následujícími způsoby na webových stránkách.

3. V rámci rozvoje poskytovaných služeb může MIHI zavést další způsoby zadávání Objednávek pomocí prostředků komunikace na dálku, a to podle pravidel stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

4. K uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webových stránek mezi zákazníkem a společností MIHI dochází po zadání objednávky zákazníkem.

5. MIHI umožňuje Zákazníkovi zadat Objednávku prostřednictvím Webových stránek, a to v následujícím pořadí:

a) Zákazník přidá vybraný produkt (produkty) do nákupního košíku a poté přejde k objednávkovému formuláři;

b) Zákazník, který má účet, potvrdí v objednávkovém formuláři platnost údajů nezbytných pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Zákazník, který nemá Účet, musí samostatně vyplnit v Objednávkovém formuláři své údaje nezbytné pro uzavření a plnění Kupní smlouvy. Uvedení neaktuálních nebo nepravdivých údajů Zákazníka může v každém případě znemožnit splnění Kupní smlouvy. V Objednávkovém formuláři je nezbytné, aby Zákazník uvedl následující údaje o Zákazníkovi: jméno a příjmení, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, obec, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Výrobek/y, množství Výrobku/ů, je-li k dispozici, typ, barva a velikost Výrobku/ů, místo a způsob dodání Výrobku/ů, způsob platby. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, je nutné uvést také firmu, a pokud si jako součást formuláře vyžádali fakturu s DPH, také DIČ;

c) Zákazník si zvolí jeden ze způsobů doručení poskytovaných společností MIHI;

d) Zákazník si zvolí způsob úhrady Ceny a případných dalších celkových nákladů na plnění Kupní smlouvy uvedený v Objednávkovém formuláři;

e) Zákazník zašle společnosti MIHI objednávku (předloží nabídku) pomocí funkce, která je k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách (tlačítko: "Objednat a zaplatit"). V případě Zákazníka, který nemá Účet a který dříve nepřijal Obchodní podmínky, je vyžadováno přijetí Obchodních podmínek;

f) při zadávání Objednávky má Zákazník až do okamžiku stisknutí tlačítka "Objednat a zaplatit" možnost opravit údaje, které sám zadal v panelu "Nákupní košík", a to přidáním nebo odebráním dané položky z Nákupního košíku;

g) v závislosti na zvoleném způsobu platby může být zákazník za účelem provedení platby přesměrován na stránky poskytovatele platebních služeb třetí strany.

6. V případě uzavření kupní smlouvy jinými prostředky komunikace na dálku:

a) MIHI zašle zákazníkovi e-mail s potvrzením obsahu navrhované kupní smlouvy;

b) Zákazník zašle společnosti MIHI objednávku e-mailem na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení uvedené v odstavci 6 písm. a) výše;

c) v případě Zákazníka, který nemá Účet a předem nepřijal Obchodní podmínky, je nutné, aby Zákazník Obchodní podmínky přijal;

7. V reakci na objednávku MIHI neprodleně zašle zákazníkovi automatickou zprávu na e-mailovou adresu, kterou zákazník za tímto účelem uvedl, a potvrdí přijetí objednávky a zahájí její ověření.

8. Po ověření objednávky zašle společnost MIHI zákazníkovi bez zbytečného odkladu zprávu na uvedenou e-mailovou adresu, ve které uvede:

a) potvrzení o přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek na Výrobky učiněných v rámci Objednávky a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy (přijetí Objednávky ve vztahu k Výrobkům uvedeným ve zprávě); nebo

b) informace o tom, že není možné přijmout všechny nabídky produktů podané v rámci objednávky z důvodů uvedených v bodě V odst. 4 níže (neplacení).

9. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení nabídky (nabídek), tj. obdržením zprávy uvedené v odstavci 8 písm. a) výše, pokud jde o produkty v ní uvedené. MIHI zašle Zákazníkovi potvrzení o podmínkách Smlouvy na Zákazníkem uvedenou elektronickou adresu.

10. Pokud není možné přijmout všechny nebo některé nabídky učiněné v rámci objednávky, společnost MIHI kontaktuje zákazníka, aby:

a) informovat Zákazníka o nemožnosti přijmout všechny nabídky učiněné v rámci Objednávky na uzavření Kupní smlouvy; nebo

b) potvrdit vůli Zákazníka pokračovat v Objednávce v té části, ve které MIHI souhlasila s přijetím nabídek na uzavření Kupní smlouvy. Zákazník pak může zrušit Objednávku v celém rozsahu (v rozsahu všech učiněných nabídek), čímž není dotčeno právo Zákazníka na odstoupení od smlouvy. Zrušení Objednávky Zákazníkem zbavuje společnost MIHI povinnosti Objednávku splnit. V případě zrušení Objednávky se přiměřeně použije odstavec 11 níže.

11. V případě, že není možné přijmout nabídku(y) učiněnou(é) v rámci Objednávky, Kupní smlouva ohledně Produktů uvedených na Webové stránce nebude uzavřena a společnost MIHI neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, vrátí platby provedené Zákazníkem v rozsahu, ve kterém nebyla Kupní smlouva uzavřena. Ustanovení článku IX odst. 6 Obchodních podmínek se použijí obdobně.

12. MIHI může nezávisle na tom informovat zákazníka o stavu objednávky, zejména zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem, SMS zprávou nebo telefonickým kontaktem.

13. Společnost MIHI usiluje o zajištění dostupnosti všech výrobků a plnění kupní smlouvy. V případě, že plnění není možné, a v dalších zákonem vymezených situacích se mohou uplatnit příslušná ustanovení Občanského zákoníku, včetně § 493-495 Občanského zákoníku, zejména pokud jde o povinnost neprodleně vrátit plnění Spotřebiteli.

14. Celková hodnota Objednávky zahrnuje Cenu, náklady na dopravu a případné další náklady na volitelné placené služby vybrané Zákazníkem. 15. Společnost MIHI může v období, které si sama zvolí, stanovit hranici minimální hodnoty Objednávky, při které je doprava Produktů zdarma. Zákazník je o celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné) a dalších nákladech, a pokud výši těchto nákladů nelze určit, o povinnosti je uhradit, informován při podání Objednávky, a to i v případě, že Zákazník projeví vůli být Kupní smlouvou vázán.

15. Akce platné na webových stránkách nebo ve Stacionárních prodejnách se nesčítají, pokud ustanovení Akce výslovně nestanoví jinak.

V. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

1. MIHI poskytuje Zákazníkovi, s výhradou ustanovení oddílu II, odst. 22, různé způsoby úhrady Kupní smlouvy, zejména:

a) na dobírku v okamžiku dodání;

b) bankovním převodem na bankovní účet MIHI;

c) elektronické platby a platby kreditní kartou prostřednictvím autorizovaných služeb v souladu s informacemi uvedenými na webových stránkách.

d) prostřednictvím virtuální peněženky.

2. Aktuální možné způsoby platby jsou uvedeny na webových stránkách v části "Způsoby platby" a vždy na podstránce příslušného produktu. Dostupné způsoby platby mohou záviset na způsobu doručení zvoleném Zákazníkem.

3. Vypořádání transakcí elektronickou platbou a platební kartou se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím autorizovaných služeb.

4. V případě, že společnost MIHI neobdrží platbu od zákazníka, který se rozhodl zaplatit předem, tj. platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, může společnost MIHI zákazníka kontaktovat, aby mu platbu připomněla, a to i zasláním e-mailu. Neprovedení platby do 10 dnů od Objednávky bude mít za následek nepřijetí nabídky učiněné Zákazníkem v rámci Objednávky a zrušení Objednávky.

5. Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku, je povinen provést platbu při dodání. Odmítnutí Zákazníka převzít Produkt, a to i přes stanovení dodatečné přiměřené lhůty, je podmínkou pro ukončení Kupní smlouvy. Zákazník může rovněž v uvedené lhůtě zrušit Objednávku, aniž by mu vznikly jakékoliv následky, čímž není dotčeno jeho právo odstoupit od Smlouvy.

6. Při rezervaci a dalším nákupu Produktu platí Zákazník mimo jiné prostřednictvím Virtuální peněženky. Finanční prostředky nashromážděné ve Virtuální peněžence jsou až do nákupu nebo dodání Produktu výhradním vlastnictvím Zákazníka. Zákazník bere na vědomí a prohlašuje, že Mihi je oprávněna odečíst Cenu z Virtuální peněženky podle čl. 498 a násl. k.c. Zákazník uděluje Mihi plnou moc k provádění srážek s tím, že obsah čl. 108 k.c. nemá žádné využití. Klient je oprávněn kdykoli vložit do své Virtuální peněženky vlastní finanční prostředky, přičemž bere na vědomí, že Mihi není správcem těchto prostředků. Zákazník je oprávněn kdykoli požádat o vrácení prostředků nashromážděných ve Virtuální peněžence, které mu budou vráceny nejpozději do 7 pracovních dnů. Prohlášení o výběru prostředků z Virtuální peněženky lze zaslat buď poštou na adresu sídla společnosti Mihi, nebo na e-mailovou adresu: [email protected]. Zákazník rovněž bere na vědomí, že prostředky nashromážděné ve Virtuální peněžence slouží pouze k úhradě Produktu. Společnost Mihi doručí Zákazníkovi Produkt společně s daňovým dokladem.

VI. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ VÝROBKU

1. Dodání Produktu je možné na území Polské republiky, a to vždy v rozsahu uvedeném v záložce "Způsoby dodání" na Webových stránkách a vždy na podstránce daného Produktu.

2. Dodání výrobku zákazníkovi je zpoplatněno, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání Produktu jsou Zákazníkovi uvedeny v záložce "Způsoby dodání" na Webových stránkách a vždy na podstránce příslušného Produktu, a to i v okamžiku, kdy Zákazník projeví vůli být vázán Kupní smlouvou. MIHI Zákazníkovi zásadně zpřístupňuje, s výhradou ustanovení oddílu II, odst. 22, zejména následující způsoby dodání Produktu:

a. Poštovní doručování, poštovní zásilky;;

b. Kurýrní doručení, dobírka;

c. Balíkové skříňky InPost.

3. Dostupné způsoby doručení mohou záviset na způsobu platby zvoleném zákazníkem.

4. Celková čekací doba, po kterou Zákazník obdrží Výrobek (dodací doba), se skládá z doby, po kterou MIHI připravuje Objednávku k odeslání, a z doby, po kterou dopravce doručuje Výrobek.

5. Lhůta pro dodání výrobku zákazníkovi je maximálně 7 pracovních dnů, pokud není v popisu daného výrobku nebo při zadání objednávky uvedena lhůta kratší. Pokud je Objednávka podána na více Produktů s různými dodacími lhůtami současně, je dodací lhůtou nejdelší z uvedených lhůt, která však nesmí být delší než 7 Pracovních dnů.

6. Doba, za kterou MIHI připraví Objednávku k odeslání, je vždy uvedena na podstránce příslušného Produktu a počítá se od data (začátku dodací lhůty):

a. připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet MIHI - v případě, že si Zákazník zvolil platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou.

b. uzavření Kupní smlouvy - pokud si Zákazník zvolí způsob platby na dobírku.

7. Výše uvedená doba by měla být navýšena o dobu doručení Produktu daným dopravcem, která závisí na Zákazníkem zvolené formě doručení a je vždy uvedena na podstránce daného Produktu a v záložce "Způsoby doručení" na Webových stránkách.

VII. REKLAMACE VÝROBKU

1. Základ a rozsah odpovědnosti společnosti MIHI vůči zákazníkovi v případě, že prodaný výrobek má fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou stanoveny v ustanoveních zákona o občanském zákoníku, zejména v § 556 a následujících občanského zákoníku.

2. Na výrobky zobrazené na webových stránkách se může vztahovat záruka výrobce nebo distributora. Podrobné podmínky záruky a její trvání jsou pak uvedeny v záručním listu vydaném ručitelem a přiloženém k výrobku.

3. Společnost MIHI je povinna poskytnout zákazníkovi bezvadný výrobek.

4. Reklamaci může zákazník podat například písemně na adresu MIHI s označením "Reklamace". Pokud se reklamace týká výrobku, je obvykle vhodné ji doručit společnosti MIHI společně s žádostí, aby společnost MIHI mohla výrobek přezkoumat a na žádost reagovat. Podrobnosti o způsobech, které společnost MIHI poskytuje Zákazníkovi k bezplatnému doručení Produktu v souvislosti s reklamací, naleznete v rámci Webových stránek v části "Reklamace".

5. Pokud má prodaný výrobek vadu, může zákazník:

a) učinit prohlášení o snížení Ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud MIHI nevymění vadný Výrobek za bezvadný nebo neodstraní vadu okamžitě a bez nadměrných obtíží pro Zákazníka. Snížená cena musí být v takovém poměru ke smluvní ceně, v jakém zůstává hodnota Výrobku s vadou k hodnotě Výrobku bez vady. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada Výrobku nepodstatná;

b) požadovat výměnu výrobku za bezvadný výrobek nebo odstranění vady. MIHI je povinna vadný Výrobek vyměnit za bezvadný nebo vadu odstranit v přiměřené lhůtě bez zbytečných obtíží pro Zákazníka s výhradami a podle pravidel uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

6. Zákazník může namísto odstranění vady navrženého společností MIHI požadovat výměnu výrobku za výrobek bez vady nebo namísto výměny výrobku požadovat odstranění vady, pokud uvedení výrobku do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není nemožné nebo by vyžadovalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým společností MIHI. Při posuzování nepřiměřenosti nákladů se přihlíží k hodnotě bezvadného Výrobku, povaze a významu zjištěné vady a k obtížím, kterým by se Spotřebitel vystavil při jiném způsobu uspokojení.

7. Doporučujeme, aby Zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadavek na způsob uvedení Výrobku do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje reklamujícího - usnadní a urychlí to vyřízení reklamace ze strany MIHI. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných s vynecháním doporučeného popisu reklamace.

8. Společnost MIHI odpoví na stížnost na výrobek okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od jejího obdržení. Pokud Zákazník požádal o výměnu věci nebo odstranění vady nebo učinil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a společnost MIHI na tuto žádost nereagovala do 14 dnů od jejího obdržení, má se za to, že společnost MIHI žádost uznala.

9. Pokud je k tomu, aby společnost MIHI mohla reagovat na reklamaci Zákazníka nebo uplatnit práva Zákazníka vyplývající ze záruky, nutné doručit Výrobek společnosti MIHI v souladu s článkem 5612 ve spojení s článkem 354 § 2 občanského zákoníku, je Zákazník povinen doručit Výrobek na náklady společnosti MIHI na adresu společnosti MIHI Sp. z o.o., Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno, s označením "Reklamace".

VIII. POSTUPY PRO MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A ZJEDNÁVÁNÍ NÁPRAVY A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO PRODUKTŮM

1. Využívání mimosoudních postupů při vyřizování stížností a uplatňování nároků je dobrovolné.

2. Zásady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a povinnosti podnikatelů jsou v tomto ohledu vymezeny samostatně v zákoně (včetně zejména zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, Sb. zákonů 2016, částka 1823) nebo v předpisech uplatňovaných příslušnými subjekty příslušnými k řešení spotřebitelských sporů.

3. Zákazník, který je spotřebitelem, má k dispozici následující příklady mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy:

a) Zákazník je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2001, č. 4, bod 25, ve znění pozdějších předpisů) za účelem řešení sporu vyplývajícího z uzavřené Smlouvy o poskytování služeb nebo Smlouvy o rezervaci;

b) Zákazník je oprávněn požádat zemského inspektora obchodní inspekce v souladu s článkem 36 zákona o obchodní inspekci ze dne 15. prosince 2000 (Sbírka zákonů 2001, č. 4, bod 25 v platném znění) o zahájení mediačního řízení pro mimosoudní řešení sporů mezi Zákazníkem a MIHI;

c) Zákazník může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a MIHI, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Svaz spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

d) Zákazník může podat stížnost prostřednictvím online platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR je rovněž zdrojem informací o formách mimosoudního řešení sporů, které mohou vzniknout mezi obchodníky a spotřebiteli.

IX. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1. Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 dnů od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení jiných nákladů, než které stanoví zákon. (což představuje udělení smluvního práva na odstoupení od smlouvy zákazníkům, kteří nejsou spotřebiteli). K dodržení lhůty postačí, aby zákazník učinil prohlášení u společnosti MIHI před uplynutím uvedeného data. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od kupní smlouvy. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy lze učinit např:

a) písemně na adresu MIHI;

b) e-mailem na adresu [email protected] .

2. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy začíná běžet dnem, kdy Zákazník nebo třetí osoba jiná než Zákazníkem určený dopravce převezme Produkt, a v případě Kupní smlouvy, která:

a) spočívá ve více Výrobcích, které jsou dodávány odděleně, po dávkách nebo částech, od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části, nebo

b) zahrnuje pravidelné dodávky výrobků po určitou dobu - od převzetí prvního výrobku.

3. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

4. Společnost MIHI je povinna vrátit Zákazníkovi všechny platby, které Zákazník uhradil, včetně nákladů na dodání Výrobku (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný na Webových stránkách), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení prohlášení Zákazníka o odstoupení od smlouvy.

5. MIHI vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil zákazník, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který zákazníkovi nevzniká.

6. Zákazník je povinen vrátit Výrobek společnosti MIHI bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od Kupní smlouvy, a to osobě oprávněné k převzetí Výrobku, pokud společnost MIHI nenabídla, že si Výrobek vyzvedne sama. Pro dodržení lhůty pro vrácení Výrobku (včetně Výrobků vykazujících známky používání) postačí, když jej před uplynutím lhůty zašlete zpět na adresu: Kineskopowa 1, 05-500 Piaseczno. Pokud je to možné, přiložte prosím doklad o zakoupení Výrobku.

7. Zákazník je odpovědný za jakékoli snížení hodnoty výrobku v důsledku používání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

8. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení výrobku.

9. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, pokud jde o smlouvy: (1) o poskytování služeb, pokud společnost MIHI provedla službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem zákazníka, který byl před zahájením poskytování služby informován o tom, že po provedení služby společností MIHI ztrácí zákazník právo na odstoupení od smlouvy; (2) u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které MIHI nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) u nichž je předmětem plnění výrobek, který není prefabrikovaný, vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele; (4) u nichž je předmětem plnění výrobek podléhající rychlé zkáze nebo výrobek s krátkou dobou trvanlivosti; (5) v nichž předmět plnění tvoří Výrobek dodávaný v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen; (6) v nichž předmět plnění tvoří Výrobky, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) u nichž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, na které nemá MIHI vliv; (8) u nichž spotřebitel výslovně požádal MIHI, aby k němu přijela za účelem neodkladné opravy nebo údržby; pokud MIHI poskytne další služby jiné, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné Výrobky než náhradní díly nezbytné pro opravu nebo údržbu, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ohledně těchto dalších služeb nebo Výrobků; (9) u nichž jsou předmětem plnění zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěných obalech, pokud byly obaly po dodání otevřeny; (10) na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené formou veřejné dražby; (12) na plnění ubytovacích služeb jiných než k bydlení, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volným časem, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uveden den nebo doba plnění; (13) na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co MIHI informovala spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

10. Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů bez udání důvodu a v případě smlouvy uzavřené během nevyžádané návštěvy v místě bydliště spotřebitele nebo běžného pobytu či zájezdu do 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne nákupu a v případě smlouvy uzavřené během nevyžádané návštěvy v místě bydliště nebo běžného pobytu spotřebitele nebo zájezdu po 30 dnech ode dne nákupu. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy: V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu dodání, než je nejlevnější námi nabízené běžné dodání), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v důsledku takového vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

X. LICENCE

1. Výhradní práva k obsahu, který MIHI nebo její partneři zpřístupnili/umístili na Webové stránky, zejména autorská práva, název Webových stránek (ochranná známka), grafické prvky Webových stránek, software (včetně Aplikace) a práva k databázím jsou chráněna zákonem a patří MIHI nebo subjektům, se kterými MIHI uzavřela příslušné smlouvy. Zákazník je oprávněn bezplatně užívat výše uvedený Obsah, včetně Aplikace, jakož i užívat Obsah zveřejněný v souladu se zákonem a již distribuovaný jinými Zákazníky na Webové stránce, avšak pouze v rámci svého osobního užívání a výhradně pro řádné užívání Webové stránky, a to celosvětově. Použití Obsahu, včetně Aplikace, v jakémkoli jiném rozsahu je přípustné pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem oprávněného subjektu, a to pod sankcí neplatnosti.

2. Zákazník zveřejněním jakéhokoli Obsahu, zejména grafiky, komentářů, názorů nebo prohlášení na Účtu nebo jinde na Webových stránkách, na Webových stránkách (včetně Aplikace) uděluje společnosti MIHI nevýhradní a bezplatnou licenci k používání, zaznamenávání do počítačové paměti, úpravám, mazání, přidávání, veřejnému předvádění, veřejnému vystavování, reprodukci a šíření (zejména na internetu) takového Obsahu po celém světě. Toto právo zahrnuje právo udělovat podlicence v rozsahu odůvodněném plněním Smlouvy o rezervaci nebo Smlouvy o poskytování služeb (včetně fungování a rozvoje Webových stránek), jakož i oprávnění vykonávat sám nebo s pomocí třetích osob vedlejší práva k vývoji, úpravě, změně a překladu díla ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ze dne 4. února 1994. V rozsahu, v jakém není objednatel oprávněn poskytnout licence uvedené v tomto odstavci 2, se objednatel zavazuje takové odpovídající licence pro MIHI získat.

3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení je Aplikace předmětem autorských práv společnosti MIHI. Po instalaci Aplikace do mobilního zařízení Zákazníka uděluje společnost MIHI Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání Aplikace, včetně rozmnožování Aplikace výhradně v souvislosti s jejím stažením do mobilního zařízení a instalací a spuštěním Aplikace v mobilním zařízení Zákazníka. Zákazník může nainstalovat Aplikaci na libovolný počet svých mobilních zařízení, avšak na jednom mobilním zařízení může být nainstalována pouze jedna kopie Aplikace.

4. Zákazník zejména není oprávněn překládat, upravovat, měnit uspořádání nebo provádět jakékoli jiné změny Aplikace, včetně jejího zdrojového kódu, s výjimkou případů povolených zákonem, a není oprávněn používat Aplikaci k výdělečným účelům.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje zákazníka zpracovává MIHI jako správce osobních údajů.

2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro zřízení účtu, využívání některých elektronických služeb nebo pro uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o rezervaci.

3. MIHI používá vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů.

4. Osobní údaje Zákazníka zpřístupněné na Webových stránkách nebo získané na základě činnosti Zákazníka na internetu a ve Stacionárních prodejnách nebo získané prostřednictvím Aplikace budou společností MIHI zpracovávány pro konkrétní, definované účely uvedené v jednotlivých formulářích na Webových stránkách a podrobně popsané v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných na Webových stránkách.

5. Obecně platí, že v závislosti na použití konkrétních funkcí má zákazník právo podat stížnost u orgánu příslušného pro ochranu osobních údajů, právo vznést námitku, právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů.

6. Další vysvětlení týkající se ochrany osobních údajů jsou obsažena v "Zásadách zpracování osobních údajů", které jsou k dispozici na webových stránkách.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNA SMLUVNÍCH PODMÍNEK

1. Společnost MIHI může kdykoli vypovědět Smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenční smlouvu poskytnutou podle článku X Obchodních podmínek se Zákazníkem s měsíční výpovědní lhůtou z platných důvodů, kterými se rozumí (uzavřený katalog):

a) změna právních předpisů upravujících poskytování služeb elektronickými prostředky ze strany MIHI, která má vliv na vzájemná práva a povinnosti stanovené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a MIHI, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, rozhodnutí, doporučení nebo pokynů orgánů nebo institucí příslušných v této oblasti;

b) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto podmínkách);

c) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, a to zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb, na které se vztahují tyto obchodní podmínky.

2. MIHI zašle své vyjádření ve smyslu odstavce 1 výše na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při vytvoření Účtu nebo Rezervace, nebo pokud MIHI nemá e-mailovou adresu Zákazníka, jako součást oznámení v Aplikaci.

3. Společnost MIHI může vypovědět Zákazníkovu Smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenční smlouvu udělenou podle článku X Obchodních podmínek s výpovědní lhůtou sedmi dnů nebo může Zákazníkovi odepřít další právo používat Webové stránky (včetně prostřednictvím Aplikace) a provádět Rezervace a může omezit přístup Zákazníka k některému nebo celému Obsahu, a to z oprávněných důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto Obchodních podmínek ze strany Zákazníka, tj. v situacích, kdy Zákazník (uzavřený katalog) poruší ustanovení článku II.10.. a, c, d, e, f, g, h, i, j Obchodních podmínek.

4. Společnost MIHI si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb (a následně smazat účet), pokud účet zákazníka zůstane neaktivní po dobu nejméně 3 let.

5. Zákazník, na kterého se vztahuje ustanovení odstavce 3 výše, může Webové stránky používat poté, co kontaktuje společnost MIHI a získá její souhlas s dalším používáním Webových stránek.

6. Obchodní podmínky a přílohy k obchodním podmínkám představují vzor smlouvy ve smyslu § 384 odst. 1 občanského zákoníku.

7. Společnost MIHI může tyto obchodní podmínky změnit (s výjimkou bodu XIII obchodních podmínek, který se vztahuje na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, a který může být kdykoli změněn na základě obecně platných právních předpisů) v případě, že nastane alespoň jeden z následujících závažných důvodů uvedených níže:

a) změna právních předpisů, kterými se řídí prodej Produktů nebo poskytování služeb elektronickými prostředky ze strany MIHI a které mají vliv na vzájemná práva a povinnosti stanovené ve smlouvě uzavřené mezi Zákazníkem a MIHI, nebo změna výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, rozhodnutí, doporučení nebo doporučení úřadů nebo orgánů příslušných v dané oblasti;

b) změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto podmínkách);

c) změna rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení těchto obchodních podmínek, a to zavedením nových, úpravami.

8. Pokud dojde ke změně obchodních podmínek, MIHI zpřístupní konsolidované znění obchodních podmínek zveřejněním na internetových stránkách a prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou Klientem při uzavření Smlouvy o poskytování služeb, což smluvní strany považují za uvedení informace o změně do prostředků elektronické komunikace tak, aby se Klient mohl seznámit s jejím obsahem. Pokud MIHI nemá k dispozici e-mailovou adresu Klienta - bude zpráva o změně Obchodních podmínek Klientovi sdělena v rámci oznámení v Aplikaci.

9. Změna obchodních podmínek nabývá účinnosti 14 dní po datu odeslání informace o změně. 10. V případě Zákazníků, kteří uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb, tj. mají Účet, mají právo Smlouvu o poskytování služeb vypovědět do 14 dnů ode dne oznámení změny Podmínek. Změna Obchodních podmínek nemá význam pro Smlouvy o poskytování služeb, Smlouvy o rezervaci a Kupní smlouvy, které Zákazník a MIHI uzavřeli před změnou Obchodních podmínek.

XIII. PŘEDPISY PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI.

1. Tento článek obchodních podmínek a ustanovení v něm obsažená se vztahují pouze na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.

2. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může společnost MIHI s okamžitou platností a bez uvedení důvodů vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenční smlouvu udělenou podle článku X obchodních podmínek, a to zasláním prohlášení v jakékoli formě.

3. Společnost MIHI má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem, do 30 dnů od jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy může v tomto případě proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky Zákazníka, který není spotřebitelem, vůči MIHI.

4. Společnost MIHI ani její zaměstnanci, zmocněnci a zástupci neodpovídají zákazníkovi, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, zmocněncům nebo zástupcům za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, pokud škodu nezpůsobili úmyslně.

5. Kdykoli je zjištěna odpovědnost společnosti MIHI, jejích zaměstnanců, oprávněných zástupců nebo zmocněnců, je tato odpovědnost vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na její právní základ, omezena v rámci jedné pohledávky na částku 1 000 (jeden tisíc) PLN.

6. Veškeré spory vzniklé mezi společností MIHI a zákazníkem, který není spotřebitelem, budou předloženy soudu příslušnému podle sídla společnosti MIHI.

7. Pokud jde o zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, může společnost MIHI tyto podmínky kdykoli změnit na základě obecně platných právních předpisů.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nařízení vstoupí v platnost 25. března 2023. Dosavadní předpisy pozbývají platnosti dnem vstupu v platnost ustanovení tohoto nařízení.

2. Smlouvy uzavírané společností MIHI jsou uzavírány v polském jazyce.

3. Evidence, zajištění, zpřístupnění a potvrzení podstatných ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytování služeb se provádí zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

4. Evidence, zajištění, zpřístupnění a potvrzení podstatných ustanovení uzavřené kupní smlouvy Zákazníkovi se provádí zasláním e-mailu Zákazníkovi s potvrzením Objednávky a přiložením specifikace Objednávky a daňového dokladu o koupi k zásilce obsahující Produkt. Obsah Kupní smlouvy je dodatečně zaznamenán a zabezpečen v informačním systému Webové stránky.

5. MIHI zajišťuje technická a organizační opatření odpovídající míře bezpečnostního rizika funkcí nebo služeb poskytovaných v rámci smlouvy o poskytování služeb. Využívání Elektronických služeb s sebou nese typická rizika týkající se přenosu dat prostřednictvím internetu, jako je jejich šíření, ztráta nebo přístup neoprávněných osob.

6. MIHI vás informuje, že používání Webových stránek prostřednictvím webového prohlížeče nebo Aplikace, včetně zadávání Rezervací, může být spojeno s nutností vynaložit náklady na připojení k internetu (poplatek za přenos dat) nebo náklady na telefonní spojení podle tarifního balíčku poskytovatele služeb, který Zákazník využívá.

7. Záležitosti neupravené těmito podmínkami se řídí obecně platnými ustanoveními polského práva, zejména: Občanský zákoník; Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů 2002 č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů) a dalšími příslušnými ustanoveními obecně platného práva.

8. Rozhodným právem je polské právo. Volba polského práva na základě těchto Podmínek nezbavuje Spotřebitele ochrany, která je mu poskytována na základě ustanovení, která nelze smluvně vyloučit mezi MIHI a Spotřebitelem podle práva, které by bylo rozhodné podle příslušných předpisů v případě, že by k volbě nedošlo.

Přihlášení


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.